םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

םישדח הקידב תונורתפ :Flying Probe
םיינורטקלא םילגעמל
סילכמ בד
-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.61 - 60 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ
Flying תטישב תושדח הקידב תוכרעמ
הקידב תוטיש ,בר קויד תובלשמה Probe
תטישב תוקידב םע בולישו תושדח
תקידבל ןורתפ תווהמ ,Boundary Scan
דאמ םיפופצ םיינורטקלא םילגעמ
 
םיינורטקלאה םילגעמה תויגולופוט תא וניש SMT ה תויגולונכט
תויגולונכטב םייביספו םייטרקסיד םיביכר .םלועה יבחרב םירצוימה
םיבכרומ םה .יזיפה םלדוגב תיתועמשמ הרוצב םינטקו םיכלוה SMT
אל םינש רפסמ ינפל ךאש תופיפצל םימרוגו ספדומה לגעמה ידצ ינשמ
ןתינש יזיפה חטשה ,ךכמ האצותכ .הילא עיגנש ןימאהל היה ןתינ
ל לעופב תוצקהל
םצמוצ ,- ICT תיתרוסמה הקידבה תטישב םייחרכהה ,Test Pads
.ןיטולחל טעמכ םייק וניא תובר תויצקילפאבו תיתועמשמ הרוצב

תוקידבב שומיש השענ ,הנש 20 מ הלעמל הזמו תומדוקה םינשה ךלהמב
ידכב ומצע ינפב לגעמה יבג לע בכרומה ביכר לכ תוקדוב רשא ,ICT
רתויב תוליעי ויה הלא תוקידב .תוינייפוא רוציי תולקת רתאל
שי ICT תוקידב עצבל ידכב .רוצייה תויצקילפא בורב ןמצע וחיכוהו
םייפיצפס Pads ב לגעמה יבג לעש םיתמצה לכל הרישי השיגב ךרוצ
.ךכ ךרוצל דחוימב ורצוי רשא
.רתוי םיכומנ םיביכרה ובש ,לגעמה דצב ללכ ךרדב ומקומ Pads ה
גוס לכל תיפיצפס Bed of nails תוכיס תטימ התנבנ תוקידבה ךרוצל
תכרעמ ןיבל לגעמב תמוצ לכ ןיב עגמ רצונ התועצמאב .לגעמ
.ךורא אוה חותיפה ןמזו ההובג איה תולעה הז בצמב .הקידבה

Ultra תייגולונכטב תיביסמ הרוצב תשמתשמ רוצייה תביבס ,םויכ
דאמ טעמ הריאשמ וז רוציי תביבס .BGA תייגולונכטבו fine pitch
לגעמב יונפ םוקמ
ראותמכ ICT תוקידבל תויחרכהה תוקידב תודוקנ רובע (ללכב םא)
ןתינ אלו םהידדצ ינשמ םיפופצ םילגעמה םירקמה תיברמב .ליעל
רורב ולא םיאנתב .הקידב תודוקנ ךרוצל רתוי יונפ דחא דצ ריאשהל
הקידב תינכות חתפל ירשפא יתלב דע השק םויכ םיבר םירקמב יכ
.תיתרוסמה הטישב ICT תוקידב ורשפאי רשא תוכיס תטימ תונבלו


רתוי םלועב םישמתשמ תונורחאה םינשבש ךכל תירקיעה הביסה איה וז
תושמשמ הלא תוכרעמ .Flying Probe גוסמ הקידב תוכרעמב רתויו
ילגעמ תוקידבל ,רוצייה ךילהתב םיינורטקלא םילגעמ תוקידבל
Flying יקדבמ .תונטק רוציי תורדסב םילגעמ תוקידבלו םימגד
.תונטק תורדסל םכרד תישארב ודעוי Probe
לש תוטושפ תוקידבב ודקמתה ולא םיקדבמ לש םינושארה תורודה ינש
היה הקידבה ךשמ .םיטושפ םייביספ םיביכר תוקידבו םירצק תאיצמ
. קיפסמ תונימא ויה אל הקידבה תואצותו דואמ ךורא

הראות רשא השדחה תואיצמה ינפב דומעל שדחה םיקדבמה רוד לע
SMT יביכרב םיסומע םילגעמ לע תססובמ וז תואיצמ .ליעל
.Ultra fine pitch ו BGA תויגולונכט לעו ,םייביספו םייטרקסיד
םיריהמ ,דאמ םיקיודמ םה ,ןלהל ראותיש יפכ ,םישדחה םיקדבמה
Boundary תוקידב ללוכ ,תופסונ הקידב תויגולונכט םיבלשמו רתוי
.םיפופצ םיילטיגיד (םילגעמ יקלח וא) םילגעמל Scan

שדחה םיקדבמה רוד לש תוינכמ תונוכת

הדש תללוכה תמדקתמ היגולונכט לע ססבתמ שדחה םיקדבמה רוד
,םייראינילה םיעונמה .ריוא תוירכו םייראיניל םיעונמ ,יטנגמ
דיתעה תושירד תא םיגציימ ,השדח העונת תייגולונכט םיגציימ רשא
.הצואתבו תוריהמב םיעונממ

אוה ןעוציבל שרדנה ןמזה ,תוקידבב םג ,רוצייה תביבס לכב ומכ
םייראיניל םיעונמ לע םיססובמה Flying Probe יקדבמל ןכלו בושח
עיגהל םילגוסמ םישמתשמ םהב םיעונמה .רבעבמ רתוי הבר תוריהמ
תעצבמ המיאתמ הנכות .g3 מ לודגה (ילילשו יבויח) הצואת בצקל
רובע תושרדנה תוקידבה לכל םאתהב םיעונמה תעונת לש היצזימיטפוא
יקדבמב .יפיצפס לגעמ
יעונמ וא דעצ יעונמב ושמתשה םהב ,םימדוק תורודמ Flying Probe
.g1 דע העיגה תילמיסקמה הצואתה ,DC

Flying Probe יקדבמב עיגהל ןתינ םייטפוא Encoders םע בולישב
ולא Encoders ש ןוויכמ תאז .µm 1.25 לש היצולוזרל םישדחה
ריצ לע תורישי םיבכרומ
תויליביטיפרל םגו קוידל םג תמרוג וז הדבוע .Probe ה
.Repeatability

ןטקש רטוקב םידפ םע עגמ רוציל ולא םיקדבמל תורשפאמ ולא תונוכת
,SMD יביכרב ןטק המחלה חטש לע עגמ רוציל ןתינ ןכל .µm 50 מ
ןיא ולא םיקדבמ םע .PAD ה הצקל ביכרה לגר הצק ןיב עיפומ רשא
ל םידחוימ םיחטש לולכל וגאדיש חותיפה יסדנהממ שורדל ךרוצ דוע
.םישדח םינונכתב Test Pads

ריוואה תוירכ תוחכונו ל"נה םייראינילה םיעונמה תונוכת בקע
.ךוכיחב םיאצמנה םהשלכ םיקלח העונתה יריצב ןיא ,Y ו X יריצב
אל הנוכמה קויד ,ןכ ומכ .יהשלכ תענומ הקוזחתב ךרוצ לכ ןיא ןכל
תוינכות ןתואב שמתשהל ןתינ .הלש םייחה ךשמ לכ ךרואל הנתשי
.םינש ךשמל קויד ותואב הקידב
חישק ,דחוימ הנבמב ךרוצ שי ,ןאכ ונייצש םיעוציבל עיגהל ידכב
הממיב תועש 24 תופיצרב דובעל תלגוסמ היהת רשא תכרעמל ,דבכו
תא לייכל הנשנו רזוח ךרוצ היהיש ילבמ תאז .עובשה לכ ךלהמב
.הרצק ןמז תפוקת לכב שדחמ תכרעמה


תובחרנ הקידב תולוכי

רוצי תוקידבל םג תכרעמה ימושיי תא ביחרהל היהי ןתינש ידכב
תובחרנ
רודהמ תכרעמה הנחינ ,(תונטק רוציי תורדסל וא/ו םימגדל קר אלו)
,ICT תוחכומ תולוכי םע בולישב תובחרנ הקידב תולוכיב שדחה
תכרעמה .ןלהל טרופיש יפכ תויטפוא תוקידבו Boundary Scan
םייגולנאה םיביכרה לכל תובחרנ תוירטמרפ תוקידב עצבל תלגוסמ
תוקידבו (המודכו רנז תודויד ,קפסה ירוטסיזנרט אמגודל ללוכ)
תלעפה אלל םג ןבומכו) סיטרכה לע חתמ תלעפה םע םג ,ןהינימל ICT
.(םינושארה הקידבה יבלשב חתמ

Nodal Impedance Test תמוצ לכב "הבכע" לש תושדח תוקידב
תורשפאמ ךכו רתויב תיתועמשמ הרוצב הקידבה ןמז תא תוניטקמ
קר אלו) םילגעמל םיליגר רוציי יווקב תכרעמה תנקתה השעמל
םיתנכותמה םיבכרומ םיילטיגיד םילגעמ .(תונטק תורדס / םימגדל
תכרעמה ידי לע םה םג וקדביי Boundary Scan תטישב תוקידבל שארמ
תוקידבל הנכותה ןיב האלמ היצרגטניא ידכ ךות תאז .שדחה רודהמ
ולא םיבורפ .סיטרכה יבג לע םיענה םיבורפה ןיבל Boundary Scan
רגירטכ ןהו Boundary Scan לש אתכ ןה ךרוצה תדימב שמשל םילוכי
הדימב תיטנבלר תמוצב םיבצמה תאירקל שמשל םילוכי םה .ינוציח
.קדבנה סיטרכה לש תויתקידבה תמר תא ריבגהל ידכב תאז לכ - שרדנו

תונוש תוטיש ידי לע רתאל ןתינ SMT יביכרב םיקתנ לש תויעב
לע םיבכרומה םיביכרל םאתהב ,םינש רפסמ הזמ קושב תולבוקמה
.קדבנה סיטרכה
AOI יקדבמ לש המרב תויטפוא תוקידב םג תבלשמ שדחה רודהמ תכרעמה
OCV תכרעמה ידי לע ליעפהל ןתינ .קושב םויכ םימייקה
אורקל רשפאמה דאמ םדקתמ Optical Characters Verification
הנוכנ המשה עצבל ןכו םיביכרה לע םיספדומה םינמיס לש תרשרש
היצטניירוא ,םיביכר םויק ,םיביכר יכרע ,םיביכר לש תקיודמו
שרדנל םאתהב םיינכמ םיקלח לש םויק קודבל ןתינ ןכ ומכ .דועו
תודויד וא/ו םילבק תבכרה םג ןכו (המודכו םירבחמ ,םיגרב)
.ןוכנה ןוויכב

הלעפהה תכרעמ

תובכרומ םע דדומתהל תלגוסמ שדחה רודהמ תכרעמה לש הלעפהה תכרעמ
.ליעל וראותש יפכ תונושה הקידבה תולוכי םעו תינכמה תכרעמה
תכרעמ ,םימדוק תורודמ תכרעמב םייק רבכש המל םאתהב ןבומכ
לכמ CAD יצבוק תאירק - תושרדנה תולוכיה לכ תא הליכמ הלעפהה
CAD יצבוק לע תמדקתמ הזילנא עוציב ,קושב תוליבומה תונכותה
לש תואצות ןתמו יטנבלרה לגעמל הקידב תינכות תיינב ,ולא
.םינוש םיעצמאב הרופיש תא רשפאל ידכ ,סיטרכה תויתקידב

םינותנה תא םג ןובשחב תכרעמה האיבמ ,CAD יצבוק תאירק תעב
לע םיבורפה תעונת תא ןנכתל ידכב ,םינושה םיביכרה לש םיינכמה
.קדבנה סיטרכה יבג
Test Program Generator תכרעמה ידי לע הקידבה תינכות תיינב
ןמזה תא םומינימל דירוהל ידכב תאז .החמומ תכרעמ לע תססובמ
.קדבנה סיטרכה לש Debug ל שרדנה
היצזימיטפוא הנכותה תעצבמ הקידבה תינכות חותיפ רמג רחאל
תצרה ךשמש ךכ ,סיטרכה לע םיבורפה תעונת תא תננכתמ רשא תמדקתמ
תדמעל תורבחתה םג תרשפאמ הנכותה .ילמינימ היהי הקידבה תינכות
רחאל תרשפאמו רוצייה ת/דבועל הלקתה תא רורבב הארמה םינוקית
.דבלב ןוקיתה רוזא לע קר תוקידב ץירהל ,בר ןמז ךוסחל ידכב ,ןכמ


םוכיס

דוע תונוע ןניא םדוקה רודהמ Flynig Probe ה תוכרעמו רחאמ
םילגעמה םיביצמש םירגתאה לע (בורקה דיתעב ונעי אל וא)
(תוריהמו קויד) תוינכמ תולוכי תניחבמ ןה - םישדחה םיינורטקלאה
רובעלמ סונמ היהי אל ,תוינורטקלא הקידב תולוכי תניחבמ ןהו
,הז גוסמ הנושאר תכרעמ .שדחה רודהמ תוכרעמל בורקה דיתעב
.ץראב הנורחאל הרכמנ ,SPEA תרבח תרצותמ HI-LINE 4040

ראוד .מ"עב תויגולונכט ודמא תרבח ל"כנמ אוה סילכמ בד *
: emdo@netvision.net.ilינורטקלא:ספדומה ןויליגב אוצמל ןתינ רמאמל תונומתה תא

4040 hi-line-2

םילגעמ תוקידבל תושמשמ Flying Probe גוסמ הקידב תוכרעמ
תוקידבלו םימגד ילגעמ תוקידבל ,רוצייה ךילהתב םיינורטקלא
,הז גוסמ הנושאר תכרעמ :הנומתב .תונטק רוציי תורדסב םילגעמ
ץראב הנורחאל הרכמנש ,SPEA תרבח תרצותמ HI-LINE 4040

םייטרקסיד SMT יביכרב םיסומע םילגעמ לע תססובמ השדחה תואיצמה
-Ultra fine pitchו BGA תויגולונכט לעו ,םייביספו

םיבלשמו רתוי םיריהמ ,דאמ םיקיודמ םה םישדחה םיקדבמה
םילגעמל Boundary Scan תוקידב ללוכ ,תופסונ הקידב תויגולונכט
םיפופצ םיילטיגיד (םילגעמ יקלח וא)


-לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחריל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"הקינורטקלא"
.61 - 60 םידומע ,2003 רבמבונ-רבוטקוא ,129 ןויליג :רוקמ


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו