םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


ילטיגידה םלועב הבישח
יעלקלא-תשע םרוי
50-57 םידומע 2003 רבמבונ 63 ואלילג
תונוכמ ,םירישכמ לש רידאה עפשה
היגולונכט תוריתע הדובע תוביבסו
רפשמ קפס אלל ונרוד תא ןייפאמה
םג םלואו ,ונייח תוכיא תא אילפהל
תוכורכה תושדח תויעב ונינפב דימעמ
היגולונכטה יאלפ םע תודדומתהב
יסופד תונשל ונילע ךכ םשל :השדחה
הבישח תויונמוימ חתפלו םימייק הבישח
תרגסמ רידגמ ןלהלש רמאמה .תושדח
תא תראתמה השדח תיביטרגטניא תיגשומ
הבישחה תויונמוימ לש ףקיהה אולמ
הדובע תוביבסב ותדובעב טרפה ליעפמש
.תוילטיגיד
 
הנכותב הטילש םיגישמ דציכ ?הטלקהל ואידיווה תא םיתנכתמ דציכ
תושדח רתאב יתאצמש עדימל ןימאהל םאה ?תוילטיגיד תונומת דוביעל
בתכתמ ינא ומע םדאה לש תיתימאה ותוהז יהמ ?טנרטניאב דבוכמ
ולא - ?טנרטניאה תרזעב ל"וחל לויט םיננכתמ דציכ ?טנרטניאב
ונא םמע תויעבו םיבצמ לש בחרה ןווגמה תא תוגציימה תולאש
רישכמ תלעפה תעב רותפל ונילע רשאו ,םוי-םויה ייחב םיתמעתמ
תונוכמ ,םירישכמ לש םוצעה ןווגמה .הנכות םע הדובע וא ,ילטיגיד
,ינרדומה ןדיעה תא ןייפאמה ,היגולונכט-יריתע הדובע תוביבסו
םלוא .םייחה ימוחת לכב טעמכ בר לועייו רופישל קפס אלל ליבוה
םירצויה םיבצמ םע תינרדומה הרבחה יחרזא תא םיתמעמ הלא םיחותיפ
יוניש םיכירצמה וא ,שדח ןזמ הבישח תויונמוימ לש ןתלעפהב ךרוצ
שממ לש תודרשיהו ןיקת דוקפיתל יאנתכ םימייק הבישח יסופדב
הב תוליעיב היולת חלצומ ןפואב ולא תויעב רותפל ונתלוכי .הרבחב
תוכזב ,תוינרדומה תוילטיגידה הדובעה תוביבס םע םירשקתמ ונא
ברקב .הלא תוביבסב הדובעל םיידוחייה הבישחה תונונגסב ונתטילש
לבוקמ תוילטיגיד הדובע תוביבסב םישמתשמה תוליעפ לש םירקוחה
רואיתל Digital Literacy תילטיגיד תוניירוא גשומב שמתשהל
תוביבס לש ןהישמתשמ םיליעפמש ,הבישחה תויונמוימ וא ,תוניירואה
םיקסועה םירקוחה בור ,לזמה עורל .ןמיע הדובעב תוילטיגיד
תביבסב הטילש לש םיינכטה םיטביהב םידקמתמ תילטיגיד תוניירואב
םיטביההמ םימלעתמו ,ילטיגיד רישכמ וא הנכות - הדובעה
טרפה תדובעל םירושקה םייתרבחהו םייגולוכיספה ,םייביטינגוקה
.ולא תוביבסב

תא תטרפמה ,השדח תיביטרגטניא תיגשומ תרגסמ עיצהל שקבמ ינא
תויונמוימ לש ףקיהה אולמ תא תראתמו "תילטיגיד תוניירוא" גשומה
הבישח :תוילטיגיד הדובע תוביבסב ותדובעב טרפה ליעפמש הבישחה
,עדימ תבישח ,קותעיש תבישח ,תפעתסמ הבישח ,תיתוזח-תימוליצ
הדובע תביבסב ותדובעב יכ איה יתנעט .תישגר-תיתרבח הבישחו
הבישחה תויונמויממ רתוי וא תחאב שומיש שמתשמה השוע תילטיגיד
איה ןאכ תעצומה תיגשומה תרגסמה לש התובישח .טרפא ןתואש
םישחרתמה םיידוחייה הבישחה יכילהת תא ונתנבה תא רפשל התלוכיב
ןיב תרושקתה תאו ,תוינרדומ הדובע תוביבסב לעופש ימ לצא
לע ,תעצומה תרגסמה .ולא תוביבסב שומישו חותיפ ,רקחמב םיקסועה
היתוכלשהו Eshet 2002 ידי לע הנודנו החסונ ,םייכוניחה היטביה
ףיקמ יריפמא רקחמב וראות תונוש היסולכוא תוצובק לש ןדוקפת לע
Eshet-Alkalai & Amichai-Hamburger, in publication

םירויצ תרזעב אורקל :תיתוזח-תימוליצ הבישח
שמתשמה םע תורשק;ַתמ תוינרדומה תוילטיגידה הדובעה תוביבס
םיגציימה ,(תוימלצ) םייפארג םיגוציי לש תמכחותמ תכרעמ תרזעב
רוציק תווהמ תוימלצה .ןתריחב םע הדובעה תביבסב ועצבתיש תולועפ
תוכסוח ןהש ךכב שמתשמה תדובע תא תולעיימו ,הלועפה עוציבל ךרד
בורב ,לשמל .התוא דילקהלו הדוקפה ריבחת תא רוכזל ךרוצה תא
,ךמסמה תספדהל ליבות תספדמה תימלצ לש התריחב ,בשחמה תונכות
קלחה תקתעהל ליבות תיקלח םיפפוח םיפד ינש תראתמה תימלצהו
תא הפ לעב דומלל היה השק המכ םכל וראת .ןורכיזל ךמסמב רחבנה
םילילמתה דבעמ ומכ הנכותב תויוצמה תודוקפה יפלא לש ריבחתה
ויה תונושה תולועפה עוציבל ךרד ירוציקכ תוימלצה אלל !Word
תוימלצב שומישה .רתויב םיכבוסמ ,ןהב שומישהו ,תונכותה דומיל
תוביבסב תולועפ עוציבל ךרד ירוציק םיווהמה םייפארג םיגוצייכ
הלעפהה תוכרעמב אלא ,בשחמ תונכותב קר אל ץופנ תוילטיגיד הדובע
רבעומ בכרה לש םינווחמה חולב גהנל עדימה :םיבר םירישכמ לש
לע ססובמ ואידיווה לש הרקבה חול ,םייפארג םיגוציי תרזעב
תרזעב גצוימ ךרדה יטלשב עדימה וליפאו ,םייפארג םיגוציי
"תויתוא" ,םצעב ,תווהמ תוימלצה .(הנומת ואר) םייפארג םילומיס
לע ססובמה בתכ ,ינרדומה ןדיעב חתפתה רשא ,"ילטיגידה בתכ"ב
"הבישח םשל הייארב שומיש" לש ןורקיעה
גוציי תא ףילחהל ןתינ ויפל ןורקיע , Using Vision to Think
ומלועל המאתהב םיבצועמה,םייתוזח םיגוצייב יתיבפלאה עדימה
ודי לע םינ;ָבומ םג ןכלו ,שמתשמה לש יביטאיצוסא-ימינפה
יביטינגוקה ךוויתב ךרוצ אללו ,ידיימו יביטיאוטניא ןפואב
םיבר םירקחמ ,ןכאו .תויתרוסמה תיבפלאה תויתוא תאירקמ בייחתמה
עיגהל םישדח םישמתשמל שרדנה ןמזב יתועמשמ רוציק לע םיעיבצמ
שמתשמ קשממ תולעב הדובע תוביבסב ,תולועפ עצבל וא ,הטילשל
םידלי םידמול םהב םינפואב תויפצת יכ ןאכ ןייצל ןיינעמ .יפארג
םישכור םה הב הברה תולקה לע רוריבב ועיבצה אורקל םיטקלסיד
םה םהב םיברה םיישקה תמועל ,תיתוזח-תימוליצ האירק תונמוימ
.תיתרוסמ האירקב םילקתנ
"תאירק" תעב שמתשמה ליעפמש הבישחה תונמוימ תא תונכל עיצמ ינא
,וז הבישח תונמוימ ."תיתוזח-תימוליצ הבישח"םשב יתוזח עדימ
עדימ לש תולודג תויומכ ליעיו ריהמ ןפואב לכעל ול תרשפאמ
הבישחה תלוכי הנחבנ ובש רקחמב .ילובמיס-יתוזח ןפואב רבעומה
לארשיב תונוש ליג תוצובקמ םידמול לש תיתוזח-תימוליצה
התהוז , Eshet-Alkalai & Amichai-Hamburger, in publication
המרה תמועל (ןוכית ידימלת) םיריעצ לש ההובג תלוכי
.30 לעמ םליגש ,םירגובמ לש הכומנה תיתוזח-תימוליצה

קותעיש תבישח
ינפב הנושארל החתפ , 1455 גרבנטוג ידי-לע סופדה תנוכמ תאצמה
רוקמל ההז קותעישה רצותש ןפואב ,עדימ קתעשל תלוכיה תא תושונאה
המודב ,דיב וקתעוהש םירפסב רומש ישונאה עדיה היה ,זא דע)
םיקיתעמה ם"תס ירפוסו ,"דרווה םש"ב ך"נתה תא םיקיתעמה םיריזנל
תנוכמ תאצמה םרט ,םימי םתואב .(הזה םויה םצע דע הרותה תא
רסמנו ,םיבותכב ללכ אצמנ אל עדיהו תורוסמהמ דבכנ קלח ,סופדה
בותכ עדיל תואמגוד אוצמל ןתינ םויכ םג .םידליל םירוהמ הפ-לע
תוחול ,ודוהב םיירפכ רפס יתבב ,לשמל ,ךכ .קותעישל ןתינ וניאש
תעש לכ לש הפוסב םיקחמנ תוחולה ;"תורבחמ"כ םישמשמ םינטק
לשב .(הנומת ואר) אבה רועישב רזוח שומישל םניכהל ידכ ,דומיל
לש ונורכיזב ולוכ עדיה רגאנ םהשלכ קותעיש יעצמא לש םרדעיה
.דמולה
לידגהלו ,בחרנ ףקיהב םירפס לפכשל ןתינ היה סופדה תנוכמ תרזעב
םידדוב לש םתלחנ זא דע היהש עדימ ,היסולכואל עדימה תושיגנ תא
עדימ לש קותעישה תולוכיב אבה לודגה קוניזה .דבלב (םירישעו)
ילטיגידה קותעישה תעפוהו בשחמה תאצמה םע ,םירשעה האמב שחרתה
קתעשל תולבגומ-יתלב טעמכו תושדח תויורשפא עיצה בשחמה .בשחוממה
םידמולה ינפב וחתפ רשא תויורשפא ,ילטיגיד עדימ ץיפהלו
לש םחותיפ וכירצה תאז םע דחי ךא ,םישדח םיקפוא םירצויהו
תונמא תודובעב ןורשיכו תויתריצי ,תוירוקמל םישדח םינוירטירק
המכ דע :לשמל ומכ ,תובושח תולאש ררועמ הז טביה .הימדקא וא
ןיידעו ,םימייק טסקט וא תונמא תריצי ךורעל וא קיתעהל םדא לוכי
םהמ ?םזיראיגלפב ודשחיי אלו תוירוקמל ובשחיי התריצי וא ותריצי
לש תינכט הלועפל הריציה תכפוה יתמ ?תונמאב תויתריציה תולובג
(ילטיגיד קותעיש אל יכ םא) קותעישל תמסרופמ המגוד ?קותעיש
,לוהרוו ידנא טרא-פופה ןמא לש ויתודובעב אוצמל ןתינ ,תונמאב
הקוק תויחפ ומכ) םידדוב םיטנמלא קותעיש לע ןרקיעב וססבתהש
ילטיגידה ןדיעה תונמאב קותעישה תולובג תא רגתאל ןויסינ .(הלוק
לש הרקמב םיקלטיא םיטנדוטס תצובק ידי לע ןורחאה רושעב השענ
רבאמ וקארד
ןדיעב תונמאה תולובג תא רגתאל ץמאמהמ קלחכ . Drako Maver
םשב יודב טנרטניא ןמא ,הגיצה ףאו ,וז הצובק הקרביפ ילטיגידה
המיא-תונומת לש םי`זאלוקמ ובכרוה ויתודובעש ,רבאמ וקארד
חילצה הז םיטנדוטס "ליגרת" .טנרטניאב ןרוקמש ,(תופוג רקיעב)
ויתודובע לע םייתרקוי םיסרפב הכז וליפא רבאמש ,ךכ ידכ דע
:וארו .טנרטניאה תונמאב תויצולחה
.http://www.kapelica.org/maver/main.htm
תוימיטיגל תונמא תוריצי לאכ ולא תודובעל סחייתהל שי םאה
תויטנוולר ,ןהל תומודו ,ולא תולאש ?תויתריציו תוירוקמ תופקשמה
התוירוקמ תדימל סחיב םג אלא ,תונמא תודובע יבגל קר אל ןוידל
םידמולו םירקוח םישמתשמ קותעישה ןדיעב .תימדקא הביתכ לש
םירקמ תוהזל לק .םישדח םירמאמל סיסבכ ,ומסרופש םיטסקטמ םיקלחב
ומכ ,תוימדקא תודובע לש ימיטיגל יתלב קותעיש לש םיינוציק
םיר;ְכ;ֹומה טנרטניא ירתא - U-banks לש הרקמב
. /http://www.academon.com לשמל שארמ תונכומ תוימדקא תודובע
רמאממ טעמב ךא הנוש הסריג גיצמה ימדקא רמאמ לש וניד המ לבא
,רתוי ילקידר הרקמב - וא ,רבחמ ותוא ידיב ןכל םדוק םסרופש
םירמאמש ידכ שרדנה ינושה תדימ יהמ ?רחא רבחמ ידי לע םסרופ
תולאש ,ןכא ?תוימיטיגלו תויתימא ,תוירוקמ תודובעל ובשחיי הלאכ
בשחמה ןדיעבש אלא ,תילטיגיד-םדקה הפוקתב דוע ןרוקמ הלא
,עדימ ץיפהלו דבעל ,קתעשל תלבגומ יתלבה תלוכיה םע ,טנרטניאהו
.תיתונמאהו תיעדמה היישעה ימוחתב רתויב תויזכרמל תוכפוה ןה
תילטיגידה הכירעה תונכותו םיבשחמה תולוכיב דימתמה רופישה
תריציל קותעישב שומישה אשונ תא תכלוהו תרבוג הדימב רגתאמ
,הימדקאב ןהו תונמאב ןה ,תויתריציו תויתימא ,תוירוקמ תודובע
ןדיעב תויתריציו תוירוקמ לש םיאשונב ןוידל םישדח םיקפוא חתופו
.קותעישה

שומיש ךות תירוקמ תימדקא הדובע תריצי לש רגתאה םע תודדומתהה
תונמוימב הבוט הטילש תבייחמ טסקט קותעישל תוילטיגיד תוקינכטב
reproduction קותעיש תבישח ןאכ הנכמ ינאש ,תדחוימ הבישח
תוריצי רוציל תלוכיה איה תילטיגיד קותעיש תבישח . thinking
ידי לע ,תושדח תויונשרפ וא תושדח תויועמשמ תולעב ,תוירוקמ
קותעיש תבישח ילעב םישנא .תויאמצעו תומייק עדימ תוסיפ בוליש
,הבוט תינוויכ-בר תיטתניס הבישח ילעב ללכ ךרדב םה הבוט
.םייק עדיממ םייתועמשמו םישדח םיפוריצ רוציל םהל תעייסמה
לצא קותעישה תוניירואש ואצמ רגרובמה-יחימעו יעלקלא-תשע
ההובג התיה םייק טסקטל השדח תועמשמ תקצל ושקבתהש םירגובמ
המגמ םינייצמ הלא םיאצממ .רתוי םיריעצ םיפתתשמ לש וזמ הברהב
הב ,תיתוזח-תימוליצה הבישחה תלוכי רובע םדוק הראותש וזל הכופה
.םירגובמ לש וזמ ההובג תלוכי םיריעצה וליג

תפעתסמ הבישח
םישמתשמהו ,םיילטיגיד םיטסקט םיארוקה םידימלת ,טנרטניאה ישלוג
טסקטרפיה םיגשומה תא בורקמ םיריכמ םיילטיגידה עדימה ירגאמב
אלו ףעתסמ ןפואב דובעל שמתשמל םירשפאמה ,היד;ֶמרפיהו
ןיב וא ,ךמסמב םוקמל םוקממ "ץופקל" תלוכיה תוכזב ,יראיניל
םייוצמה nodes םיתמצ ןיב links םירושיק תרזעב ,םינוש םיכמסמ
טסקט וא לע-טסקט) טסקטרפיהה תייגולונכט .תונומתב וא םיטסקטב
תא תוקחל ןויסינכ 1946 ב שוב .ו ידי-לע האצמוה (ףיצר-יתלב
הבישחה תלעופ וב יראיניל יתלבהו ,יביטאיצוסאה ,ףעתסמה ןפואה
תורצונ וכלהמב ימאניד ךילהת איה הבישחהש החנה ךותמ ,תישונאה
זכרמב דמועה ןיינעל םאתהב תופלחתמה ,עדי תופמ ישונאה חומב
םיביטינגוק םיגולוכיספ ידי לע םויכ תכמתנה ,שוב תנעטל .הבשחמה
םיפעוסמ םינבמב עדימ ןוסחיא לע תססבתמ הבישחה ,חומ ירקוחו
םלועב שלוגה בשחמה שמתשמ לצא םירצונ הלאכ םינבמו ,תשר-ייומד
ןויער לש ותישארש איה תמאה .טסקטרפיהה תייגולונכט תרזעב עדימה
האמה ןיבש ןמזה קרפב יוצמ תפעתסמה תיראיניל-אלה הבישחה
יתש םודקה םלועב ועיפוה וב ןמז ,תישישה האמל הריפסל תישילשה
תוליגמ לע הביתכה תפלחה ,הנושארה :תוינכפהמ תויגולונכט תואצמה
- רתוי רחואמו ,םירפסל םדגאל ןתינש םידרפנ םיפד לע הביתכב
וקינעה ,םירפסוממ םהידומעש ,םיכורכ םירפס .םיפדה לש םרופסימ
תולקב טטושל תלוכיה :עדימה דוביעב תושדח שפוח תוגרד םידמולל
הז םיקחורמ טסקט יקלח ןיב ףדפדל וא ,טסקטב םירדגומ תומוקמ ןיב
םיניינע ןכות תפסוה ,תורוקמ תבלצה רשפיא םיפדה רופסימ .הזמ
:טסקטב תוננובתהל השדח ךרד םג הרצי םירפסה תאצמה .םיסקדניאו
רפס ירה ,הרוש רחא הרוש לש תיראיניל האירק הביתכה הליגמה םא
הלא לכ .ףודפד ;– האירק לש שדח ןפוא רשפיא םיכורכ ויפדש
.קיודמו לק ,יראיניל-אל ןפואב םיטסקטב טווינ הנושארל ורשפיא
("טסקט-רפיה") ףיצר יתלב טסקטב רתויב קיתעה שומישה לש וישרוש
האמב ,ךורכה רפסה לש ןדיעה רחשל ןמזב הרוחא ,ןכ םא ,םיעיגמ
אלש ,סופדה תאצמה תא הברהב םימידקמ םהו ,הריפסה ירחא תישישה
.בשחמה ;– רמול
בשחמה ישמתשמ ינפב הגיצמ תינרדומה הידמ-רפיהה תייגולונכט
שופיחמ ,לכשומ שומיש תיישע םשל םייחרכהה ,םישדח הבישח ירגתא
עדי תיינב דעו ,םינותנ ידסמבו תוילטיגיד תוירפסב םינותנ
הדובעה ,תמדוקה האמה לש םיעשתה תונש תליחת דע .הלדנה עדימהמ
תייגולונכט לע תוססובמ ויה אל ןבורבש ,תולבגומה בשחמה תוביבסב
ידי לע הבתכוה וז .תיסחי תיראיניל הבישח המדיק ,הידמ-רפיהה
ויה םישמתשמהש הדבועה ידי לעו ,תושימג יתלב הלעפה תוכרעמ
הקחתש בשחמ-תססובמ הביבסב דובעל ופיצו ,םירפסב האירקל םילגרומ
םישמתשמל תקפסמ תינרדומה הידמ-רפיהה תביבס .רפסה תביבס תא
הדימעמ םג ךא ,םינוש עדי תומלוע ךרד טווינב תוהובג שפוח תוגרד
תונ;ְב;ַהל ךרוצהמ תעבונה ,השדח תויתייעב םהינפב
ןפואב ועיגה ןהילא עדימ לש תולודג תויומכמ עדי construct
."רודס יתלב"

תססובמ הביבס לש תיזכרמה תובישחה ,תיכוניחה הביטקפסרפהמ
,שמתשמל תרשפאמ איהש תיתמישמ-ברה הדובעב אקווד הניא הידמ-רפיה
ךרד ,יראיניל-אל טווינל ולא תוביבסב שמתשהל תלוכיב רקיעב אלא
,תידמימ-בר ,תפעתסמ הבישח תמדקמ תאז תלוכי .םינוש עדי תומלוע
הבישח" ןאכ יורקה ,הבישח לש שדח גוסב ךרוצה תוחתפתהל הליבוהו
תואצמתה שוחב םינייפואמ תחתופמ תפעתסמ הבישח ילעב ."תפעתסמ
hyperspace ב אצמתהל תלוכיב ,רמולכ ,בוט ידמימ-בר יבחרמ
תכלל" אלו ,(תרושקתה תותשר ןיב םייקה ילאוטריווה עדימה בחרמ)
םייוצמה םיבורמה עדיה תומלוע ךרד םיטוונמ םהש תעב "דוביאל
תובחרתה םע .םיטוונמ םה םהב םיבכרומה םיביתנה תורמל ,טנרטניאב
םישמתשמה זוחאב תרכינ היילעל םידע ונא טנרטניאב שומישה
השילגה בחרמב תואצמתהב םיישקו היצטניירוא-סיד לע םיחוודמה
הבוט תפעתסמ הבישח ילעב יכ אצמנ םינוש םירקחמב .יטנרטניאה
רוציל םילגוסמו ,תירופאטמ הבישח לש תויונמוימב םג םיטלוש
םיגוציי לש תורחא תורוצו ,םיגשומ תופמ ,םיילטנמ םילדומ
ךובמב תיבחרמה תואצמתהב םהל עייסמה רבד ,תשרה הנבמ לש םיטשפומ
.טנרטניאב יוצמה עדימה

,תפעתסמ הבישח תובייחמה תומישמ עצבל םישמתשמ לש םתלוכי תקידבב
המישמ עצבל תונוש םיאליג תוצובק יגיצנ לש תלוכיה תניחב ידי-לע
הידמ-רפיה טווינ תועצמאב תרכומ אל ץראל לויט ןונכת לש
תא עצבל םתלוכי ,רתוי םיריעצ םיפתתשמהש לככ יכ אצמנ ,טנרטניאב
,יחימע-רגרובמהו יעלקלא-תשע) רתוי ההובג החלצהב המישמה
.(םוסרפב

קפסה תלטה לש תונמאה :עדימ תבישח
תרושקתהו טנרטניאה ןדיעב ןימזה עדימה ףטשב ץאומה לודיגה
וב תושעלו עדימ ךירעהל םינכרצ לש םתלוכי תא ךפה תינורטקלאה
םנמא .הנובנ עדימ-תונכרצל הכרדהב חתפמ אשונל לכשומ שומיש
היה אוה :ילטיגידה ןדיעל ידוחיי וניא הנובנ עדימ תכרעהב ךרוצה
תכפהמ ינפל ףא ,םיחילצמ םידמול לש תטלוב הנוכת םלועמו זאמ
עדימל תלבגומ יתלבה הפישחה םע ,ינרדומה ןדיעב ךא .עדימה
הכפה ,תויצלופינמ וב תושעל ףאו ומסרפל תולקב ןתינש ילטיגיד
תוירקיעה תויעבה .שממ לש "תודרשיה תונמוימ"ל וז תונמוימ
תא החוכנ ךירעהל עדימה ןכרצ לש ויישקמ תועבונ עדימ תכרעהב
ןפואבש תיעוצקמה הרשויה תדימו ,ותוירוקמ ,עדימה תונימא תדימ
עדימ-תוכרעה תוברועמ עדימב הכורכה תימדקא הדובע לכב .ותגצה
ןימזה עדימה יטירפמ וליאב תוטלחה תולבקתמ ןתרגסמבש ,תונווגמ
עוציב ךלהמב תולבקתמ הלא תוטלחה .םלעתהל וליאמו ,שמתשהל ןתינ
לש םתועדומ .תשרב טווינ ךלהמב וא ,עדימ ירגאמב עדימ ירוזחיא
לש ילוגסה ךרעה תא הבר הדימב עבקת םהיתוטלחהל םישמתשמה
תלעפה אלל .עדימהמ םינבנה םילדומה וא תועדה ,תודמעה ,תונקסמה
וליאב םדאה טילחי דציכ ,עדימ תכרעה לש םייביטקפא םינונגנמ
וליאל ?רחבי - םיבר םירקמב תורתוסה - תשרבש עדימ תוסיפ
?ץמאי תשרב תוגצומה תויטילופה תועדהמ וליא ?ןימאי תושדחהמ
,ןיטולחל קרבופמ יתושדח עדימ גיצמ www.onion.com רתאה ,לשמל)
חותינב תויתייעבה תא שיחמהל הרטמב תאזו ,ןימא הארנה ןפואב
תורושקה הבישח תויונמוימ חותיפב ךרוצה תאו ,עדימ לש הכרעהבו
לש םתלוכיל סחייתמ ;”עדימ תבישח;“ חנומה .(עדימל
םיקסועה םירקחמ .תונובנו תולכשומ עדימ תוכרעה עצבל םינכרצ
שופיח לש םילגרהו תויגטרטסאב בורל םידקמתמ וז הבישח תונמוימב
םייגוגדפהו םייביטינגוקה םיטביהה תא םישיגדמ םיטעמ קר .עדימ
עדימה תבישח .עדימב לופיטב תורושקה תומישמ עוציבב בר הכ םכרעש
תענומו ,הטומ וא יטנוולר אל ,יוגש עדימ ההזמ איה :ןנסמכ תלעופ
ילעב עדימ ינכרצ .דמולה לש םילוקישה תכרעמל ותרידח תא
,תיתרוקיב הבישח ילעב םה תוחתופמ עדימ תבישח תויונמוימ
םניא םה .םהילא עיגמה עדימה ביטב קפס ליטהל דימת םינוכנו
הרואכל הארנ אוה רשאכ וליפא ,וילאמ ןבומכ עדימ לבקל םיתפתמ
.ןימאו ;”יתוכמס;“

רשא ,םירגוב םישנא יכ ואצמ (םוסרפב) רגרובמהו יעלקלא-תשע
ומסרפתהש םייתושדח םיעוריא לש תיתרוקיב הכרעהל ושרדנ
,עדימ תויונמוימ םושייב רתוי ההובג תלוכי וארה ,טנרטניאב
יוהיזב ושקתה רשא ,הטיסרבינוא וא ןוכית ליגב םיריעצל האוושהב
.הטומ וא קרבופמ עדימ לש םיביכרמ

תישגר-תיתרבח הבישח
וחתפ תילטיגיד תרושקת לש תורחא תומרופטלפו טנרטניאה תובחרתה
עדימ ףותישלו תיפותיש הדימלל תויונמדזהו םישדח םידממ ונינפב
,טא`צ ירדח ,עדי תוליהק ,ןויד תוצובק ,הדימל תוצובק תועצמאב
תונמזמ ,תויונמדזהה דצל ךא .תיפותיש הדימל לש תורחא תורוצו
תפוקת ינפל םייק היה אלש ףקהב תויעב םג ולא תושדח תויורשפא
טא`צה רדחב םדאה םא תעדל ןתינ דציכ :תואמגוד רפסמ .טנרטניאה
ראוד חותפל יאדכ םאה ?תויהל םירמייתמ םהש ימ תמאב איה/אוה
והז ילוא ?סוריו ליכמ אוה ילוא ?םסרופמ ןעודימ חלשנש ינורטקלא
תשרב תצפומה םד תמורתל האירקה םא תעדל ןתינ דציכ ?יתימא ראוד
?החיתמ וא תיתימא איה

םייוושכעה םילוקישה תא תומיגדמ תורחא תוברו ולא תולאש
תרושקתב "דורשל" ידכ םהב בשחתהל םיבייח טנרטניא-ישמתשמש
תויונמדזהב לכשומ שומיש תושעלו ,סייפסרבייסב תלהנתמה תיביסאמה
וניא אוה ;ולשמ םיבותכ יתלב םיקוח סייפסרבייסל .םכרדב תורקנה
תרושקת לש לגנו`ג אוהש רמול רתוי קיודמ - ילבולג רפכ קר
עדימ ,ףיוזמ וא יתימא :עדימ לש תיפוסניא תומכ קבוחה ,תישונא
ןופצל היושע סייפסרבייסב הלועפ .תועשר לש עדימו בוט ןוצר לש
תא םיניבמ םניאש ,םימימת ,םירגוב יתלב םישמתשמל תונכס הבוחב
יטביה לכל טעמכ תוסחייתמ ולא תונכסל תואמגוד ."קחשמה יללכ"
שגפש הרענ םע שגפמל אצי רשאכ הללאמרב חצרנש רגבתמב לחה ,ונייח
ויהש םישמתשמב הלכו ,תיטסירורט איהש עדיש ילבמ ,טא`צה רדחב
קר I LOVE YOU ותרתוכש ינורטקלא ראוד חותפל םייד םימימת
.ינלטק סוריווב התע הז קבדנ םהלש בשחמהש תולגל ידכב

ענמיהל ,דחא דצמ ,םיעדוי סייפסרבייסה לש םינובנ םישמתשמ
תלעות קיפהל םילוכי םה ינש דצמו ,;”תודוכלמ;”המ
הטילש ילעב םה הלא םישמתשמ .תילטיגידה תרושקתה תונורתימ
הנכמ ינאש ,תילטיגיד הבישח תויונמוימ לש בחר ןווגמב
רקיעב ןהב םיברועמש רחאמ ,"תישגר-תיתרבח הבישח תויונמוימ"
ןווגמ .סייפסרבייסב הדובעה לש םייגולויצוסו םיישגר םיטביה
הארנה לככ אוה תישגר-תיתרבחה תילטיגידה הבישחה תויונמוימ
תוביבסב הדובעב תומולגה הבישחה תויונמוימ לכמ בכרומה
םישמתשמה לע ,הב קיזחהל ידכ .הז רמאמב תוראותמה תוילטיגידה
תויהל םהילעו ,דואמ םירגוב ,םייטילנא ,דואמ םייתרוקיב תויהל
םיבר םירקחמ .עדימ תבישח לש ההובג המרו ,תפעתסמ הבישח ילעב
לש יגולוכיספו יגולויצוס ליפורפ ךורעל ןויסינב םידקמתמ
ילעב םישמתשמה תא ראתל ןתינ םיאצממה ןמ .סייפסרבייסב םישמתשמ
תונוכנ ילעבכ ההובגה תישגר-תיתרבחה תילטיגידה הבישחה תונמוימ
תלוכי ילעבכ ןכו ,םירחא םע םהידיבש עדיהו םינותנה תא קולחל
ףותישב עדי בצעל תלוכיו תטשפומ הבישח ילעב ,םינותנ ךירעהל
לצא תישגר-תיתרבחה הבישחה תויונמוימ וקדבנ וב רקחמב .הלועפ
אל ,(םוסרפב ,רגרובמהו יעלקלא-תשע) םינוש םיליגב טא`צ יפתתשמ
הבישח תמרל הפדעה תרכינ הב ליגה תצובק יבגל הרורב המגמ התהוז
הבישחה תונמוימ לש התויה תא גציימ הז אצמימש ריבס .וז
לש ךרוצה תא שיגדמו ,תווהתה יבלשב תישגר-תיתרבחה תילטיגידה
תישגר-תיתרבח הבישח תולוכי תיינקה םע דדומתהל ךוניח תוכרעמ
.דיתעה רוד יחרזאל


תפסונ האירקל


Eshet, Y., 2002. Digital literacy: A new terminology
framework and its application to the design of meaningful
technology-based learning environments. In: Barker, P. and
,Rebelsky, S. (eds.), Educational Multimedia and Hypermedia
2002, pp. 493-498

.(Eshet-Alkalai, Y. & Amichai-Hamburger, Y. (in publication
Experiments in digital literacy. Submitted to
.CyberPsychology
:1 הנומת
תוביבס לש שמתשמה קשממב םייפארג םיגוצייב שומישל תואמגוד
םיבייחמ תימלצ לכב םימולגה םירסמה תנבה .תוילטיגיד הדובע
.תיתוזח-תימוליצ הבישחב שומיש
גזמ לש יוזיחו רואית תרשפאמה ןג ידליל הימדה לש קשממ(a)
.ריוואה
.יתיב ואידיו רישכמ לש הלעפהה קשממ (b):2 הנומת
.תוחולה לע םידמולה םימשור רועישה תעשב :ודוהב יתרוסמ רפס תיב
םוקמ תונפל ידכ חולה לע בותכה תא םיקחומ אבה רועישה ינפל
:םוליצ) עדימ קתעשל תורשפא ןיא הלא םיאנתב .אבה רועישה םושירל
.(תשע הגנ

.ספדומה ןויליגב תוארל ולכות תונומתה תא

- הבשחמו עדמל תעה בתכ -ל © 2003 תורומש תויוכזה לכ
,"ואילילג"
.57 – 50 םידומע ,2003 רבמבונ ,63 ןויליג :רוקמ
הללכמב תויכוניח תויגולונכטל המגמה שאר אוה תשע םרוי `פורפ
החתיפש םיבשחמ תרבחב יעדמ חותיפ זכר היה רבעבו ,יח לת תימדקאה
.םלועבו ץראב ךוניח תוכרעמ רובע םיבשחוממ םייתארוה תונורתפ
םיפסונ םיטרפ .םילשוריב יגולואיגה ןוכמב ריכב רקוח םג אוה
,"תישיא תודע :תיחומה העיגפה דוכלימ" רמאמב אוצמל ןתינ
.58 ואילילג


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו