םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

תיטנג הסדנה
ןוסרדנא ןוטפילק תאמ
The Futurist, vol. 34 no. 2
.תיטנגה הסדנהה ןדיעל םויכ סנכנ םלועה ,וצרת אל וא וצרת םא
ףלאהמ קלח ויהי םדא ידיב ובצועיש םייח תורוצו תויעבט תוביבס
וא תופורת ,םיקיטסלפ ורצייש אטוז םילעפמל וכפהי םיחמצ .שדחה
םירבאו תובבל קפסל ולכוי םיישונא םינג םע םייח-ילעב .םימשב
.םישונא םילוחל םירחא

קוחר הכ וניא םדאה לופכשש רשפאו ,םייח-ילעב ולפכש רבכ םינעדמה
קיטסיסב לפטל םיכרד םינחוב תיטנג האופרב םירקחמ .ונתיאמ
,םיקדייח ןיב םינג תפלחה .תורחא תושק תויטנג תולחמבו סיזורביפ
ףאו ,םייח תורוצ יונישל תורשפאה תא תרצוי םייח-ילעבו םיחמצ
.תושדח תורוצ תאירבל

תויתביבסה תויעבה לע עיפשת תיטנגה הסדנהה ,ערל וא בוטל
ףחס ,םוהיז ,היסולכוא ףדוע ;– וננמז לש תוירקיעה
תועפשהה תא ןובשחב איבנש דאמ בושח .םייח תורוצ תודחכיהו
,ףסונב .ונמלוע לש תומטסיס-וקאה לע וז היגולונכט לש תוירשפאה
הרבחה ימוחתב תיטנגה הסדנהה לש תוירשפאה תועפשהב ריכהל ונילע
םיינע םינכרצ ,םירקי םה היגולונכטה ימושייש ןוויכ .הקיטילופהו
,ךכמ האצותכ .הלחתהב אל תוחפל ,םשכרל ולכוי אל תוינע תונידמו
.בחרתי קר םיינעל םירישע ןיב ילכלכה רעפהש חינהל ריבס

םדאל הנכסה
רסוח בקע .תנכוסמ תויהל הלוכי ישונאה יטנגה הנבמב תוברעתה
תמדקתמ םדא ינבל םייטנג םילופיט לע הדובעה ,הב ךורכה תואדווה
:םימוצע םה תיטנגה האופרה לש םיירשפאה תונורתיה .בצ ידעצב
תואיגש םלואו .תויתשרות תולחמ לש תטלחומ העינמ ףא ילואו יוכיד
.תודירחמ תויצטומלו תושק תויוכנל םורגל ולכוי םייטנג םילופיטב
תוריהזב םדקתהל תבייח הדובעה ובש יאופר רקחמ לש םוחתב רבודמ
.תואיגשל םוקמ ןאכ ןיא .הבר

דיתעל םירוה ,קיודמ יאופר ךילהל םייטנגה םילופיטה וכפהישכ
ויהי םהש ןבומכ .תויורשפא לש הבחר תשק ינפב ודמעי אובל
ונקתי םיאפורהש ,םאצאצ לש ירבועה בלשב רבכ ,חיטבהל םינינועמ
תנמ תא תולעהל םג וצרי םירוההש ןכתיי .םייוקל םינג לש תויעב
םייניע םהל קינעהל וא ;הבוג םהל ףיסוהל ;םהידלי לש לכשמה
,דבלב םירישע םירוה רובעב ויהי ולא תויורשפא .םיוסמ עבצב
.רתויב הרומח תיתרבח היעבב אופא רבודמ .ןבומכ

שיחרת ענמיי םא תולק רתיב רוביצה תעד לע לבקתי יטנגה לופיטה
תושיגנ חטבות םא ,תורחא םילמב .םירישעל ףדעומ לופיט לש הז
ינפ לע םילוחב לופיטל תופידע ןתנית םאו ,םיחרזאה ללכל הווש
.תירוביצ האחמ ענמית ,םיאירבה רופיש

יטנגה ןוויג לע הרימשה תובישח
,תויארקא תויצטומ תועצמאב .וירמש לע טקוש וניא םלועל עבטה
בורב .םימזינגרואל םישדח םייטנג םילדומ תעה לכ עבטה ןחוב
םא םלוא .תומי םייחה לעבו ,תוקיזמ ויהי תויצטומה ,םירקמה
תודרשיהל םימיאתמ םינג ילעב םישדח םילדומ ,הנתשמ הביבסה
ןוגכ ,הז ךילהתב תישונא תוברעתה .םיינקתה םילדומה תא ופילחי
אל םא קיזהל הלולע ,תמיוסמ הלחמ ינפב םידימע הטיח ינז חותיפ
לש תולגתסה היהת האצותה ,םיבר םירקמב .לכשומ ןפואב השעית
תא הנכסב דימעי הרצק הפוקת רחאלש ,הלחמה תא ריבעמה םזינגרואה
.ןמז ךרואל דימע תויהל לכוי ןווגמ לובי קר ;ולוכ לוביה

םע ולא תורשקתמ םייח תורוצ ןווגמ ,םידבועמ-יתלבה ארפה ירוזאב
םדא-ינב .האירב המטסיס-וקא תורצויו ,תובכרומ םיכרדב ולא
יעבטה יגולויבה ןוויגב םוגפל םילולע םירחא םייגולוקא םימויאו
.םידחכנו םיכלוה םיבר ,םינימ ינוילימ ונמלועב שיש תורמל .הזה
םינעדמ .םויל םוימ לדלדתמו ךלוה עבטה לש םייחה תורוצ רגאמ
םיעייתסמו ,םינושמו םינוש תומוקמב ךרע-בר יטנג רמוח םיאצומ
יטנגה ןוויגה לע הנגהה .תולחמב םחליהל ידכ עבטה לש ןוויגב
,לכה תולככ .ונלוכ לש בושח סרטניא אופא הווהמ םלועה יבחרב
ןמ םויב חתפל ונל רשפאל לכוי קחורמו חדינ םוקממ יטנג רמוח
ןימ לע ןגהל םעט ןיא .ונל םיבורקה ייח תא ליציש לופיט םימיה
םתודרשיהו ,תומטסיס-וקאב םימייקתמ םינימ :דבלב דחא םיוסמ
.ןרומישב היולת

ףא לע .21 ה האמב ןוטקל ךישמי ץראה-רודכב םייחה םינימה רפסמ
תיטנג הסדנהש םירובסה שי ,הביבסל םדאה-ינב ומרגש םוצעה קזנה
ךמתסהל ונל לא ,תאז םע .יתביבס ןוסא דורשל דיתעה תורודל עייסת
תונוסא תעינמ םשל תידיימ הלועפ טוקנל ונילעו תיטנגה הסדנהה לע
.םיידיתע םייתביבס

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו