םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

תורחא תויחו סקלפיטלומ לע
דמלמ ליג תאמ
20-21 מע 28/03/00 םיקסע ,בירעמ
איה בכרה תיישעתב ידיתעה ברקה תריז
טנרטניא ליבשב ירה .למשחה תכרעמ לע
הממ למשח רתוי הברה ךירצ הידמיטלומו
םגו ,ונלש תוינוכמב תעכ םרוזש
ינאכמ ןפואב תודקפתמ םויכש תוכרעמ
ףילחתש ,סקלפיטלומה .תוילמשחל וכפהי
תוכרעמה תחא איה ,למשחה יטוח תא
.תאז ורשפאיש
 
יפכ ריוואב ונתוא וסיטי אל 2005 תנש לש תוינוכמה לבא ,לבח יד
-ה תונש לש םיינדיתעה םייוזיחל ונמאה ול תופצל םילוכי ונייהש
הווקת דבאל רוסא - םעפ ףא הרקי אל הזש אל .תמדוקה האמה לש `50
םילגלגה םע תוראשנ ונלש תוינוכמה ,ינוניבהו רצקה חווטב לבא -
.העונתה שפוח ילגלגב לקמ תווהל םיפיסומ םיקקפהו ,טלפסאה לע
לע תובורקה םינשה שמחב עיפשהל תויופצש תובושחה תומגמה יתש
ריוואה םוהיז ללגב - תיביטנרטלא הענהל רבעמה ןה ,תינוכמה הנבמ
ךותל הידמיטלומהו טנרטניאה תורעתסהו ,טפנה תורוקמ תולדלדיהו
ינרצי תא .יללכ ןפואב ונייח לע םתורעתסהל ךשמהב - םיעסונה תא
םיטרפה םידירטמ ,תימוימויה חותיפה תכאלמב םיקסועש הלא ,בכרה
.הלודגה הנומתה תא םיביכרמש םינטקה
המ - םיכרוצ ,הגיהנל עויס תוכרעמו בושקית ,בושחימ ,הידמיטלומ
יוצר ,הז םוחתה אוה ברקה ךפהמה םא .ןיזנב אלו למשח - תושעל
.למשח קפסל ,רמולכ .ותוא רשפאל לכות ונלש תידיתעה תינוכמהש
36 ןיב םויכ ענ השדח תינוכמלש חותיפה ךשמש ןובשחב םיאיבמ רשאכ
םינרציהמ קלחל םישדוח - 46ל דע עצוממ ינפי ןרציל םישדוח
,םימיאתמה תונורתפב םויה רבכ דייוצמ אלש ימש רורב ,םיאפוריאה
.בכרה תיישעתב ידיתעה ברקל ולש האבה תינוכמה תא ןיכהל לכוי אל
םישדוח רפסמ ינפל םסרופ הז רשקהב רתויב םיניינעמה תוח"ודה דחא
םוחתב טסימונוקא ןיזגמה לש רקחמה עורז ,Eiu Automotive ידי-לע
תכפהמ` ותרתוכש ,ח"ודהמ תולועש תוניינעמה תונקסמה תחא .בכרה
לש םתולע םכתסת 2005 תנש דעש איה ,`בכרה תיישעתב הקינורטקלאה
רעשב) הריחממ %30 מ רתויב תינוכמב הקינורטקלאו למשחה יביכר
.(לעפמה
ונאובב ,םויכ םא :תויצרופורפה הזה ןותנה תא דימעהל ידכ קר
,`זארטמוליק ומכ תוטוזב םיניינעתמ ונחנא תשמושמ תינוכמ שוכרל
םישישב םילטב הלאש ירה - עונמה בצמ וא םימדוק םילעב רפסמ
תכרעמ יביכר בצמ - תידיתעה תינוכמב תמאב םיבושחה םירבדה תמועל
ונאש תינוכמב למשחה תכרעמ הללכ םינש המכ ינפל דע םא .למשחה
רפוצ ,ענתמ ,םיבגמ ,תורוא ומכ םיילאיווירט םיטירפ םיריכמ
םינש המכ ךותבש ירה ,ריווא-גוזימ םג רתויה לכלו ,םיתתואמו
ןפואב תודקפתמ םויכש תוכרעמ וליפא .לכב טולשת הקינורטקלאה
תוכרעמב ופלחוי ,תילמשח תולעפומ רתויה לכלו ,ןיטולחל ינאכמ
ףלחות ,אמגודל ,תינאכמה םימותסשה ןומזת תכרעמ .תילמשח תוטלשנ
םע בשחוממ ןפואב ןמזותתש (תיטנגמ-ורטקלא) למשח תלעפומ תכרעמב
ראש
.עונמה תולועפ

~ למע תוחפ למשח רתוי,~b

וא) תיטמוטוא םיכוליה תבית היהת 2005 תנש לש תעצוממה תינוכמב
םיביכרה לכש ,איה תועמשמה .תילמשח תלעפומו תטלשנ (הפיצר
תובאשמ תרזעב וא םיילוארדיה םיעצמאב םילעפומ םויכש ,םיינאכמה
םיעונמ ומכ ,םיילמשח םיביכר ידי-לע ולעפוי ,םירחא ץחל יעצמאו
תבאשמ תרזעב םויכ תלעפומש ,יוגיהה תכרעמ םג .םיטנגמ-ורטקלא וא
קר אל .ילמשח עונמ ידי-לע דיתעב לעפות ,תילוארדיה הרבגה
םג אלא ,תילמשח היהת םילגלגה לש בוביסה םצע רמולכ ,הלעפהה
היהיו ,יוגיה ןשייח לע קר עיפשי הגהה בוביס .עונמב הטילשה
.םילגלגה ןמ תיזיפ קתונמ
ליעפת םלבה תשווד לע הציחל .המילבה תכרעמ לע רובעי המוד ךפהמ
.המילבה תא עצביש ,ילמשח עונמל ילמשח תוא חלשיש ,ילמשח ןשייח
(םילגלג תליענ תעינמ) -ABSה תכרעמ יביכר ובלושי וזכ תכרעמב
םג ללוחתת תילמשחה הכיפהמה .קייודמ רתוי הברה ןפואב תידיתעה
,עונמל םויכ רבוחמש ינוציחה דויצה לכש ןפואב ,עונמה את ךותב
ומוקמבו ,םלעיי העוצר-תולעפומ ןומזת תוכרעמו תובאשמ תומדב
.תילמשח םימ תבאשמ ומכ ,למשח ירישכמ ועיפוי
םייניצר םירופיש ורבעי `םייתרוסמ`ה למשחה ינכרצ לכ ,ליבקמב
ןוויכל הנפות ,לשמל ,רואה תמולא .םייזכרמ םיביכר םהב ופלחויו
היהתו ,הגההו טווינה תכרעמ תייחנהב תינוכמה תבבותסמ ויאלש
התצהה תכרעמ .הלילה תייאר תלוכי תא ורפשיש הלאכ לג יכרוא תלעב
ינב םיתצמהשכ ,רידא יוניש איה םג רובעת (חתמה ירבגמו םיתצמה)
עונמה לוהינ תכרעמ תבוטל ,עונמ ינשייחכ םג ושמשי שדחה רודה
ןוגימה תוכרעמ םג ומכ ,תינוכמה תחיתפ .(ןבומכ ,תינורטקלאה)
.הב שמתשהל םישרומה לש ירטמויב יוהיז לע תוססובמ ויהי ,הלש
תינוכמה .ןיזהל םג ךירצ וזה למשחה תגיגח תאש ,איה היעבה
םינשבו ,למשח טאווליק ינשכ רבכ תכרוצ םויכ רתויב תמכחותמה
רפסל ןתינ אל הזכ קפסה .טאווליק השולשל הכירצה הלעת תובורקה
,טלוו 12 תב למשח תכרעמו ,ילאנויצנבנוק רוטנרטלא ידי-לע
תנשב רבכ הארנכ שחרתתש ,הז םוחתב האבה הציפקה .םויכ לבוקמכ
וגצוה רבכ ,ליבקמב .טלוו 42 תב למשח תכרעמל רבעמ איה ,2003
םיביכר רפסמ םידחואמ הבש ,רוטנרטלא ענתמ תכרעמ לש םיחותיפ
.תחא תילמשח תכרעמ ךותל
דע .הזה למשחה לכ לש הכלוהה יעצמא איה תוחפ אל הלודג היעב
תושירדה ולדגש לככו ,םיליגר למשח יטוחב שומיש השענ ,םויה
רתוי הדבכ ,רתוי תבכרומל תינוכמב למשחה תכרעמ הכפה תוילמשחה
לודגה חתנה תא תוספות למשח תולקת ,השעמל .תולקתל הפושחו
ףילחהל הלחה רבכש תכרעמה .וננמז תונב תוינוכמב תולקת לש רתויב
.`סקלפיטלומ`ה איה םיילאנויצנבנוקה למשחה יטוח תא
םירבחתמ וילאש ,`יצרא ליבומ`ב ילמשחה םרזה תא הריבעמ וז תכרעמ
הריבעמ איה תונושה תוכרעמל הלעפהה תוארוה תאו ,םינכרצה לכ
םויכ תומייק סקלפיטומ תוכרעמ .תבשחוממ םינותנ תרושקת תועצמאב
הירוגטק לא םג `תוחנצומ` ןה םישדוח המכ לכבו ,הרקוי תוינוכמב
התכז השדחה 607 ו`זפ לשמל ,ךכ .תוינוכמ לש רתוי הכומנ
,השדחה 307 ב םג וזכ תכרעמ עיפות הנשה ףוס דעו ,סקלפיטלומב
.306 ה תא ףילחתש
~דוקיפ תחקול תינוכמה,~b

,יאליטרע גשומ אוה `למשח תכרעמ` .תינוכמב םג ךכ ,תיבב ומכ
תכרעמש דועבש אלא .ורדעיהב קר תשגרומ ונייח לע ולש העפשההש
,םינורחאה םירושעב םייטמרד םייוניש הרבע אל תיתיבה למשחה
םושמ ,תיתימא הכפהמ ללוחל יופצ טלוו 42 לו סקלפיטלומל רבעמה
.תינוכמה לש `לומשיח`ה ךילהתב יתוהמ לושכמ םיריסמ םהש
לע ךומסל התע דע היה ןתינ אל ,הנימאו הקזח למשח תכרעמ רדעיהב
עגרמש אלא .לשמל ,יוגיההו םימלבה לע `דוקיפ וחקיי`ש םיטוח המכ
הגרדממ תויתוחיטב תוכרעמב ודבל טלוש למשחהו ,הזה רכסה ץרפנש
תינוכמה ידיב תוטלחהה תלבק תא דיקפהל היהי ןתינ ,הנושאר
.בשחמהו
אל תידיתעה תינוכמה יכ ,EIU לש םיטסילנאה םינעוט ,לשמל ,ךכ
םינשייח .תעסונ איה ובש רוזיאב תרתומה תוריהמה לע רובעל רשפאת
ורשפאי אל ,תינוכמה ביבס םילושכמ וא דחא בכר תעונת והזיש
םע בולישב .תונואתמ ענמיהל ידכ - ביתנ תונשל יוגיהה תכרעמל
תמירזב טולשתש תידיתע היצמוטוא תכרעמ - `בשחוממה שיבכה`
לכות אלא ,הכותב גהנל קקדזת אל ללכ תידיתעה תינוכמה - העונתה
.רתוי םיקוחר םימיל ןוזח רבכ הז יכ םא ,קוחרמ תטלשנ תויהל
תנשבש ,איה Eiu Automotive לש ח"ודהמ הלועש הרורב תחא הנקסמ
קפסהב תוחפ וניינעתי תוינוכמה ינכרצ ,ןכל םדוק תצק םגו ,2005
.למשחה תכרעמ קפסהב רתויו ,ןהלש עונמה


תרושקתהו טווינה ,הידמיטלומה תוכרעמ תולע ,ח"ודה יכרוע תכרעהל
הטילשל הקינורטקלאה .תינוכמה ריחממ %15 כל 2005 תנשב עיגת
ולעי - %3כ דוע .תינוכמה ריחממ %10 כ הלעת עונמה לוהינלו
תוכרעמ לש תויולעמ תעבונ הרתיהו ,תויתוחיטב-תוינורטקלא תוכרעמ
החיתפ"ו ןוגימ תוכרעמב הלכו ריווא-גוזיממ לחה ,תונוש תוחונ
."חתפמ אלל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו