םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


הדימל תביבסכ טנרטניא
יבהז תירונו יראקב הרואל , ןהכ-םיובלא לטיבא תאמ
הקיטמתמה תודלותב סרוק תיינב לש ךילהת גיצהל אב הז רמאמ
םירומ תרשעהל דעוימ סרוקה .טנרטניאה תועצמאב דומילל דעוימה
רחבנש הקיטמתמה תודלותב קרפה .היתודלותב םיניינעתמלו הקיטמתמל
.ילילשה רפסמה גשומ לש תירוטסיהה תוחתפתהב קסוע סרוקב הגצהל
רמייהקורב .מ `פורפו יבכרה .א ר"ד ידי-לע רוקמב בתכנ סרוקה
הדימלל םאתוהו עדמל ןמציו ןוכמב םיעדמה תארוהל הקלחמהמ
.יבהז תירונ ר"ד ידי לע טנרטניאב

:תורטמ רפסמ ןודנה סרוקל
.דמולה לש יטמתמה עדיה תרשעה .1
לש הירוטסיהב םירושקה םיאשונב תיללכה הלכשהה תבחרה .2
הקיטמתמה
תוכלשה ללוכ ,אשונל תיטנבלרה הקיטקדידב ןוידל תונמדזה ןתמ .3
.םידימלת לש תונבה יאל תוסחייתהו הארוהל תודיימ
ץמאממ קלחכ הקיטמתמב םיגשומ לש תירוטסיה תוחתפתה תרכה .4
הכורכ הקיטמתמה לש התריצי םג תישונא הריצי לכ ומכו) ישונא
.(תויועטב הפוצרו םיישקב

עדיה ןוגרא
לע םיססובמה (טסקט) םיירקיע דומיל יקרפ הרשעמ יונב סרוקה
לש ןמויק בייחמ רמוחה יפוא םיאקיטמתמ לש םיירוטסיה תורוקמ
תוולנ תודיחי רפסמ ופרוצ ךכ םשל ,ותאירק ידכ ךות טסקטל תורהבה
:ןלהל תוראותמה

ירפסה לש תיפרגוילביב המישר ליכמה (references) refs ץבוק .1
.םיקרפב םירכזומה
ןב ביתכל םוגרתו תורהבה םיליכמה (notation) nota יצבק .2
םיצבקב .(קרפ לכל דחא ץבוק) םיקרפב םיעפומה םייוטיב לש ונימי
רישעמו הוולמה ,הבשחמו הרהבהל שמתשמה םע "חיש-וד" רשפאתמ ולא
.הדימלה תא
םיקרפל םגרתמה תורעה םיליכמה (comments) comm יצבק .3
.(קרפ לכל דחא ץבוק) םינושה
לכ ףוס דמולל תוחותפ תולאש םיגיצמה ((open questions יצבק .4
.קרפ
.תוחותפה תולאשל תובושת םיגיצמה answers יצבק .5

םיצבקב עיפומה עדימה לכל תרשפאמ טנרטניאה לש היגולונכטה
לע עיפוהו דמולה תשירד יפ-לע הפילשל םינתינ תויהל םיוולנה
.קרפה לש ישארה טסקטה םע תינמז-וב ךסמה
הרוצב םישגינ - who-isו refs, nota, comm םיעצבקל
לע הקלקה ידי-לע ישארה טסקטה ךותמ ((hypertext תיביטקארטניא
תויצקארטניא לע וארק) הבחרה וא הרהבה םישרודש םינוש םייוטיב
לע הקלקה ידי-לע עיגהל רשפא תובושתהו תולאשה יצבקל .(ךשמהב
.קרפה ףוסב םיאתמ רותפכ

סרוקב תולאשה דיקפת
ידיל אבש ,ירוטסיהה טביהה ןיב רבחל אוה סרוקב תולאשה דיקפת
ןכל .רמוחה לש םייטקדידה םיטביהה ןיבל ,ישארה טסקטב יוטיב
רתוי אלא ותונשרפלו טסקטל רישי ןפואב תוסחייתמ ןניא תולאשה
.תויטקדידה ויתוכלשהלו יטמתמה ןכותל
אלא ,חלשש תובושתה לע דמולל הרקב קר םיווהמ םניא תובושתה יצבק
.דומילה רמוח לש הבחרה םג

:םירוזא ינשל םיקלוחמ םיקרפה יכסמ
.(דומילה רמוח ןולח) טסקטה גצומ ובש ןוילעה רוזאה .1
.היצקארטניאה ןולח תא הווהמה ןותחתה רוזאה .2

ןולחה לש ןכותה ףלחתמ ןוילעה רוזאב ןמוסמ טסקט לע הקלקה לכב
עדימ תלבק רשפאמ הז בוציע .שארמ ןכוהש עדימל םאתהב ןותחתה
םהב םייטרדנטס םימושיימ לידבהל ,טסקטב דוקימה דוביא ילב ףסונ
ךסמ תחיתפו םייקה ךסמה דוביאל תמרוג תנמוסמ הלימ לע הקלקה
םייטרדנטסה םיעבצה םע ,הקיפרג ילב טעמכ בצועמ טסקטה .שדח
ןמ תעדה תחסה עונמל ידכ תאז ,תוירושיק לע עיבצהל םתילכתש
דרפנ יתלב קלח איה הקיפרג העיפומ רשאכ טסקטה אוהש רקיעה
.דמלנה טסקטהמ

סרוקה תלעפה
,הנוילעה הביטחבו םייניבה תביטחב הקיטמתמל םירומ ויה םיפתתשמה
יפתתשמ לש בשחמה תויונמוימ .תונווגמ הקיטמתמב םהיתועידיש
תורכיה דע טלחומ ןויסינ רסוחמ ;– תונוש תומרב ויה סרוקה
.(html יפד תביתכ ללוכ) שמתשמ תמרב טנרטניאה םע הקימעמ
ראוד תחילש ,- browserב שומישב תילמינימ הכימת הנתינ םיפתתשמל
לע הכרדה םג הנתינ ינשה רוזחמב .ספוטב תירבעב הביתכו ינורטקלא
ןושארה רוזחמב .שופיח יעונמ תרזעב טנרטניאב שופיח יכרד
םהבש ,םיילאוטריו אל םישגפמ ינש סרוקה תליחת ינפל ומייקתה
םירבסהל ףסונ ,הדימלה לוהינו והנבמ ,סרוקה לנויצר ורבסוה
.םייגולונכטו םיינכט
ינשב .ותציחמב ינשו סרוקה תליחתב דחא שגפמ םייקתה ינשה רוזחמב
תא םימלתשמה וחלש ופוסבש ,עובשב דחא קרפ דמלנ םירוזחמה
לכ .ונמעטמ הבושת המסרופ םימי רפסמ רחאל .קרפל םהיתובושת
ולכי םימלתשמהש ךכ סרוקה תפוקת לכ ךלהמב םינימז ויה םיקרפה
.םהל םיאתמה בצקב דומלל

עדי ןוגרא
ינשה רוזחמה ךלהמב ופסונ םיירוטסיהה םירשקהה תא רישעהל ידכ
לע ןויד םייקתהו טנרטניאב םייטנבלר םירתאל הינפה לש םיביכרמ
שופיח יעונמ תועצמאב יאמצע שופיחל םירומה ורשכוה ףסונב .םנכות
הלא םייוניש .Babylon גוסמ תירבעל םוגרת תנכותב שמתשהל ודמלו
.םידמולה לצא תויבויח תובוגת ודילוה

שי (םיוולנה םיצבקה לכ םע םיקרפה) רתאב אצמנש בותכה רמוחל
ומשרנ סרוקה םויס ירחא םג ,היארל .יאמצע עדימ רגאמכ ףקות
ןה ,רתאל תובר תוסינכ ומשרנ סרוקה יקרפל ןה ,רתאל תובר תוסינכ
יארמ םיליכמש םיצבקה רקיעב) םיוולנה םיצבקל ןהו סרוקה יקרפל
הלוע םידמולה םע תוחישמ .(םיאקיטמתמ לש תורצק תויפרגויבו םוקמ
רמוחב םירומה םישועש שומישמ תועבונ רתאל תופסונה תוסינכה יכ
.תפטושה םתדובע ךרוצל

הביבסה בוציע
תחא .רמוחה תנבהלו דומילל םרת ךסמה הנבמ יכ וחווד םימלתשמה
תביתכ התיה ןושארה רוזחמה ךלהמב וררועתהש תושקה תויעבה
.ספוטב (יטמתמ ביתכ) תילגנאו תירבע לש בולישו תירבעב תובושתה
תורשפא הנתינ .היעבה תא הרתפש הביטנרטלא העצוה ינשה רוזחמב
תועצמאב file) (attached ףרוצמ ץבוקב תובושתה תחילשל
דבעמב הביתכ לש תויונמוימ תשרוד וז תורשפא .ינורטקלא ראוד
םידמולה בור .ףרוצמ ךמסמ םע ינורטקלא ראוד תחילשו םילילמת
תויונמוימה תא יאמצע ןפואב דומלל וחילצהו וז תורשפא ולצינ
תובושתה יפואש םירקמב קר העצבתה ספוטה ךרד החילש .ךכל תושורדה
.רתוי "רוגס" היה


:תורפס
Stoney, S. & Wild M. (1998). “Motivation and
;interface design: maximizing learning opportunities.”
.Journal of computer assisted learning, 14, 40-50


: תפסונ האירקל
טנרטניא" , יבהז תירונו יראקב הרואל , ןהכ-םיובלא לטיבא
. ` 4-17מע ,2000 טסוגוא , בשוח השעמ " הדימל תביבסכ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו