םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו


ןמצעב רדתסהל תועדויש תולוקלומ
בולזוק לאכימ ,גרבנטכיל בד ,ןמלדנא דוד - א"ת `נוא
ןיכי - ןוינכטה ,ןומלט והיעשי - תירבעה הטיסרבינואה
ןרפש לאומש - עדמל ןמציו ןוכמ
1999 רבמצד ` 2סמ ןרקה
תוענו םימב תוססומתמ תובר תולוקלומ
תולוקלומ שי ךא .דוחל תחא לכ הסימתב
םירדגומו םינווגמ םינבמל תוצבקתמה
הלא .תולוקלומ יפלא דע תורשע םינומה
ןשארש ,תויליפיפמאה תולוקלומה ןה
תונוכת .ןמש בהוא ןבנזו םימ בהוא
םירגתא תוביצמ ולא תוידוחיי
.םימושיי עפשו םיילאוטקלטניא
 
ותוליעפש רקחמה דקומ םע תונמנה תוצובקה לכל ףתושמה הנכמה
,amphiphiles תויליפיפמא תולוקלומב ןקוסיע אוה ןאכ תראותמ
םירקוחה .ןמשל רחאהו םימל ךשמנ ןהלש דחא הצקש תולוקלומ רמולכ
תוימימ תוסימתב תורצוי הלא תולוקלומש םינבמב םיקסוע דקומב
םהש םייונישבו ולא םינבמ לש םהיתונוכתב ,םימ-ןמש תבורעתבו
הרוטרפמטב ,ימיכה בכרהב םייוניש תעפשהב ("הזאפ ירבעמ") םירבוע
.זוכירבו

תחא הלוקלומב האנשו הבהא
תולופכ תובהא ןהל שי תויליפיפמא תולוקלומ ;– ןה ןכ ןמשכ
איה הנווכה ,ןנד הרקמב .(הבהא=וליפ ,ינוויכ-בר וא-וד = יפמא)
,םיקלח ינשמ תובכרומ הלאה תולוקלומה .הכופיהו םימל הבהאל
יבופורדיה רחאהו "שאר" הנוכמו (םימ בהוא) יליפורדיה דחאה
בכרומ שארה ללכ ךרדב ."בנז" הנוכמו (ןמש בהוא ,םימ החוד)
ךורא אוהש) בנזה וליאו ,תילמשח תבטוקמ וא הנועט תימיכ הצובקמ
,םייתש םיבר םירקמב ,תחא תינמימחפ תרשרשמ בכרומ (ומשכ ,שימגו
.רתויו שולש תוקוחר םיתעלו

יוטיב ידיל אב תויליפיפמאה תולוקלומה לש "ינרפוזיכס"ה ןייפוא
עודיכ רשא ,ןמשו םימ ליכמה ילכל וא םימל ןתוא םיפיסומ רשאכ
םיכומנ םיזוכירב רבכו ,םימל ןתפסוה םע .הזב הז םיבברעתמ םניא
יריבצ) םינבמב תונגראתמ תויליפיפמאה תולוקלומה ,רתויב
יולת רצונש ריבצה הנבמ .תונווגמ תוירטמואג יעלב (תולוקלומ
םיילקיזיפהו םיימיכה םינייפאמב רקיעב ךא ,הרוטרפמטבו זוכירב
יבופורדיהה בנזה לשו (ונעטמו ולדוג) יליפורדיהה שארה לש
םיירודכ םיריבצ שי םיצופנה םינבמה ןיב .(וחפנו וכרוא רקיעב)
תולצימ םינוכמה ,(`א1 רויא ,תוירטא ייומד) םיכראומ םיילילג וא
םיתעל םירצויה ,(תונרבממ) םיקד םימורק םג ומכ ,micelles
רויא ,םימוזופיל וא תולוקיסו תונוכמה) "תויחופלש"
הברה תונטק ןהש אלא ןובס תועוב תוריכזמ ולא תויחופלש.(`ב1
יבועו רטמיטנסה תוינוילימ רשעכ ללכ ךרדב ןרטוק ;– רתוי
שמחכ ;– תויליפיפמאה תולוקלומה ידממכ ןהלש םורקה
םה ףא םיבכרומ ןובס תועוב ימורק ,בגא .רטמילימה תוינוילימ
.תויליפיפמא תולוקלוממ

םישארה םלוכבש אוה ורכזוהש תולוקלומה יריבצ לכל ףתושמה
וליאו ,םימב םילבוט םהו רבצה חטש ינפלע םיאצמנ םייליפורדיהה
רישי עגמ ינפמ הילע םינגמ םישארהש תינונמש הביל םירצוי תובנזה
,יבופורדיהה טקפאה אוה םיריבצה תריצי תא עינמה חוכה .םימה םע
דואמ תוצופנ תויליפיפמא תולוקלומ .םיממ תובנזה תעיתר רמולכ
.םוי-םויה ייחב ,ןיעדוי ןיאב ללכ ךרדב ,ןהב םילקתנ ונאו ,עבטב
הלא ;– תויגולויבה תונרבממה לכב יסיסבה ביכרמה ,לשמל ךכ
אתה ךותבש םינורבא םג ומכ םייחה םיאתה לכ תא םיפטועה םימורקה
תונוכמה תויליפיפמא תולוקלומ ןה ;– ןיערגה ןוגכ
תומכב יוצמה ,לורטסלוכה םג .םידיפיל רוציקב וא םידיפילופסופ
קלחמ תבכרומה הלוקלומ אוה ,תויגולויב תונרבממב הלודג
לורטסלוכש אלא ,חישק יבופורדיה ריישמו (ןטק) יליפורדיה
.םימב םיריבצ רצוי וניא ומצעלשכ

רקיעב םה ףא םיבכרומ ,םיטנגרטס רתוי יללכ ןפואבו ,םינובס
הלודג הצובקל תוכייתשמ ולא תולוקלומ .תויליפיפמא תולוקלוממ
,ש"פח) "חטש יליעפ םירמוח" םינוכמה םירמוח לש רתוי
םימל אסיג דחמ ,תדגונמהו הלופכה ןתביח בקע .(surfactant
רדתסהל תוטונ ולא תולוקלומ ,(בנזה) ןמשל אסיג ךדיאמו (שארה)
ולאכ תולוקלומ תפסוה םיבר םירקמב .םימו ןמש ןיבש חטשה ינפב
,לשמל ,םיפסונ עגמ יחטש תעפוהל תמרוג םימו ןמש לש תבורעתל
ןניאו תוביצי תופיטה ;םימב תופחרמה ןמש תופיט תריצי ידי-לע
ןהישאר ,חטש תוליעפ תולוקלוממ תבכרומ ןתפטעמש ןוויכ ,תוחאתמ
םיבילחת ןיכהל םג ןתינ המוד ןפואב .ןמשל ןהיתובנזו םימל םינופ
ןובסה תלועפ .םימב ןמש לש (תויסלומא-ורקימ) םייפוקסורקימ
ךולכלה תא תופטוע ןובסה תולוקלומ :המוד ןורקיע לע תססובמ
ימב " solubilizationותססמה"ל תועייסמ ןה וז ךרדבו ינונמשה
.הפיטשה

,םדוק ורכזוהש תולצימל םג ומכ ,תויסלומא-ורקימל ,םיטנגרטדל
,ןוזמה תוישעתב רתיה ןיב ,םיבר םייתיישעתו םייעדמ םישומיש
םג ןתינ .ימלוג טפנ יוצימב םג ןכו הימיכהו הקיטמסוקה ,תופורתה
,תורשפאמה (םירמילופ) דואמ תוכורא תויליפיפמא תולוקלומ רציל
.הכורא תרנצב טפנ לש המירז תונוכתו תוגימצ ייוניש ,לשמל

תוכייתשמ ןהילאמ תונגראתמה תויליפיפמא תולוקלומ לש תוסימת
"םיבכרומ םילזונ" תונוכמה תוכרעמ לש רתוי הלודג החפשמל
םיקיקלח וא םירמילופ לש תוסימת םג ,רתיה ןיב ,תללוכה
םיסמומה םיקיקלחה תוידיאולוק תוסימתב ללכ ךרדב) .םיידיאולוק
הדימב םילודג םהו ,תולוקלומ וא םימוטא יפלא דע תורשע םינומ
םילדבהה דחא .(וידב וא םיעבצב לשמל ומכ ,סממה תולוקלוממ תרכינ
הדבועב יוטיב ידיל אב םיטושפל םיבכרומ םילזונ ןיב םיטלובה
,םלדוג תא תונשל םילוכי ,תולצימה ומכ ,םהב םיסמומה םיקיקלחהש
וא הרוטרפמט ,זוכיר ייוניש תעפשהב יבחרמה םנוגרא תאו םתרוצ תא
,םיליגר םיקצומ םיקיקלח ומכ אלש ,ןכ לע רתי .םיימיכ םיפסות
וא) םישימג םיריבצ םה היסלומא-ורקימ ימורקו ,תונרבממ ,תולצימ
.םירכינ (תויצאוטקולפ) הנבמ ייוניש םהב שי ןכ לעו ("םיכר"
תויופצ יתלבו תוניינעמ תוזאפ תריציל םיתעל םימרוג ולא םייוניש
.תויסלומא-ורקימב גופס וא תשר ייומד םינבמ לשמל ומכ

רקחב קוסעל דקומב םיישארה םירקוחה לכ ולחה םינומשה תונשב רבכ
וקסע םתצקמ .טרפב ימצע ןוגרא תוכרעמבו ללכב םיבכרומ םילזונ
;– םתצקמ ,תויסלומא-ורקימ לש ינויסינ וא ינויע רקחמב
,תוילנרבממו ,תוירמילופ ,תוירלצימ תוכרעמב הזאפ ירבעמ חותינב
.םייגולויב םיטביהב העיגנ ןהל שיש תוכרעמ רקחב;– םירחאו
וכילוהש םירקוחה ןיב םייעדמ הלועפ יפותישו םישגפמ ולחה זא רבכ
המצעתה ותוליעפ רשא ,יחכונה רקחמה דקומ לש ותמקהל יעבט ןפואב
רקחמה יאשונ .עדמל תימואלה ןרקה לש התכימת תוכזב הבחרתהו
םינושה םיעקרה ןמ ודמלל רשפאש יפכ םיימוחת-בר דקומה תרגסמב
םיאמיכ ,םיינויע םיאקיזיפ םהש וירבח לש (םימילשמהו)
תרכינ תונורחאה םינשב .םיאמיכויבו םיימיכ םיסדנהמ ,םיילקיזיפ
ןכו וז הייטנ .תויאופרו תויגולויב תוכרעמ לש השגדה רקחמב
.ךשמהב תואבומה תוריקסב םיפקתשמ רקחמה יאשונלש םתוימוחת-בר

ילאוטקלטניאה רגתאה
חטשמב וא םימב תויליפיפמא תולוקלומ לש ימצעה ןוגראה ,רומאכ
הדבוע תאז ."יבופורדיהה טקפאה" חוכמ ענומ םימל ןמש ןיב דירפמה
הזירא תופידעמ תומיוסמ תולוקלומ המל עודי ןכ ומכ .בטיה העידי
תונרבממב תונגראתמ (םידיפל) תורחא וליאו תילילג וא תירודכ
.תויתבכש-וד
תולוקלומ לש םיגוס המכ תוללוכה תוכרעמ לש ןתוגהנתה תנבומ תוחפ
,ןוגכ ,תורחא םע הלאכ תולוקלומ לש תובורעת וא תויליפיפמא
תוחפ דוע .DNA א"נד וא םהיגוסל םירמילופ ,לורטסלוכ ,םינובלח
זוכיר לש היצקנופכ ולא תובכרומ תוכרעמ לש ןתוגהנתה תנבומ
םיפסונ םימרוגלשו ,םיימיכה ןהינייפאמ לש ,הסימתב תולוקלומה
תא אבנל תוסנל אוה יעדמה רגתאה .חלמה זוכירו הרוטרפמטה ןוגכ
זוכיר ןתניהב םבכרה תאו םלדוג תא ,ורצווייש םינבמה תרוצ
תאו הרוצה ייוניש יפוא תא ןכו ,הרוטרפמטהו הסימתב םיביכרמה
תובישח תעדונ ולא תולאשל .ולא םינבמ םינייפאמה הזאפה ירבעמ
לשמל ,הבר תישעמ תועמשמ םג ךכמ תוחפ אל ךא ,תיסיסב תיעדמ
וא םדאה ףוגב םיילובטמ םיכילהת תנבהל ,םדב תופורת יאשנ ןונכתל
.תויוצר תונוכת יעלב םימ-ןמש יבילחת תנכהל

ךורכ וירבח ןיבש הלועפה יפותישבו דקומה תוליעפב יזכרמ קלח
גוסה ןמ ,םיביכרמ-תובר ,"תוברועמ" תוכרעמ לש ןתוגהנתה הנבהב
םינשב דקומה ירבח תא תוקיסעמה תולאשה ןמ המכ הלא .ליעל רכזוהש
םידיפילל םינובלח ןיבש היצקארטניאה תוהמ איה המ :תונורחאה
ומכ) תידיפיל הנרבממב םינגועמ םה רשאכ םמצע ןיבל םינובלח ןיבו
יחלמ ןוגכ) םיטנגרטד תפסות דציכו עודמ ?(אתה ימורקב
(תולצימ) תונטק תוכיתחל התריבשל תמרוג תידיפיל הנרבממל(הרמ
לע םינועט אלו םינועט םירמילופ לש החיפסה ןונגנמ והמ ?דציכו
גופס תויומד תורשוקמ תותשר תורצונ עודמ ?תונרבממו םיחטשמ יפ
?יתמו םימו ןמש לש תויסלומא-ורקימב

?םידבוע ךיא
חותיפו אסיג דחמ םיינשדח תונויסינ תובייחמ ולא תולאשל תובושת
לש ותוינוג-בר ללגב .אסיג ךדיאמ תוימיכו תוילקיזיפ תוירואת
,םיינויעו םיינויסינ ,םינווגמ םילכב שומיש שרדנ רקחמה םוחת
.דקומב םירקוחה לש תויוחמתהה ןווגמ ןאכמו
םינורטקלא תייפוקסורקימ אוה םייזכרמה םיינויסינה םיעצמאה דחא
רוריק לע תססובמה תמכחותמ הקינכטש ,רתויב ההובג הדרפה תמרב
הבר הדימב חתופש ,הז יעצמא .התוא תרשפאמ םימגדה לש ריהמ
,תולצימ ,לשמל ,תוארל רשפאמ ,ןוינכטב תימיכ הסדנהל הטלוקפב
םייונישל תוביגמ ןה דציכ דומללו א"נד תולוקלומו ,תונרבממ
רתוי ךא תורישי תוחפ ,תופסונ תוטיש .םיילקיזיפו םיימיכ
,תוימנידומרת תודידמ תוללוכ ןהב םירזענ דקומה ירבחש תויתומכ
תוקפסמה (המירז תונוכת) תויגולוארו תויפוקסורטקפס ,תויטנגמ
תוגימצ לע םתעפשהו םירבצה לש ימיכה בכרהה ומכ ףסונ בושח עדימ
.תוסימתה

,ןמזו ךרוא לש תונוש תולקס ינפ לע אוה ףא שרפתמ ינויעה רקחמה
תוירואתב רובע ,תירלוקלומה המרב ("םיימיכ") םיבושיחב לחה
הלכו (תולוקלומ ירבצ) יפוקס-וזמה הנבמב תוקסועה תוילקיזיפ
לש םינוש םינבמ ןיב הזאפ ירבעמ תוראתמה תוימנידומרת תוירואתב
.ימצע ןוגרא

תוצובקה ירקחמ
הטיסרבינואב תילקיזיפ הימיכל הקלחמה ןמ לואש-ןב םעניבא תצובק
:תירבעה
לשו א"נד תולוקלומ לש ידדהה ןוגראה רקחב םיקסוע הצובקה ירבח
"םיסקלפופיל" םינוכמה םיברועמ םיזראמ תריציל איבמה םידיפיל
תא םיעבוקה תוחוכה ןזאמ תא ןיבהל רקחמה תרטמ .((lipoplexes
תוילמשחה ,תוינבמה ויתונוכת תאו ףדעומה סקלפמוקה הנבמ
ןפואב םויכ םירקחנ םהיתונוכתו םיסקלפופיל .תוימנידומרתהו
םיאשנל םיבשחנ םהש ןוויכ ,הבר תויביסנטניאב ינויסינ
אל ,םויה עודיה יפל .ינג יופירב א"נד לש םיליעי םילאיצנטופ
םושמ ,אתה תנרבממ ךרד א"נד תרדחה ידי לע שבושמ םג אפרל ןתינ
הייחדב לקתנ א"נדה ןכלו ,םיהז אתה םורק לשו א"נדה לש ןעטמהש
תונרבממ תונבל רשפא ךיא ןיבהל םיסנמ הצובקה ירבח .הקזח
תא ןהב ףוטעל ,א"נדה לש הזל יכפה ןנעטמש םידיפיל לש תויתוכאלמ
.אתה םורק ךרד רודחל ול עייסל ךכו א"נדה
תוביצי תורוצ שולש תוחפל שיש וארה הצובקה ירקוח ושעש םיבושיח
וארה ןכ ומכ .2 רויאב תוראותמ ןהמ םייתש ,םיסקלפופיל לש
ןיב םירבעמ תורשהל רשפאמ ידיפילה בכרהה ייונישש םירקוחה
.תונושה תורוצה
ןורחאה ןמזב לחוה ןוינכטב ןומלט רוספורפ לש רקחמה תצובקב
תונושאר תואצות .םידיפילו א"נד לש םיסקלפמוק לש ינויסינ רקחמב
תובורעתה תנכה ןפואב יולתו לודג םינבמה ןווגמ ןכאש תודמלמ
.ימיכה ןבכרהבו

הקיזיפל הקלחמה ןמ ןמלדנא דוד `פורפ תושארב רקחמה תצובק
:ביבא-לת תטיסרבינואב
םירמוחו םירמילופ תובורעת לש תימצע תונגראתה תרקוח הצובקה
.ךדיאמ חטש יליעפ םירמוחו א"נד לש תובורעתו ,דחמ חטש יליעפ
יליעפ םירמוחה ןיבש הכישמה תוהמ תא ררבל םיסנמ הצובקה ירבח
תונגראתהה יכ ואצמ םירקוחה .רמילופה תולוקלומ ןיבו חטשה
םירכינ םייונישל תמרוג םירמילופו חטש יליעפ םירמוח לש תפתושמה
ידי לע הסימתה תוגימצב יונישלו םירמילופה תורשרש לש הנבמב
ןיב היצקארטניאה קזוח ךמס לע .םירמילופ תשר לש הריצי
תומכב תורושקה תויוגהנתה אבנל ןתינ םירמילופה ןיבל םיליפיפמאה
תוינויעה תואצותל .הלאה םיביכרה ינש זוכירבו תכרעמב םינעטמה
לש הנטק תומכ תפסוהש ררבתמ לשמל ךכ .היישעתב םיבר םישומיש שי
תונוכתו תימצעה תונגראתהה תוסיו תרשפאמ םימב סיסמ רמילופ
.תכרעמה לש (תוגימצ) המירזה
.םיטנגרטדו א"נד לש תוברועמ תוכרעמ הצובקה הרקח ךכ לע ףסונ
םע .הנבמ ייונישב הדימע איה תיסחי החישק א"נדה תלוקלומש ןוויכ
ףסל רבעמ וזוכיר תלדגהו טנגרטד תפסוהש הצובקה ירבח וחיכוה תאז
וז העפותל .ףופצ הנבמל א"נדה לש "תימואתפ הסירק"ל תמרוג םיוסמ
לש תוברועמ תוכרעמב תאז תמועל .תובושח תויגולויב תוכלשה
זוכיר תלדגה םע ףא ,(םישימג) םיליגר םירמילופו םיטנגרטד
.םייתגרדה םירמילופה הנבמב םייונישה ,טנגרטדה

ןמ בולזוק לאכימו גרבנטכיל בד םירוספורפה תושארב רקחמה תצובק
:ביבא-לת תטיסרבינואב היגולוקמרפו היגולויזיפל הקלחמה
תימצעה תונגראתהל שדקומ וז הצובקב תירקחמה תוליעפה רקיע
רקיעב) תונרבממ ירצוי םייליפיפמא םירמוח לש תובורעתב
םהשכ ,הלאה םיטנגרטדה .חטש יליעפ םיטנגרטדו (םידיפילופסופ
עדיל ."תויטוח" וא "תוירודכ" תולצימ םירצוי ,הסימתב םדבל
בכרהב םינבמה תולת לעו הלאכ תובורעתב םירצונש םינבמה לע רבצנש
ןה הב תובישח תעדונ ןהיביכרמ לש ירלוקלומה הנבמבו תובורעתה
לוכיעה תכרעמב םירצונה םינבמה רקחב ןה תויגולויב תונרבממ רקחב
.הרמב רקיעבו
לע ססבתמה ייוסינ רקחמ לש תואצותו יטרואת רקחמ לש בוליש תוכב
תא ףושחל םירקוחה וחילצה ,תוימנידומרת תודידמ לעו רוא רוזיפ
לע ףסונ .הנותנ תבורעת לכב רצוויש הנבמה תא םיעבוקה םימרוגה
תובורעתה ,םיטנגרטדו םידיפילופסופ ןוגכ חטש יליעפ םירמוח
(לורטסלוכ לשמל) םייליפיפמא םניאש םידיפיל םג תוללוכ תורקחנה
םיאשונה דחא .םייליפיפמאה םירמוחה םירצויש םינבמל םיפרטצמה
.הרמה סיכב םינבא תורצוויה ןפוא אוה תרקוח הצובקהש
ךותמ םישבגתמה לורטסלוכ ישיבגמ תובכרומ הרמ ינבא םירקמה בורב
;– הרמ יחלמו םידיפילופסופש הרמלש תזכורמ הסימת
.לורטסלוכה תא הב םיסממ ;" –לוכיעה תכרעמ לש םיטנגרטדה"
םישיבגב ןגראתהלו רתיב היוור הרמ ךותמ עוקשל לולע לורטסלוכה
ינפל דמועה רגתאה .םיימיכויב םייוניש תובקעב רוהט לורטסלוכ לש
לורטסלוכה דציכו יתמ םיעבוקה םימרוגה תא ןיבהל אוה םירקוחה
ןמ .הרמ ינבא רצויו שבגתמ ,םהב ןותנ אוהש םינבמה ןמ דרפנ
ךילהתבש הלוע רקחמה ןמ ,הרמ ינבא תריצי ךילהתבש הלוע רקחמה
,תוינויסינ לדומ תוכרעמב ןה תיעבטה תכרעמב ןה ,הרמ ינבא תריצי
,םירדגומ םיבלשב תונתשהל הליחתמ םידיפילה לש תימצעה תונגראתהה
םיאפור םע הלועפ ףותישב .3 רויאב םגדומכ ,םישיבגה תריציל םדוק
ינויסינה לדומה תונוכת תא תרקוח הצובקה ,בוליכיא םילוחה תיבמ
םיעיפשמ םינושה םימרוגה דציכ ןיבהל הרטמב ,תיעבט הרמל האוושהב
.הרמ ינבא תריצי לע

ןמ ןהכ ןיכיו ןומלט והיעשי םירוספורפה תושארב רקחמה תצובק
:ןוינכטה
תעיבקבו תירלוקלומ-לעה המרב הנבמה תעיבקב תקסוע רקחמה תצובק
ןיבל וניבו דחא דצמ רמוחה לש תולוקלומה הנבמ ןיבל וניב רשקה
.רחא צדמ (הססמה תלוכי ,תוגימצ לשמל) הלוכ תכרעמה תונוכת
םינורטקלא תייפוקסורקימ :תורישי תומיד תוקינכט תבלשמ הצובקה
תוכזב .X ינרק רוזיפ םע ,תללכושמ רוא תייפוקסורקימו תרדוח
הדרפה רשוכב תכרעמה לש תורישי תונומת לבקל רשפא היפוקסורקימה
רשפאמ X ינרק רוזיפ וליאו ,(רטמוננ) רטמה דראילימ יקלח דחא דע
פוקסרקימבש תויה .תדדמנה תכרעמב םילדגה לש תיתומכ הדידמ
תוילזונ תוקדבנה תוכרעמהו ליאוהו ,הובג קיר ררוש םינורטקלאה
לש ריהמ רוריקל תדחוימ הקינכט תשרדנ ,תולקב תודאתהל תולולעו
רשפאש ,תיכוכז יומד בצמל םילזונה תא איבמ רוריקה .םימגדה
((-1960c ילזונ ןקנח תרוטרפמטל תובורקה תורוטרפמטב וב םרמשל
.ךכל דחוימב םאתומה רדוח םינורטקלא פוקסורקימב םתוא ןוחבלו
הטלוקפבש הצובקה תדבעמב אצמנ ,דואמ דע ללכושמ ,הזכ פוקסורקימ
.ןוינכטב תימיכ הסדנהל
לש המירזה תונוכת לש תורחא תודידמבו ולא תוקינכטב שומישה
םע הלועפ ףותישב תוכרעמ לש בר רפסמ ןייפאל רשפיא םילזונה
תוירואת וחכוה םירקמ המכב .רקחמה דקומבש תורחאה תוצובקה
,לואש-ןב םעניבאו ןרפש לאומש לש םהירקחמ תרגסמב לשמל וחתופש
לשמל ,תוירואת חותיפל זרז תויפצתה ושמיש םירחא םירקמבו
.ןמלדנא לש ותצובקב
םיטנגרטד הפיקמה םיבכרומ םילזונ לש הבחר תשקב תקסוע הצובקה
,דשה ןטרסב לופיטל שמשמה ,לוסקט לשמל ,תופורתב ,ןמשבו םימב
.םיקרפ תקלדו הרמ ינבא לודיג יכילהת ןוגכ תולחמ ןויפאבו

:עדמל ןמציו ןוכממ ןרפש לאומש רוספורפ לש רקחמה תצובק
,ןובסו ןמש ,םימ תוכרעמ לש תימצע תונגראתה תרקוח הצובקה
תוירואת חותיפב םיקסועה ,תווצה ירבח .תויסלומא-ורקימ תונוכמה
ךותב תורצונש תובכשה לש תימצעה תונגראתהה תורוצ רואיתל
תינטנופס הרוצב תונגראתמ ולא תובכש םימעפלש ואבינ ,תכרעמה
והיעשי `פורפ םללכב םיאנויסינ המכ םע הלועפ ףותישב .תשרב
םינורטקלאה תייפוקסורקימב תקסועה הצובקה שאר ;– ןומלט
תרנצ"ב תנגראתמ תכרעמה םימיוסמ םיאנתבש אצמנ ןכא ;–
,תוגימצה .םימו ןמש לש תוירודכ תופיטב ןגראתהל םוקמב "תתשורמ
ןמ ןיטולחל תונוש תשרה לש תוימנידומרתה תונוכתה לכו תוכילומה
.ל`ג ןיעמ לבקתמ הזכ בצמב .תודרפנ תופיט לש תונוכתה
תיישעתב םימושיי םיללוכו םינווגמ רקחמה לש םיירשפאה םישומישה
ימוחתב ןכו ,תויטמסוק תורטמל םימרקב ,תופורת תנכהב ,ןוזמה
שמתשהל ןתינ ךכ לע ףסונ .קלדה תיישעתו תימיכה היישעתה
ךירצ ךכ םשל .תופורתל תויפוקסורקימ תולוספקכ תויסלומא-ורקימב
.תכרעמה תא ליעי ןפואב ןנכתל ידכ הפיטעה הנבמ תא תעדל


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו