םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

תא םילהנמה םיבבשה םירצוימ דציכ
ונמלוע
Smithsonian magazine
ןוילימ יצחו העשת םיזכרמ :תולק-ילקב
םירוטסיזנרט
אלו לדוגא ןרופצכ ולדוגש חטשב
והשלכ םוהיז םירשפאמ
 
םיארוק םתא וילעש בשחמה תא םיצירמה םיבבשה ינרצי לש םדידל
,ולא תופילח .םירופל תושופחת קר ןניא "םיאפר חור תופילח" ,תאז
םוהיז עונמל ודעונש ;– שאר דעו לגר ףכמ חתמנש ןבל דבמ
,לטניא לעפמב הבוח שובל ןה ;– רשפאש המכ דע ישונא רוקממ
רוצייב תוכורכה תויובכרומה תא `גייפ קיי`ג רבחמה הלגמ ובש
.םירחא בשחמ יבבשו םירוססורפ-ורקימ

תא םיליחתמ ונלש ילבולגה רפכה תא םילעפתמה םיריעזה םיעונמה
תרוצב שדחמ קצוממו סמומ ןרוצה .רוהט ןוקיליס וא ,ןרוצכ םהייח
20 לש רטוקב םיקד םילפוול סרפנו ,ג"ק 120 לקשמב םידדוב םישיבג
יבועהש רוסא ;– םיחוטש תויהל םיבייח וללה םילפווה .מ"ס
לפוו לכ לע .תישונא הרעש יבועמ תיאממ רתויב הדוקנ ףאב גורחי
םינוש םירמוח לש תובכש םירשעכ םע ,םיבבש 100-600 םינבנ ,רמגומ
,םירוטסיזנרט ינוילימו ,םילגעמ ורצווייש ךכ הדיפקב תומקוממה
.לדוגא ןרופצ לע הלוע וניא ולדגש חטשב

,לכה תולככ .ןויקנה לע דיפקהל לכל לעמ שי ,ךכב חילצהל תנמ לע
םיקיקלח ןוילימכ ליכמ םכיתואירל תעכ םיפאוש םתאש ריוואה חפנ
םהמ דחא לכש ,רתוי וא רטמילימה תויפלא יתשכ חש לדוגב םיריעז
,םילפוו םיבבש םירצוימ םהב םירדחב .ריעז דבעמ סורהל לולע
.הקדב םימעפ שש ריוואה ףלחומ

יכ ,רומ ןודרוג ,לטניא לש הידסיימ ינשמ דחא אבינ ,םיששה תונשב
רחאל םינש תורשע .הנש לכב לפכוי בבש לכב םירוטסיזנרטה רפסמ
.ףקת ןיידע רומ קוח ,קחשמה םש אוה רועזמה ובש קסעב ,ןכמ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו