םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט

תויעב תחנומ הדימל
חותיפל תכרעמ איה תויעב תחנומ הדימל
ןה תינמז-וב תחתפמה הארוהו דומיל תוינכות
עדי ידסמ ןהו תויעב ןורתפל תויגטרטסא
תבצה ידי לע תויונמוימו ירנילפיצסיד
תויעב ירתופ לש ליעפה דיקפתב םידימלתה
תפקשמה תינבומ-יתלב היעב ינפב םידמועה
תואיצמה םלועמ תויעב

ךוניח לש תינוויכ-וד היצרגטניא
הסדנהל
ת טקיורפ ךרד
הסדנה לש םידומילה תינכותב ןגוע טקיורפה
תברעמה תוליעפכ ןושאר ראות ידימלתל תימיכ
המרבו תיקפואה המרב `א הנש יאשונ רפסמ
םיטקיורפ לוהינ לש הקיטקרפל סרוק ,תיכנאה
.`ד הנשמ םיטקיורפ לוהינ לש הוולנ אשונו

יתכרעמ עדי :2000 ה תונשב שדחה עוצקמה
יתבב חתפמ תלימ ,רבעמ תפוקתכ עדימה תרבח
עדיה תרבעה ךרד ,םירושיכ :םיידיתעה רפסה
ודמעמו הליעפ הדימל ,םיידיתעה רפסה יתבב
.דועו הרומה לש

תובלושמ םידומיל תוינכותב ךרוצה
הדובעה םלועל
יזא ,הרבחה יכרצ תא ףקשמ ס"היבש החנהב
21 ה האמה לש ס"היב תמישמש ןועטל ריבס
.תיחכונה ותמישממ הנוש תויהל הכירצ

םלועב יגולונכטה ךוניחב תויוחתפתה
םינוויכו תומגמ רקס

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו