םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו

ןרק לכ לע לבח
תועצמאב שמשה ינרק לוצינל היגולונכטה
שומיש ןוויכל ןה םויכ תמדקתמ םוח יטלוק
,רפושמ זוכיר רשוכ תולעב תויטפוא תוארמב
תורוטרפמטב םילעופה םוח יטלוק חותיפל ןהו
.רתויו צ"מ 300 לש תוהובג

זג םינתונ
ףקיה בחר ךילהת לש ומוציעב םיאצמנ ונא
- ןוזואה תבכשב םיעגופה םיזגה תפלחהל
.הביבסל םייתודידי םיזגב

םג םמיעו ועיגה םיינורטקלאה םידגבה
םהינפמ תוששחה
בשחנ ינורטקלא הנוכמש המ לכ הבש הפוקתב
לש הלאש קר וז התייה ןיינע ררועמו שודיחל
."םיינורטקלא םידגב" םג ועיפויש דע ןמז

אבה רודה ,רזייל הבוג דמ
LASER = Light איה רזייל לש הרדגהה
Amplification by Stimulated Emission of
.תצלואמ הנירק י"ע רוא תרבגה Radiation

**יקנ ,שדח םלוע
םירגתאה דחא אוה היגרנאב ןוכנ שומיש
תילארשיה היישעתה ינפב םיבצינה םיבושחה
םירצונש) הממחה יזג תטילפ .םייפלא התונשב
תמרוג (םיינמחפ םיקלד תפרשמ האצותכ
רודכ תריפסומטא תוממחתהלו ריוואה םוהיזל
.ץראה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו