םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
קוחרמ הדימל/םייגוגדפ

?ימל - ילאוטריו סרוק
ילאוטריו סרוקש איה םויה תחוורה החנהה
ללגב םינוש םידמול יגוסל םיאתהל לוכי
לש םינוש םיגוסב לפטל ותלוכי ,ותושימג
לאיצנטופהו ובש תויפותישה תדימ ,עדימ
ךילהת לע דמולל שיש הטילש לש הובגה
.ולש הדימלה

תמא ןמזב הארוה
יתבו תוללכמ תואטיסרבינואב םיבר םירומ
הדימל םשייל םיחילצמ םניאש םישח רפס
שי .םילוכיו םיניינועמ ויהש יפכ הליעי
ונחנאש המ ןיב שממ לש רעפ
.ודמל ןכא ונידימלתש המ ןיבל דמלל םיסנמ
רפסה יתבב ןה המצע לע תרזוח וז השוחת
.םיימדקאה תודסומב ןהו

תויומלתשה - רשקתל םידמול םירומ
תרושקת תוססובמ
םיווהתמה תרושקתה יכילהתב ןד הז רמאמ
םירומ תויומלתשה ךלהמב
םיכילהתש החנה ךותמ קוחרמ הדימל ךלהמב
םירומ תצובק לש הבוציע לע םיעיפשמ הלא
.תומלתשהה רבכ המייתסהש רחאל - תשרב תדמול

תועצמאב קוחרמ הדימלו תיעצמא הארוה
טנרטניאה
תויורשפאו תויגטרטסאה יופימב ךרוצ שי
שיש םיצמאמה תא ךירעהל ידכ ,קוחרמ הדימלה
תורטמל םאתהב קוחרמ הדימל תלעפהב עיקשהל
ידי לע רחביש הארוהה גוסו תוידומילה
.ןוגראה

םירומו םידימלת לש הענהה ימרוג
E-learning תכרעמב
ץראב התע תחתפתמו תכלוה תבשקותמ הדימל
,הבר תוניינעתהל הכוזו םלועה יבחרבו
יתב ,תוללכמב םילעפומ םיבשקותמ םיסרוק
.הדובע תומוקמו רפס

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו