םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
קוחרמ הדימל/םייגוגדפ

קחרממ הדימלה תונורסח
תריז לש הטלקה הרדוש ,הרבעש הנשה ףוסב
טנירפס תרבח ידרשמב הדובע יאת 14 לא עשפ
.ויהוא ,דליפסנאמב

םירומו םידימלת לש הענה ימרוג
קוחרמ הדימל תוכרעמב
בשקותמ הדימל יכילה תחלצהב חתפמה תלאש
רוצייל ונתלוכיל ץימא רשק הרושק
. טנדוטס/דימלתה לצא ההובג היצביטומ
תוכרעמ ןונכתב ,יתעדל ,םירחא םילוקיש
.םתובישחב םיינשמ םה ,תבשקותמה הדימלה

קוחרמ הדימל
הכרעה ירקחמו ,םינוויכ ,םימגד

קוחרמ הדימלה ןדיעב תעד ימוחת
תעדה ימוחת ןיבש הרפהל ןתינ יתלבה רשקה
םתארוהל יעצמאכ טנרטניאה ןיבל םישדחה
םדומילו

תיב ילענב תומלתשה
ןכדעל תדעוימ ,תילאוטריווה תומלתשהה
רישעהל ,םירומה לש יעוצקמה עדיה תא םדקלו
ןכל .הארוהה תא רפשלו םמלוע תא
לומג אוה תומלתשהה םויסב ןתינה לומגה
.ךוניחה דרשמ ידי לע רכומה ליגר

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו