םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ

תויעוצקמ תוליהקל תילמרופ הרשכהמ
תשר-תססובמ הדימל ךרד
וספתיי םייתרוסמ דומיל ילולסמ ,דיתעב
הדימל יכילהתל הציפק שרקכ רתויו רתוי
דמול לכ י"ע ןירשימב ולהוניש ,חווט יכורא
.דמולו

סלכת
תיכוניח תוליעפ תוינבתל תוילארשי תואמגוד
!ץלמוממ .סירה ידו`ג לש תבשקותמ

Computational Biology
לולסמ י"פע ,תיבושיח היגולויב דומילל רתא
רתאב .ןליא-רב תטיסרבינואב םידומילה
תומישמ ,תונושה תוירוגטקה י"פע תוגצמ
.םיעייסמ םירושיקו לוגרתל תודובעו

תישגר היצנגילטניא תארוהל תינכות
םירגובמל ןהו םידליל ןה עייסל ךרוצה
לביק תישגרו תיתרבח הניחבמ חתפתהל
תונורחאה םינשב תרבגומ בל-תמושת

טנרטניאב םידימלתל תולעפה
טנרטניאה תונורתיב שמתשהל ןושארה דעצה
תאצמש םירתאל דמולה רושיק אוה הדימלל
ךוסחת ןכ השעת םא .רתויב םימיאתמכ םתוא
שומיש) הרטמ רסח שופיח לש תועש ךידמולל
.(התיכ ןמזב ליעי אל

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו