םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
רקח תדימלו תובשקותמ תויוליעפ/תויוליעפ/עדי

תונווקמ תוימדה
תוחפהו םיבושחה םייכוניחה םיבאשמה דחא
בשחמ תוימדה .הימדה תונכות אוה םילצונמ
;– הנבהה םודיקל םירדהנ םילכ ןה
עגר"ב תידיימ הנימז הימדההשכ דחוימב
."םיאתמה הארוהה

הלועמ טסווק תביתכל םיללכ השימח
םישמתשמ וב עדימה בור הבש תינרקח תוליעפ
.טנרטניאהמ חוקל ,ולוכ וא ,םידמולה

םירומל ןווקמ סרוק לש הרבעהו ןונכת
ןוכיתהו ב"הטח ירומל תוארהל דעונ סרוקה
תא רישעהל ידכ טנרטניאב שמתשהל ןתינ דציכ
.םיעדמה תארוה

WEB Project Information
יכוניחה טנרטניאהו הידמיטלומה טקייורפ
טנומרו תנידמב רפסה יתב לש ףתושמה
.הינ`גריוב

Blackboard.com
BLACKBOARD תנכות לע טרופמ עדימ
םיצרמלו םיכירדמל העיצמ איהש תויורשפאהו
.טנרטניאב םיבשקותמ םיסרוק םמצעב רוצייל

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו