םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

םלועה םע הימיכ
תוכתמה םע עודיכ םינמנ הניטלפו בהז
רוצייל ,ראשה ןיב ,תושמשמה תורקיה
תטיסרבינואמ גרבנזור ןפטס תעדל .םיטישכת
הכורכ עבטב םתצופת ,הינטירבב יטסקייל
ןיב תויושגנתהב ועריאש םייטמרד םיעוריאב
.םינורטיינ יריתע םיבכוכ

דוסה תא םישפחמ
לש םיסיסבה ףצר תעיבק לש םיהדמה גשיהה לע
ב הלחהש המישמ ,הצקל הצקמ ישונאה םונגה
תא םידקה טקיורפה :דחא דוע ףסונ , 1990
.ולש ןנכותמה םינמזה חול

םלועה תא ונישש תואצמה
וא האצמה דציכ םיאור םידימלתהשכ
םה ,הירוטסהה לע העיפשה השדח היגולונכט
וזמ הנוש תואר תדוקנמ התוא דומלל םילוכי
.םיליגרה דומילה ירפס לש

הדימ יפל הפורת
יתפורתה לופיטה תחוורל יטנג עדימב שומיש
הלוחב

ריוואהמ םייח
תרבעה לע תססובמ יגולויבה ןוניסה תטיש
םילדגמ ובש בוטר עצמ ךרד זגה וא ריוואה
םייבויח םימזינגרואורקימ לש הייסולכוא
.םדאל םיקיזמ יתלבו

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו