םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיבשחמ/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

- PCל תדלוה םוי
תאלמ הנורחאב וגגח טפוסורקימו לטניא ,מבי
ישיאה בשחמל הנש 20

לש העפשהה רקחב םייזכרמ םינתשמ
תיתרוקיב הבישח לע תשרב תרושקת
תרושקתל תויגולונכטב ןיינעה רבוגש לככ
ס"היתבב ןתוחכונ תמצעתמ םג ךכ ,תשרב
.ב"הראב םייתכלממה

עדימה םלועב סוגנל הסנמ "ןשה לוחכ"
לא םיכשומש םייטוחלאה םילוקוטורפהמ דחא
אוה געל לש תונותיק םע דחיב םיחבש םמצע
. " Bluetoothןשה לוחכ"


םכלצא בורקב ;DSL – לע לוק
( DSL לע לוק וא ) VoDSL תייגולונכט
DSL יווקמ רתוי הבר תלעות קיפהל הדיתע
הינופלט יתורש לש היצרגטניא תועצמאב
packetized תונמב "םיזורא" םיילוק
.ההובג תוריהמב םירבעומה םינותנו

תרושקתל תונורתפ ןיב האוושה
:חווט-תרצק
שומיש תרשפאמ םילבכ אלב תרושקתה תוחתפתה
.טוויח אלב םינקתה םע םיבשחמב

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו