םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיבשחמ/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

בחרה ספה לש דיתעה DVB
DVB-T
((Digital Video Broadcast - Terrestrial


?הבורק תואיצמ וא תכל קיחרמ ןוזח
לש דוקה םש אוה (הלוחכ ןש) Bluetooth
חווטל תיטוחלא תרושקתל השדח היגולונכט
אוה Bluetooth תיגולונכט לש דוחייה .רצק
.דאמ הכומנ תולעבו ריהמ םינותנ תרבעה בצקב

הגספהמ - PCל הנש 20 טבמ
.וחרוכ לעב איבנ אוה רומ ןודרוג

עיגמ םיינכמ-ורקימה םיבבשה ןדיע MEMS
- 200 ל 2000 תנשב עיגה - MEMS ה קוש
,DLP יביכר תריכממ ובור ,דבלב רלוד ןוילמ
- 1.5 ל עיגהל יופצ קושה 2005 תנשב
תומלצמ וללכי םימושייה רשאכ ,דראילימ
תעיבט יוהיז ,טווינ תוכרעמ ,תויתרפס
.המודכו תועבצא

תפתושמ המרופטלפ םיקבוח לטניאו גולנא
תא הנורחאל הפשח זסייוויד גולנא
, - Blackfin השדחה - DSP ה תרוטקטיכרא
המרופטלפ הווהמה ,לטניא םע ףותישב החתופש
ינקתהו היצקינומוקלט ימשיי לש בחר חווטל
300 יעוציבל םאתומ שדחה - DSP ה .טנרטניא
.היינשב MMACs 600 דע עצבל לוכיו ,צ"המ
תויורשפא תא ביחרהל הרומא השדחה החפשמה
צ"הג - 1 ל דע דיתעב םיעוציבה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו