םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

םיקסעל סיסבכ ינוגראה לטרופה
םיינורטקלאה
וא הדיחי היגולונכט וניא ינוגראה לטרופה
תוקפסמה תויגולונכט לש ףסוא אלא ,תכרעמ
עדימ תורוקמ המכל דיחי שמתשמ קשממ
.םייקסע םיכילהתלו

הזתניסה ךילהת תארוה
:תוללוכ הזתניסל תורושקה עדימ תויונמוימ
הדמע ץומיא ,תוטלחה תלבק ,זותנס ,םוכיס
הדמע שוביגל תונויער גוזימ ,תויאר ךמס לע
.הדמעה תקדצה ,הקידצהל ןתינש

ךוניחו עדי תסדנה
םהל אהתש ךכ ודבועש םינותנ אוה עדימ
בכרומ אוה עדי .םיוסמ רשקהב תועמשמ
רשפאמש המ אוה עדי .רתוי בושח םגו ,עדיממ
;– היעב רותפל ידכ עדימב שמתשהל ונל
םיללכ ,תודבוע לש ןגרואמה ףסואה
םמושיי יותיעו ןפוא םג ומכ ,עבצא-יללכו
.היעב ןורתפל

םע ידוסי ידימלת לש היצקארטניאה
הירפסב תרושקת-יעצמא
םיכורע םניא םידימלתה בור יכ םיסרוגה שי
רתוי םיעשתה תונשב וללה תושירדב דומעל
םינומשה תונשב ויהש יפכמ

Information Skills Toolkit - 2
Debra Kay Logan 2000 לש הרפס לע תרוקיב

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו