םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ

םלועה לא תונולח חותפל
תורז תופש תארוה ןונכתל תוליעפ ינבמב שומיש

םמצע לשמ םיטסווק םירצוי םידימלתשכ
רתוי ,`ץראמ םוטו `גדוד ינרב לש םתארשהב
ירתא םויכ םיליעפמ ךוניח ישנא רתויו
.םירומ ידיב ורצונש םיטסווק

ירקחמ ילככ ט`ירב שומישה
םושיי תמר" םשב תיטרואת תרגסמ
ט"יר וא ,"היגולונכטה
( Level of Technology implementation
םידדמ לש עובק ךרעמ רוציל הסנמ , ( LoTi
הארוהה לש העבט תא קיודמב ופקשיש
,דומילה תינכותב דחא ביכרמכ תיגולונכטה
תעיבקב םירחא םיביכרמ לש הרוש םע בלתשמה
הארוהה תמר

יטנרביקה בחרמה לא עסמ
םינווקמ םיצרמ השולש לש םהיתויווח

ימושיי לדומל העצה :יטנרביקה ס"היב
שומישה ביבס ןוידל םרות יחכונה רמאמה
ימושיי לדומ ועיצהב ,רפס-יתבב םיבשחמב
.יטנרביקה ס"היבל

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו