םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

ץימאו שדח םלוע
תולתשהו םיריזח לע - היגולונכט-ויב תושדח
.םדאה ינבב

טובישב ךרד תצירפ
םיריזחה :תיטנגה הסדנהב תיתועמשמ ךרד ןבא
ולכוי אל םהירבאש םינושארה םיטבושמה
.םיישונא םילתשומ לש םפוג י"ע תוחדיהל

:רחמה םוי לש דמחמה תויח
רחסוממ טובישל ךרדב
םשב תטבושמ הלותח ורצי רבכ םינעדמה
טוביש לע םויכ םידקוש םהו ,"יס-יס"
רודחל ולכוי תובצועמה דמחמה תויח .םיבלכ
תוירסומ תולאש הלעמ רמאמה .קנע קושל
.אשונב תורושקה תוקומע תויתאו

דמחמ ילותח טוביש
טוביש לע רבכמ הז ומלח םילותחה יבהוא
הברקתה ,רבעש עובשב .םהלש דמחמה תויח
םינעדמש םסרופשכ ,תואיצמל םתווקת
לותחה תא ורצי A&M ססקט תטיסרבינואמ
.םלועב ןושארה לפכושמה

הנמזה יפל םירבאו תומקר
םיירבוע עזג יאת לש תוידוחייה םהיתונוכת
יגוס לכל תוניימתהו תיפוסניא תוקלחתה -
המקר ופילחיש םיאת לדגל תורשפאמ - םיאתה
ומגפנש רביא וא

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו