םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

אלפומה רושעה
תיתיישעתה הקיטובורה ףנע לש ותעפוה
,"הכפהמ" יוניכל היואר םיששה תונש תישארב
תא רתוי בוט תראתמ "היצולובא" הלמה ךא
.ןורחאה רושעב הז םוחתב ומשרנש תויומדקתהה

םיידי ילב
,חותינה ירדחל תסנכנ הקיטובורהש ןמזב
םיעייסה םאה הלאשב םיקוסע םיחמומה
.תילכלכ הניחבמ םיקדצומ וללה םייגרוריכה

תיטובורה הייארב םימישרמ םירופיש
הייארה המשוי ,תונורחאה הנשה םירשע ךלהמב
לש בחר ןווגמל הדמתהבו הגרדהב תנכוממה
ינרצי .הקיטובורה ללוכ ,רוציי ירגתא
ןיב ויה הצחמל םיכילומו הקינורטקלא
םה םויכו ,היגולונכטה תא ץמאל םינושארה
תנכוממה הייארה ימושיימ תיצחמכ םיליעפמ
.היישעתב

לובגל ונתוא חקתש היגולונכטה EUV
רועזימ לש יזיפה
ריעצ הקינורטקלא סדנהמ בתכ "רומ קוח" תא
טסקט תרבחב דבע אוהש ןמזב רומ ןודרוג םשב
,השעמל ,האצמוה םש ,סטנמורטסניא
. IC ה ,"םיבלושמה םילגעמ"ה תייגולונכט
וא עבט יקוח חסנל רמייתה שממ אל אוה
טעומה ןויסינה ךמס לע אלש יאדווב ,הלכלכ
םילגעמ רוציל רושקה לכב ןמז ותואב היהש
,םוינמרג וא) ןוקיליס יבבש לע םיבלושמ
.(רתוי חיטבמ הארנ הזה רומחהש ןמז היה
םיינויסינ םיבבשו 1965 תנשב רבודמ
חותיפה תורבעמב ורצי וירבחו רומ ןודרוגש
לע םירוטסיזנרט האמ טעמכ םע היצסנסל וכפה
.מ"מ 3X3 הלדוגש הסיפ

ןמזה תולוח
ןוקיליסה וטלש ,תונורחאה םינשה 35 ךשמב
.דוע אל ךא - עדימה תייגולונכטב רומ קוחו
בבשל תוביטנרטלאה לע חוודמ סאמות ןוסיי`ג
.ןוקיליסה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו