םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

ףילחת וניא טנרטניאהש ךכל תוביס רשע
הירפסל יואר
תקירז תתל ,ונתוברת תא עישוהל ץמאמב
םיגשומה תא ןקתל ,לכל לעמו האירקל דודיע
רבדב םינרפס-אלה ברקמ םיבר לש םיתוועמה
רשע הנה ,טנרטניאה ונל ןמזמש היפוטואה
.הירפסל ףילחת וניא טנרטניאהש ךכל תוביס

יקסעה לטרופה יחי :תמ טנארטניאה
טנארטניאב שומישמ תורבח רבעמל עינמה המ
.םייקסע םילטרופל

תוניירוא ימוחתב םיטסווקל הדימ תומא
עדימה
החנומו בלושמ הדימל לדומ אוה טסווקה
לש תינכדעה אסרגב בר דודיעל הכזש םיבאשמ
תודחאתהה לש תויצראה הדימה תומא
תודחאתהה/ AASL ס"יב ינרפס לש תינקירמאה
AECT ךוניחב היגולונכטו תרושקתל
/AASL/AECT 1998

עדימ תיונמוימ
םלועב עדימ תויונמוימ חותיפל לדומ
.קוחרמ הדימלו תונעדימ ןיב בוליש :בשקותמ

תונעדימה יגוציי
עדימ יגוסו עדימ ינבמ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו