םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט

תיעוצקמ הרשכה לע רבגומה שגדה
הינטירבב ההובג הלכשהל תודסומב
יקוושב תיביטקפא הרוצב תורחתהל ידכ
הדובע חוכל םויה הקוקז הינטירב ,םלועה
לולסמב ךרוצ שי ,ךכיפל .ינשדחו ליכשמ
ףילחתש ,ההובגה הלכשהל הדובע לע ססובמה
.ונימי לש תמצמוצמה תיעוצקמה הרשכהה תא

הדימל י"ע תונעדימ ירושיכ תשיכר
תינורטקלא
איה וקסיס לש "תושירל הימדקאה תינכות"
Cisco Systems ןיב דאמ תחלצומ תופתוש
דומילב תדקמתמ תינכותה .ךוניח ינוגראל
םיבשחמ תותשר לש רומישהו היינבה ,ןונכתה
האמה לש הדובעה םוקמל םידימלתה תא הניכמו
.21 ה

הווהה ידימלת תרשכה :םיחותפ םירעש
רחמה תויגולונכטל
סמטסיסורקימ ןאס תרבח לש םיקנעמה תינכות
רפס יתב םע תויכוניח תויופתוש תרצוי
םידימלת התועצמאב םיינוכיתו םיידוסי
;דומיל ירמוחל םתושיגנ תא םיביחרמ םירומו
תוזוחמו ;רועיש תוינכותב םיקלוח םירומ
לוז ,יזוכיר ןפואב תשר להנל םילוכי ךוניח
.חונו

םידומיל תינכות חותיפ
תיב םידומיל תינכת חתפמכ םיעדמל הרומה
.תירפס

רשקה תריציל תיתלשממ-תיקסע תופתוש
היגולונכט תארוהל יתואיצמ
רפסמב הדחה היילעהו תימלועה תורחתה
תויונמוימ םישרודה הדובעה תומוקמ
הדובעה חוכ בכרה תא התע םינשמ תויגולונכט
.ונלש ידיתעהו יחכונה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו