םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
רקח תדימלו תובשקותמ תויוליעפ/תויוליעפ/עדי

הקיסיפב תוימדה
םינומושי םייתאממ הלעמלל הנפמ רתאה
Shockwave ו Java Applets םינווקמ
םינווגמו םינוש םיאשונב ,Simulations
.הקיסיפב

הימיכ - Java Applets
ןהיניב .תויפיפי תויוליעפ רפסמ ליכמ רתאה
היגרנאב תוליעפ ,הנירק אשונב תויוליעפ
הקימנידבו לקשמ יוושב םגו ,תישפוח
רתאב אוצמל ןתינ ,ךכל ףסונב .תירלוקלומ
תודיחי ןיב תולקב רובעל רשפאמה יעדמ בשחמ
.תונוש הדידמ

FIRST LEGO תורחת
תרבח ןיב הלועפ ףותיש תובקעב האב תורחתה
הסנמו FIRST םשב תיטובור תורחת ןיבל LEGO
.רעונה ברקב היגולונכטו עדמל הארשה ררועל

תשרב שלב ששג
רבד לש ודוסיב רזענ טסווקה טמרופ
,יביטקארטניא רועיש גיצהל ידכ טנרטניאב
ידכ טנרטניאב שמתשהל םידימלתל רשפאמה
אמגודהש ףאו .החלצהב רועישה תא םילשהל
שמתשהל ולכות ,סמלוה קולרשב תקסוע ןאכ
.המוד ןפואב חתמ ירופיס לש בחר ןווגמב

ילאוטריווה רויסה
םיססובמה רתויב םיבוטה הארוהה ילכמ דחא
.ילאוטריווה רויסה אוה טנרטניאה לע

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו