םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

םישדחה םיפילחמה םה םיבשחמ
לכות תנווקמ תכרעמ ,הגאד לא ?הלוח הרומה
.םידימלתה תא ךירדהל
סמועב שדח יוסינ לע חוודמ טייר `גרו`ג
הדובע

:1 קלח .ליחתמה ןווקמה החנמל ךירדמ
ךרדל םיאצוי
תללוכה הארוה וא ,תנווקמ התכב הארוהה
איה תיתרוסמ התכל ףסונה ןווקמ ביכרמ
איהש עודי ,לכה ךסב .תקתרמ תוליעפ
.הדימלה לע יטמרד ןפואב העיפשמ

םיבחרמ 16 רבחל םיעיצמ םירקוח
ואדיו תרזעב םלועה יבחרב םיירוביצ
טנרטניא
רפכה רככ" הנוכמה ,עצומה טקיורפה תרגסמב
יכסמו ואדיו תומלצמ ומקומי ,"ילבולגה
תומוקמו םיקרפ ,םינוינקב םילודג ואדיו
תופצל םיבשו םירבועל רשפאיש רבד ,םירחא
.םלועב םירחא םירוזאב םהימודב

:תנווקמ הליהק לע בורקמ טבמ
המודמה בחרמב תומולגה תויורשפאה
תתשורמ תינכות איהש , LEEP ב דקמתמ רמאמה
`נואב תונעדימו תונרפסב ינש ראות ידומילל
.יוניליא

יתרושקתה הלועפה ףותיש םלענ ןאל
?היגולונכטה תארוהב
יתב הברהב תורסח תויתרושקתה תויוליעפה
תוביסה ןה המ ריבסמ רמאמה .םויה לש רפס
.תורקל ךירצ אל הז םצעב עודמו ךכל

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו