םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

הקיטובורה תוחתפתה
םירקוחה דחא אוה MIT מ סקורב .א ינדור
םכח יתוכאלמ רוצי חתפל ץמאמה תא םיליבומה
.רתוי ישומישו

בג יעגפנ םוקישב ועייסי םיטובור
םיגולויסיפ-וריונו א"סאנמ םיסדנהמ
ןקתמ םויכ םיחתפמ UCLA תטיסרבינואמ
יפלא םוקישב עייסל לכויש טובור-יומד
.הרדשה טוחב הנש לכב םיעגפנה םיאקירמאה

ןמז םיכסוח םיטובור - ףסכ הווש ןמז
לע ליטהל תלוכיה אוה הקיטובורב יפויה
הלטמל ובסהל ךכ רחאו ,תחא הלטמ טובור
חוור לדוג ךכ ,תחופ הרמהה ןמזש לככ .תרחא
.הרבחה

ךותיח תטיש תרשפאמ השדח רזייל תכרעמ
הקודב
תונורתי ולאו השדחה תכרעמה תבכרומ הממ
.הנשיה תכרעמה תמועל הל שי תובושח תונוכתו

םירבוע םיטובורה :םיעבצה תדידנ
הלקה הישעתל בכרה תיישעתמ
לש יופיצו העיבצל תויטובור תוכרעמ
ךותירל תויטובור תוכרעמל המודב ,םיחטשמ
לש הרשבמ רשבל וכפה ,םירמוח דוביעלו
.תוינוכמה תיישעת

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו