םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
קוחרמ הדימל/םייגוגדפ

קחרממ הדימלה יאלפ
ךוניח לע תלאשנ ינאש רתויב הצופנה הלאשה
ומכ בוט קחרממ ךוניחה םאה" :איה קחרממ
ונלוכש איה הליגרה יתבושת ."?יתימא ךוניח
,דחוימב חלצומ וניאש יתימא ךוניח וניווח
בור !הנוכנה הלאשה וז ןיא ילוא זא
יתש ןיב יתועמשמ לדבה ןיאש םיארמ םירקחמה
.עדי תרבעהל וללה תורוצה

בורקה רושעב תועיפשמה תומגמה רשע
לע ועיפשי eLeaning ה םוחתב תומגמה רשע
דויצה יקפס לע ,םישמתשמה םינוגראה דיתע
תחא לכל יכ ,ןיוצי .תורישה יקפס לעו
תוילילשו תויבויח תועפשה ויהי הלא תומגממ
.תחאכ

הטוקד םורדב קחרממ הדימל
ליב הטוקד םורד לשומ לחה , 1996 ב
םילוזו םייתריצי תונורתפ םשייל ואולקנ`ג
תויושרה ,רפסה יתב תא הדרטש הרקי היעבל
תושיגנ חיטבהל דציכ :הנידמב םיקסעהו
ירוזא לכב 21 ה האמה לש היגולונכטל
.תירפכה הנידמה

קחרממ הדימלה דיתע
ןרמשלו תוליעומ תואצות רידגהל ןתינ דציכ
?ןמז ךרואל

Supporting Students in Open and
Distance Learning
לכ ךרואל אטבתמ רפוסה לש עפושה ונויסנ
ונלוכ תושרל תעכ דמוע הז ןויסנ .רפסה
.םלשומ יותיעבו ,הריהבו תתצמותמ הרוצב

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו