םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

ןמז טעמ ךכ לכ ,עדימ הברה ךכ לכ
שופיח יעונמ תרזעב טנרטניא יבאשמ תכרעה

Big6 לש הדימה תומאו הצירטמה
,עדימה תוניירוא לש הדימה תומאל המודב
שמתשהל םידימלתהמ הפצמ ISTE NETS תמכס
ומכ ,עדימ לש הכרעהו רותיאל היגולונכטב
.ותרבעהל םג

ןוזח תמשגה :21 ה האמל הדימל לדומ
תינורטקלאה תוכנוחה
,תורדגה ,עקר :תינורטקלאה תוכנוחה לדומ
תוכנוחה םושיי ינפואו ,תונורסחו תונורתי
.תינורטקלאה

תוניירוא לש הוונ :`סיזאוא` תינכות
עדימה רבדמב
יפב םויכ רוגש "עדימ תוניירוא" חנומה
יפלאל עייסל ןתינ דציכ ךא .םיבר
הנש לכב סופמקל םיעיגמה םישדחה םיטנדוטסה
,ושפחל ןכיה ,עדימל םיקוקז םה יתמ ןיבהל
,רוציקב - םיאצומ םה רשא תא ךירעהל דציכו
?עדימ יניירוא תויהל םדמלל ןתינ דציכ

תויתשר הארוה תוכרעמל לדומ
תויתשר הארוה תוכרעמל לדומ ראתמ רמאמה
.הרקמ רקחמב ושומימ תאו

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו