םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

יטנג בושיחב תויוחתפתהו םימושיי
;– בשחמש רישכמ רשאמ רתוי וניא בשחמ
תויצרפוא לש תרדגומ הרדס עצבמ אוה ,רמולכ
.הבושת קיפהל ידכ טלק ינותנ ךרעמ לע
המגודהש ןיימדל לכונ ,וז הרדגה תרזעב
איה תירלוקלומה היגולויבה לש תיזכרמה
תרדס ךרד הנתשמ ייא-ןא-יד טלק ובש בושיח
;– םוגרתו קותעש ;– תויצרפוא
.ינובלח טלפל

ןוילע דוקיפ תוספותה תונטק תולוקלומ
תויעדמ תוילגתב הכורב הנש התיה 2002
תובושחה תוילגתה רשע הנה ,ךרד תוצרופ
רתויב

עדי לש םלוע
תירבעל םימגרותמ םירמאמ רגאמ

תימושיי היצולובא
תינויצולובאה היגולויבב םילודגה םייונישה
םתנבהב םירופישמ םינורחאה םירושעב ועבנ
םע דחא הנקב ירמגל םילועש םינונגנמ לש
תואמגוד תוגצומ הז רמאמב .םזיניוורדה
היגולויבה לש תיתרבחה תויטנוולרל
.תינויצולובאה

טוביש
אישנ ,טסוו לקיימ ר"ד לש ותודע ריצקת
,Advanced Cell Technology ל"כנמו
תואירב ,הדובע יניינעל הדעווה-תת ינפב
לש תוולנ תויונכוסו ךוניח ,שונא יתורישו
טאנסה לש תובצקהה תדעו

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו