םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

?די-ףכ יבשחמל םינכומ םתא םאה
.שדחה יגולונכטה טיהלה םה דיה ףכ יבשחמ
לע ורסא םירחא ,םתוא וצמיא רפס יתב המכ
םתוא םיריכמ םניא םירחאו ,םהב שומישה
תויגולונכט ,רבעב םיבר םירקמב .ךכ-לכ
תולאש לע הבר הבשחמ אלב תותכל ופסונ
לש ךשמתמ חותיפ ,םלוה ןונכת ומכ תויטירק
תינכותל תיטנוולר היצרגטניא ,םירומה לגס
.התואנ תיגולונכט הכימת וא דומילה

די-ףכ יבשחמ תועצמאב הרבגלא ןיבהל
םהשכ םידימלתה תנבה תא ךירעהל ולכות דציכ
ידי לע תאז ונישע ?די-ףכ יבשחמב םישמתשמ
הדימלה ירמוח תרגסמב הכרעה ילכ ןוגיע
םידימלתל רשפאמ ונלש הכרעהה ילכ .בשחמבש
.ןקידצהל םג אלא ,תובושת רוחבל קר אל
,תמא ןמזב הזה עדימה תא תטלוקה ,הרומה
ךישמהל דציכ טילחהל ידכ וב רזעיהל הלוכי
.רועישב

םידימלתל םיינורטקלא תונויליג רוכמל
תויווחל םיעגונ םיינורטקלא תונוילג
םישנאה בורשכ .תוידוחיי םיכרדב תויתואיצמ
םיאור םה ,םיינורטקלא תונוילג לע םיבשוח
םלוא .םיממעשמ םיבושיח םהיניע דגנל
תויהל םילוכי םיינורטקלאה תונוילגה
הביס םידימלתל םינתונשכ םינהמו םישגרמ
רוזעל יתיצר .םיבושיחל תיתועמשמו תקתרמ
לש תובישחהו המצועה תא ןיבהל םידימלתל
תויצפוא חותינל ילככ םיינורטקלא תונוילג
.םיקסעה םלועב

תנווקמה היגולונכטה תכרעה
,םינוגרא ,םיקסעב תמייקתמ קחרממ הדימלה
דומיל דסומ לכ טעמכו תויתלשממ תויושר
איהש הדבועה םצע ,תאז םע .ב"הראב
תולאש .תדבוע איהש השוריפ ןיא ,תמייקתמ
התכרעהל םירקחמהמ םיבר לש םתוכיאל עגונב
.םיאצממהמ םיבר קפסב תודימעמ ןיידע

בשחמ יקחשמל "רו`זנוב" ורמא
הכפהמ ללוחל תויושע תומדקתמ תונכות
.םיידוסי רפס יתבב תופשל םירומ תרשכהב
.חוודמ וש לקיימ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו