םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

יארחאו חוטב שומיש םודיקל הרבסה עסמ
טנרטניאב םידימלת לש
ורשיא , i-SAFE לש התדובעב הרכה ךותמ
ךסב תובצקה יתש סרגנוקב םיגיהנמ הנורחאב
תמזוי" תקשהל רלוד ןוילימ 3.5 לש ללוכ
לש "הרבסהה עסמו ס"היבב םיחוטבה םידומילה
, 2003 הבורקה הנשה ךלהמב .התומעה
יבחרב תונידמ 25 ב רפס יתבב קשות תינכותה
ועירתה םירטושש םשכ שממ ,םויכ .ב"הרא
,בוחרב םירז םע החיש לש תונכסה ינפמ רבעב
וריהזיו תותיכב ורקבי םינמוימ עוצקמ ישנא
םימורופב םירז םע החיש ינפמ םידימלתה תא
.םינווקמ

ךוניחו היצזילבולג
ודמל הבש ךרדל ןיידע םירזוח םיבר םירומ
ונלש םידליה .הנש םירשע וא רשע ינפל
חוכ :היצזילבולגה ןדיעל ךנחתהל םיכירצ
םויכ טלושה יתוברתו יטילופ ,ילכלכ
.ונמלועב

תוביוחמל תויצמ
וז לומ וז דומעל ןהל לא הארוההו הדימלה
;ותמירזב תופצלו רהנה תודג יתשב
דרומב עסמל וידחי תאצל ןהילע ,תאז תחת
.םרזה

תודליל יקלטיא החמומ Loris Malguzzi
תמדקומה

שומישל םירומ תרשכה לע םירקחמ יאצממ
היגולונכטב
םשיילו ןנוכל אוה ךוניחב לדגו ךלוה רגתא
עדיהו תויונמוימה חותיפל תויגטרטסא
ןפואב שמתשהל תנמ לע םירומל םישרדנה
תובישח .יתארוה ילככ היגולונכטב יביטקפא
ףא" קוחב תשגדומ םירומל יעוצקמה חותיפה
ןומיממ עבר יכ שרודש ,"חפוקי אל דלי
הצקוי ב"הראב תונידמל ילרדפה היגולונכטה
הז יעוצקמ חותיפ יכו ,יעוצקמ חותיפל
םג עבקנ הז קוחב .םירקחמ יאצממ לע ססובי
היצרגטניאה לע יעוצקמה חותיפה תעפשהש
דומילה תינכותב היגולונכט לש תיביטקפאה
.דעותת הארוההו

הדש ירקחמל ילככ דיה ףכ בשחמ
קלח דבעל םידימלתל םירשפאמ די-ףכ יבשחמ
רתוי ךומס ,חטשב םתדובעמ רתוי רכינ
וחתופ הנורחאב .תוידיימה םהיתויפצתל
םיאשינה םילכה תא תוכפוהש תוקזח תונכות
.הדש ירקחמל םיילאידיא היוול-ינבל וללה
זכרל םילוכי םידימלתה ,וללה םילכה תרזעב
ירוזאב םייחה לע םינותנ לש רישע ךרעמ
ומכ .םיימוקמ םיחמומל ךופהלו ,םהירוגמ
דחא התכמ םינותנ תשרוה םירשפאמ םה ,ןכ
ידומיל תא םשייל םידימלתל םיעייסמו ,האבל
.יתואיצמ רשקהב םהלש םיעדמה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו