םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו

לארשיב PCB ה קוש תא םינשמ םיניסה
ונתשה ימוקמה PCB ה קושב קחשמה יקוח
הישעת לש ימוקמ רוציי דוע אל :ןיטולחל
הישעת אלא ,םיפי םיחוורמ תינהנה ,האג
תשפחמו תימוקמה שמשה תחת םוקמ לע תקבאנה
קוחרה חרזמה יקנעל ןיא םהבש השינ יקוש
ןיינע

םייביספה םיביכרה לש היגולונכטה ירגתא
תכירצ דירוהל,תוריהמ לידגהל ץחלה ,רועזמה
םידילומ הלא לכ - תויולע םצמצלו קפסה
םידדומתמ ךיא .םישדח םייגולונכט םירגתא
?הלא םירגתא םע םייביספה םיביכרה

םידאמ תללק תא חצנל
ץיקב ונילא בורק היה םידאמש הדבועה
תודרוי תומואה יניעמ הרתסנ אל ,ןורחאה
תא תושוע תויללח עבראמ תוחפ אל .ללחה
,תחאו ץיקה ורגוש ןהמ שולש .םידאמל ןכרד
לשב םינש עבראכ ץראה רודכ תא הבבס ,תינפי
ךא ,םידאמל ךרדב איה תעכו ,רוגישב הלקת
עצבל לכות איה וילא עיגת םא םגש חוטב אל
.התמישמ תא

ללחב לארשי
ללחה רקחמ תוחתפתה לש הרצק הריקס
םירגשמה לע עדימ ואצמת ןאכ .לארשיב
,לארשיב תונוש תורגסמב וחתופש םינייוולהו
תוימושייהו תויעדמה רקחמה תוינכות לעו
שדקומ דחוימ םוקמ .ונצראב תומייקה
הז רתאו - ה"לס - תילארשיה ללחה תונכוסל
יבא רמ ,ה"לס להנמ לש דודיעו הכימתב םקוה
.ןבא-רה

"תומכח" תובכר
ןבוחב תונמוט עדימהו תרושקתה תויגולונכט
.תובכרה יקסעל תונורתי

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו