םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

בכרל ץחל ינשייח לש רוצייו ןונכת
יננכתמ לש תורגתאמ רתויה תומישמה תחא
םינשייח לש רוצייו ןונכת איה םינשייח
piezoresistive םייביטסיזר-וזיפ ,םינימא
יוסינ לש םינש ךשמב .בכרה קושל םיקזחו
תוקיטקרפ וחתיפ הלא םיננכתמ ,הייעתו
בושו בוש ןמצע תא וחיכוהש תוקינכטו
ליכשהל הרטמב .בכר ימושייל תוישומישכ
ןודנ ,וז היגולונכטב םידבועה תא עדיילו
.םייעוצקמ "םיקירט" המכב ןאכ

דוגיב ירזבאכ םבישחמ :תידיתעה תודיינה
וז "לובכ תוחפו לק רתוי ,ןטק רתוי"
.דיתעה יבשחמ יבצעמ תא החנמה המסיסה

האירק ןימזמש ינורטקלא רפס EBook
,האירק ןימזמש ינורטקלא רפס אוה EBook
ריחמה תלאש תא רותפל ךירצ ןיידע לבא
.םיכשומ םירתוכ לש תונימזהו

?םיטושל האובנה הנתינ םנמאה
ןמז קרפכ רדגומ ותויהב ,םייק וניא דיתעה
דציכ ,םייק וניא דיתעה םא ךא .שממתה םרטש
?והשמ וילע תעדל ללכב לכונ

שומישל םיחונ תורוניצ-ונאנ
הקיחשהו ךוכיחה תא תיחפמ שדח בוציע

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו