םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ

ילטיגידה םלועב הבישח
תוביבסו תונוכמ ,םירישכמ לש רידאה עפשה
ונרוד תא ןייפאמה היגולונכט תוריתע הדובע
,ונייח תוכיא תא אילפהל רפשמ קפס אלל
תושדח תויעב ונינפב דימעמ םג םלואו
היגולונכטה יאלפ םע תודדומתהב תוכורכה
הבישח יסופד תונשל ונילע ךכ םשל :השדחה
.תושדח הבישח תויונמוימ חתפלו םימייק
תיגשומ תרגסמ רידגמ ןלהלש רמאמה
ףקיהה אולמ תא תראתמה השדח תיביטרגטניא
ותדובעב טרפה ליעפמש הבישחה תויונמוימ לש
.תוילטיגיד הדובע תוביבסב

חלצומ ןווקמ יעוצקמ חותיפ
לע תוססובמה הדימל תויונמדזה הנקמ OPD
,םיסרוק ,דומיל תוינכות ללוכ ,טנרטניאה
תויצקארטניאו םיבאשמ ,תויוליעפ ,תואנדס
שי .םיתימעו םיחנמ ,םיכירדמ םע תונווקמ
.תנווקמ הדימל לש םיבר םיגוס

ףתושמב הדימלל ללה ריש
רותב Generation www.Y ל יתלבקתהשכ
,2002 דע 2001 ל"הנשל א"י התכ תדימלת
תוחפל יוניש ללוחל לכואש תולגל יתחמש
.תחא הרומ לש הייחב
תעדוי ינאש החוטב יתייה ,םידומילה תליחתב
PowerPoint , Gradekeeper לע ןומה
,טנרטניאהו
יניא המכ יתעד לע הלע אל םלועמ .יתיעט ךא
.תחא הנשב דומלל לכוא המכו תעדוי

טנרטניאל ךירדמה
דימתמ ץמאמ םילהנמ ונא ,םיכנחמ רותב
םיניינועמ םניאש תא תושעל םידימלתל םורגל
דועו דוע םיאצומ ונאש לככ םלוא .תושעל
,התכב טנרטניאה תא בלשל תוליעומ םיכרד
המ תא םימיאתמ ונמצע םיאצומ ונא
שולגל ;– תושעל םיניינועמ םידימלתהש
:ושעיש םיצור ונאש המל ;– טנרטניאב
.תונבלו רוקחל ,ךירעהל ,לואשל

ירשפא ןורתפ :בלושמה סרוקה לדומ
םינווקמ םיסרוקמ הרישנה תייעבל
לש ילאוטריווה ןוכיתה לש םידימלתו םירומ
םיסנמ ב"הראבש םייהנמ תימוקמה הצעומה
ההובגה הרישנה "תפגמ"ל ןורתפ אוצמל
.םינווקמ הדימל יסרוקמ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו