םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

שדחה ןדיעה - לארשי תרטשמ
תא הרשיב ,הרטשמב תויגולונכט להנימ תמקה
תיגולונכטה המדיקה תא םותרל ךרוצב הרכהה
,םינפה ןוחטיב תויעב םע היואר תודדומתהל
.חרזאל תורישה רופישו ,עשפב המחלמה

ילארשי ןוחרי תויגולונכט ,לט לאומש
רבמבונ 256 רפסמ ,תומדקתמ תויגולונכטל
72 - 70 םידומע 2003

םיעוצעצה ץראב עסמ
הכירצה ירצומ קוש לע תרעתסמ TI
.םינורטקלאה

ילארשי ןוחרי תויגולונכט ,לט לאומש
רבמצד 258 רפסמ ,תומדקתמ תויגולונכטל
22 - 21 םידומע 2004

םישדח הקידב תונורתפ :Flying Probe
םיינורטקלא םילגעמל
Flying Probe תטישב תושדח הקידב תוכרעמ
תושדח הקידב תוטיש ,בר קויד תובלשמה
,Boundary Scan תטישב תוקידב םע בולישו
םיינורטקלא םילגעמ תקידבל ןורתפ תווהמ
דאמ םיפופצ

בכרל ץחל ינשייח לש רוצייו ןונכת
יננכתמ לש תורגתאמ רתויה תומישמה תחא
םינשייח לש רוצייו ןונכת איה םינשייח
piezoresistive םייביטסיזר-וזיפ ,םינימא
יוסינ לש םינש ךשמב .בכרה קושל םיקזחו
תוקיטקרפ וחתיפ הלא םיננכתמ ,הייעתו
בושו בוש ןמצע תא וחיכוהש תוקינכטו
ליכשהל הרטמב .בכר ימושייל תוישומישכ
ןודנ ,וז היגולונכטב םידבועה תא עדיילו
.םייעוצקמ "םיקירט" המכב ןאכ

דוגיב ירזבאכ םבישחמ :תידיתעה תודיינה
וז "לובכ תוחפו לק רתוי ,ןטק רתוי"
.דיתעה יבשחמ יבצעמ תא החנמה המסיסה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו