םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקינורטקלא/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

Mind Over Machine
תא ךופהל תוסנמ ונימיב תובר תודבעמ
,הנוכמהו חומה ןיב ,ףותישה תייצקארטניאה
.תואיצמל

םדאה תורישב םיטובור לש שדחה ןדיעה
בושחמה תייגולונכטב תויומדקתהל תודוה
ולכויש םיטובור םויכ םיחתופמ ,טווינהו
.םדא ינבל םירישי םיתוריש תתל

תינאכמ הבכע ילעב םיכלוה םיטובור
הכומנ
ילעפממ רובעלו ,תכלל םיליחתמ םיטובורה
.ונייח לש תויעבטה תוביבסה לא היישעתה
ואצמי םיכלוה םיטובור ,תויולעה ודריש לככ
.ונייח תוכיא תא ורפשיו ,וניתבב םמוקמ תא

הקיטובורה םלועמ םישודיח
וא ,םיסוטמב םינותנ םושירל םינקתמ
תוקחתהל ונל םירשפאמ ,"תורוחש תואספוק"
םיחתפמ םויכ .תונוסאל וליבוהש תולקת רחא
הרוחש אספוק ומכ םילעופש םייאופר םינקתמ
םניאש הדבועה דבלמ ,ישונאה ףוגה ךותב
.תונוסא רוקחתל םישמשמ

הקיטובורה םלועמ םישודיח
,הפק ןיכי אל ER1 םגדמ ישיאה טובורה
וליפא וא קבאה תא באשי ,ןותיעה תא ףוסאי
דחוימב בוט ,טובורה .לויטל בלכה תא איצוי
.םיקנרא ןקורלב

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו