םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט

ףותישה רגתא - היישעתהו ןוינכטה
הימדקאה ןיב הלועפ ףותיש רוציל ןתינ ךיא
החיש ?היישעתה ןיבל טרפב ןוינכטהו ללכב
ישוקה תא תפשוח םירזגמה ינש יגיצנ םע
.תומלועה ינש ןיב הרופ שגפמב ךרוצהו
עדי תוריתע תוישעתל ןוחריה - הקינורטקלא
2004 לירפא-ץרמ 134 ןויליג ,לארשיב
54 - 55 םידומע

תיגולונכטה העמטהה תוריפ תא ףוטקל
ןמז קרפל דובעל תונמדזה םירומל םינתונשכ
םאה ,היגולונכט תריתע הביבסב ךשוממ
הדימה תא יתועמשמ ןפואב וז תוסנתה הריבגמ
סיסב לע היגולונכטב םישמתשמ םה הבש
?םהיתותיכל םבוש םע ימוימוי

יעוצקמה ךוניחה לש הנתשמה יומידה
ב`הראב
יעוצקמ רפס תיב לע םיבשוח םישנאה בורשכ
םידימלת םחור יניעב םיאור אל םה ,ינכט וא
םירקחמ םיעצבמה םינבל הדבעמ יקולחב
תואיצמ אוה הז יומיד ךא .םייאופר-ויב
,רטנס ןילקורבב ןוכיתב םידמולה לש םדידל
.סילופאנימל ךומסב ,הטוסנימ

יעוצקמה ךוניחב םירעפ םוצמצל תינכות
הינטירבב
המזויב הנורחאב ואצי הינטירב תלשממב םירש
"יתוברתה םזיטילאה" לוטיבל תיתועמשמ
םייעוצקמ םיראת לש תינויווש הכרעה ענומש
.םיימדקא םיראתו

םוקמל ןוכיתהמ :הימדקא ףקוע שיבכ
הדובעה
ךוניח בלשל ב"הראב תונידמ המכ לש םיצמאמ
.תינוכיתהו תידוסיה ךוניחה תכרעמב יעוצקמ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו