םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
רקח תדימלו תובשקותמ תויוליעפ/תויוליעפ/עדי

עדמה םוחתמ תובשקותמ תולעפה
היגולונכטהו
תובשקותמ תולעפה םכרובע ונכרע ,הז דומעב
,היגולונכטהו םיעדמה םוחתמ
תודעוימו ,םיאשונ יפ לע תונגרואמ תולעפהה
.תונוש ליג תוצובקל
תוכיא ,םדאה ףוגו עבטה יעדמ :םיאשונה ןיב
,הימיכ ,הקיזיפ ,ץראה רודכ יעדמו הביבס
תוכרעמו היגולונכט
!המיענ השילג

תודגאה ץראל םוסק עסמ
וצחל המישמה תליחתלו תודגא לע עקר רמוח
."הדגא בותכל" לע

`ד-`ג תותיכל דעוימ

.הייחנה םגדכ גרבנול הלאירא ידי לע בתכנ

Courttv
היזיוולטו תובשקותמ תויוליעפל המגוד
תומולעתל םייעדמ תונורתפב ע"טחו ב"טחל
.תיטפשמה האופרה

קחשמ
םישנא תוגהנתה אשונב רקס השעמל אוהש קחשמ
תויתרדס וא תויליבקמ םיפידעמ םה םאה

םינורטיונ יבכוכו םירוחש םירוח
רוח תארקל סוטל הז ךיא תנרקתסה דימת םאה
רמאמ שי רתאב ?םינורטיונ בכוכ וא רוחש
.הזכ עסמל ךתוא חקולה טרסו אשונב

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו