2004 ראוניב הנורחאל ןכדוע
םישדח םירמאמ
sdfsdf 
היגולונכטהו עדמה םוחתמ תובשקותמ תולעפה 
ףותישה רגתא - היישעתהו ןוינכטה 
Mind Over Machine
 
תודגאה ץראל םוסק עסמ 
Courttv 

םישדח םיקניל
הדרך למאדים 
מאה שנות מדע, טכנולוגיות והמצאות 
מאה שנות מדע, טכנולוגיה והמצאות 
SPACE SITE MAP  
Techno Games Showcase  
המרכז הארצי למורי הביולוגיה 
גנטיקה 
א"ב של גנטיקה 
גנטיקה למתחילים  
ביוטק 
לטרופב םינורחא םינוכדיע
םינורחא םיטירפ 50
םינורחא םיטירפ 40
םינורחא םיטירפ 30
םינורחא םיטירפ 20
םינורחא םיטירפ 10

םויה תצלמה
PCB ה קוש תא םינשמ םיניסה
לארשיב
ימוקמה PCB ה קושב קחשמה יקוח
רוציי דוע אל :ןיטולחל ונתשה
תינהנה ,האג הישעת לש ימוקמ
הישעת אלא ,םיפי םיחוורמ
שמשה תחת םוקמ לע תקבאנה
םהבש השינ יקוש תשפחמו תימוקמה
ןיינע קוחרה חרזמה יקנעל ןיא