2004 ראוניב הנורחאל ןכדוע
םישדח םירמאמ
sdfsdf 
היגולונכטהו עדמה םוחתמ תובשקותמ תולעפה 
ףותישה רגתא - היישעתהו ןוינכטה 
Mind Over Machine
 
תודגאה ץראל םוסק עסמ 
Courttv 
שדחה ןדיעה - לארשי תרטשמ 
םיעוצעצה ץראב עסמ 
ילטיגידה םלועב הבישח
 
םילגעמל םישדח הקידב תונורתפ :Flying Probe
םיינורטקלא
 
בכרל ץחל ינשייח לש רוצייו ןונכת 
לארשיב PCB ה קוש תא םינשמ םיניסה 
םייביספה םיביכרה לש היגולונכטה ירגתא 
םידאמ תללק תא חצנל 
iMODE ו WAP 

םישדח םיקניל
הדרך למאדים 
מאה שנות מדע, טכנולוגיות והמצאות 
מאה שנות מדע, טכנולוגיה והמצאות 
SPACE SITE MAP  
Techno Games Showcase  
המרכז הארצי למורי הביולוגיה 
גנטיקה 
א"ב של גנטיקה 
גנטיקה למתחילים  
ביוטק 
Guide to Biotechnology: glossary 
מילון מונחי ביוטכנולוגיה 
עכבר כיתה 
קו לחינוך 
שומרים על המים  
TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM 
The Tech Museum of Innovation 
המוזיאון הלאומי למדע, טוקיו 
Teacher Preparation STaR Chart  
צמ"ד - צעירים במדע 
לטרופב םינורחא םינוכדיע
םינורחא םיטירפ 50
םינורחא םיטירפ 40
םינורחא םיטירפ 30
םינורחא םיטירפ 20
םינורחא םיטירפ 10

םויה תצלמה
בכרל ץחל ינשייח לש רוצייו ןונכת
לש תורגתאמ רתויה תומישמה תחא
ןונכת איה םינשייח יננכתמ
,םינימא םינשייח לש רוצייו
םייביטסיזר-וזיפ
קושל םיקזחו piezoresistive
יוסינ לש םינש ךשמב .בכרה
וחתיפ הלא םיננכתמ ,הייעתו
תא וחיכוהש תוקינכטו תוקיטקרפ
תוישומישכ בושו בוש ןמצע
ליכשהל הרטמב .בכר ימושייל
היגולונכטב םידבועה תא עדיילו
"םיקירט" המכב ןאכ ןודנ ,וז
.םייעוצקמ