2004 ראוניב הנורחאל ןכדוע
םישדח םירמאמ
sdfsdf 
היגולונכטהו עדמה םוחתמ תובשקותמ תולעפה 
ףותישה רגתא - היישעתהו ןוינכטה 
Mind Over Machine
 
תודגאה ץראל םוסק עסמ 
Courttv 
שדחה ןדיעה - לארשי תרטשמ 
םיעוצעצה ץראב עסמ 
ילטיגידה םלועב הבישח
 
םילגעמל םישדח הקידב תונורתפ :Flying Probe
םיינורטקלא
 
בכרל ץחל ינשייח לש רוצייו ןונכת 
לארשיב PCB ה קוש תא םינשמ םיניסה 
םייביספה םיביכרה לש היגולונכטה ירגתא 
םידאמ תללק תא חצנל 
iMODE ו WAP 
םידימלת לש יארחאו חוטב שומיש םודיקל הרבסה עסמ
טנרטניאב
 
ךוניחו היצזילבולג 
תוביוחמל תויצמ 
היגולונכטב שומישל םירומ תרשכה לע םירקחמ יאצממ 
חלצומ ןווקמ יעוצקמ חותיפ 
הדש ירקחמל ילככ דיה ףכ בשחמ 
תיגולונכטה העמטהה תוריפ תא ףוטקל 
?די-ףכ יבשחמל םינכומ םתא םאה 
די-ףכ יבשחמ תועצמאב הרבגלא ןיבהל 
םידימלתל םיינורטקלא תונויליג רוכמל 
ףתושמב הדימלל ללה ריש 
יטנג בושיחב תויוחתפתהו םימושיי 
םדאה תורישב םיטובור לש שדחה ןדיעה 
הכומנ תינאכמ הבכע ילעב םיכלוה םיטובור 
ןמז טעמ ךכ לכ ,עדימ הברה ךכ לכ 
קחרממ הדימלה יאלפ 
טנרטניאל ךירדמה 
תנווקמה היגולונכטה תכרעה 
הקיטובורה םלועמ םישודיח 
הקיטובורה םלועמ םישודיח 
Big6 לש הדימה תומאו הצירטמה 
הקיטובורה תוחתפתה 
בשחמ יקחשמל "רו`זנוב" ורמא 
םישדחה םיפילחמה םה םיבשחמ 
ללחב לארשי 
קחשמ 
ןוילע דוקיפ תוספותה תונטק תולוקלומ 
עדי לש םלוע 
םינורטיונ יבכוכו םירוחש םירוח 

םישדח םיקניל
הדרך למאדים 
מאה שנות מדע, טכנולוגיות והמצאות 
מאה שנות מדע, טכנולוגיה והמצאות 
SPACE SITE MAP  
Techno Games Showcase  
המרכז הארצי למורי הביולוגיה 
גנטיקה 
א"ב של גנטיקה 
גנטיקה למתחילים  
ביוטק 
Guide to Biotechnology: glossary 
מילון מונחי ביוטכנולוגיה 
עכבר כיתה 
קו לחינוך 
שומרים על המים  
TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM 
The Tech Museum of Innovation 
המוזיאון הלאומי למדע, טוקיו 
Teacher Preparation STaR Chart  
צמ"ד - צעירים במדע 
הספרייה הווירטואלית של מט"ח 
אפיק תשלומי הורים  
Albert Einstein Online 
Contemporary Physics Education Project 
LASSP 
Welcome to the Planets 
כדור הארץ - תמונת מצב  
בארץ הדעת, האתר שהוא (לא רק) למחוננים  
Maps on the Web  
בית ספר חלומי  
LAMDAN 
ISTE 
E-Defining Education 
תארים אקדמיים בלמידה מרחוק  
המכון ללימודים מקוונים - מכללת אחווה  
Hardware Review 
Math and Science Gateway 
Intel in Education 
גן - חדשות רפואה ומדע מהעולם 
המרכז להוראת המדעים  
בעין האנרגיה 
חלון לפיסיקה 
עולם המיקרואורגניזמים 
גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית 
NASA: חדשות מהתחנה 
EurekAlert 
Artigen Science News 
תחרות רובוטית של עמק הסיליקון 
יעילות הדלק 
כלי עזר לימודי: תחרות LEGO לעיצוב רובוטים  
לטרופב םינורחא םינוכדיע
םינורחא םיטירפ 50
םינורחא םיטירפ 40
םינורחא םיטירפ 30
םינורחא םיטירפ 20
םינורחא םיטירפ 10

םויה תצלמה
םוחתמ תובשקותמ תולעפה
היגולונכטהו עדמה
תולעפה םכרובע ונכרע ,הז דומעב
םיעדמה םוחתמ תובשקותמ
,היגולונכטהו
יפ לע תונגרואמ תולעפהה
ליג תוצובקל תודעוימו ,םיאשונ
.תונוש
ףוגו עבטה יעדמ :םיאשונה ןיב
רודכ יעדמו הביבס תוכיא ,םדאה
,הימיכ ,הקיזיפ ,ץראה
תוכרעמו היגולונכט
!המיענ השילג