תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
   חרוא םולש
 
Untitled


ךלש סקדניאה
! ץרמנ רוציקב


רוקמ םכרובע םיווהמ םיגולב םאה
?עדימ
ןכ
אל
עדוי אל
 
 
, ב קלח קורי
2004 ץרמ
40 :רפסמ ןויליג
תובשחמו םיבשחמ
תילארשיה טנרטניאה תשר המ
אשונב םיחרזאה ונל העיצמ
עדימה ףקיה המ ?ןימז לשממ
הזיא ?הצקה שמתשמל עצומה
?םיעצומ םיתוריש לש גוס
?תוידיתעה תויוחתפתהה ןהמ
ןדגואב דועו תאז לכ
םכנעמל ונפסאש םיקנילה
.אשונב
 
ןמזה תרהנמ
רתוי - םלועב רתויב תסלכואמה הנידמה איה ןיס
ןיס .ינוג בר יתוברת ספיספב םייחה םדא ינב דראליממ
תואמ לש הירוטסיהו ראופמ רבע םע הרידא הירפמיא איה
וריתוהו המר דיב הב וטלש םיבר םירסיק .םינש יפלאו
תונומרא ,קנע תומוח לש םיקתרמ םידירש םהירחא
תונמאו הרישע תוברת ,םיירותסמ הרובק ינבמ ,םיראופמ
.תחתופמ
 
תורתוכל דעבמ
אשונב םירתא ץבקמ - המחלמה רש לומ תועבטה רש
.יאתבשל םידאמ ןיב הקיתוה תודדומתהה
 
08/01/03 ...עבטה רשו םידאמ
05/01/03 ...ש םינורחא םימי
05/01/03 טנלמעב קורי
05/01/03 קורי
05/01/03 םייחו םימ

תופרטצהל
הצופתה תמישרלףרוח לש םינורחא םימי
,ףרוח לש םינורחא םימי
.שדח ןווג לבקמ ריוואהו
.לכב רבכ רכינ יונישה
םירפרפ ,בלבלמ תותה ץע
רבכמ הז ועקבש םיינועבצ
םיחישה תא םיטשקמ
החירפה חיר ,םימוזגה
.רבע לכמ בנגתמ

לכ - ףונ ,םיחמצ ,םיצע ,קורי ,עבט
ביבאה ינצינו טבשב ו"ט תארשהב תאז
ונתיא חורפל םינמזומ םכנה חתפבש
!עבטב לודגה תושדחתהה לגל ףרטצהלו
!קוריב םויה רבדנ ואוב

שיש תשקה יעבצמ דחא ,קורי ,ןכ
ליחתנש ינפל .תועמשמו למס ול
.....18 ה האמל תצק רוזחנ רבדל

ירגאמ :םימ אשונו רתסנה בווה
,םימ אשונב םלועבו ץראב עדימ
,תורוקמ ,םוהיז ,היגולוקא
.תוינידמו םישומיש
 
:לע ץילממ א"בממה תווצ
SlickRun
 
:שלוגה תצלמה
םיעדמ ירומל םיצבק רגאמ
םיעדמ ירומל דעוימ רגאמה
תידדה הירפה ךרוצל
ללוכו הארוה יכרד רופישלו
,הדובע יפד ,םינחבמ ,עדימ
.דועו הדימל ירמוח

ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימה ףותישב למע ט"פמ ©