תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  
ןויכרא
הירוגטק יפל הבתכ שפחא"בממב םימדוק תונויליג

39 'סמ ןויליג
תיזכרמ תיוז   ,קורי
הוושמה וק   ,טנלמעב קורי
zoom in   ,ףרוח לש םינורחא םימי
תורתוכל דעבמ   ,תועבטה רשו םידאמ
תובשחמו םיבשחמ   ,ןימז לשממ
ןיעה ןמ תויומסה םירעה   ,םייחו םימ
ןמזה תרהנמ   ,ןיסל הנטק הציפק38 'סמ ןויליג
תואדו E   ,תואדו E
הוושמה וק   ,! לודגה םוחה ינפל עגר
תורתוכל דעבמ   ,1952-1945 ןאפיב יאקירמאה יאבצה שוביכה
תיזכרמ תיוז   ,םודא
zoom in   ,ןמגראו ינש
ןמזה תרהנמ   ,2003 קאריע רורחש תמחלמ
תובשחמו םיבשחמ   ,םיגולב
ןיעה ןמ תויומסה םירעה   ,ינורטקלא ריינב םיפוטע םיגד37 'סמ ןויליג
תיזכרמ תיוז   ,טנרטניאב ךלש ילאוטריוה ןויעה רדח
zoom in   ,טנרטניאב םישיא רותיא
הוושמה וק   ,םיבשחמ יאשונב םיבשחוממ עדימ ירגאמ
טנרטניאו
תורתוכל דעבמ   ,רותפכ תציחלב תימלוע תונותיע
ןיעה ןמ תויומסה םירעה   ,ןאכמ םיאור אלש םירבד
ןמזה תרהנמ   ,1991 ץרפמה תמחלמ
תובשחמו םיבשחמ   ,ךב םיבשחתמ36 'סמ ןויליג
zoom in   ,היגולונכטוננה ימוחתב תויוחתפתה
הוושמה וק   ,עדימה תורוקמ : טנרטניאה לש קומעה דבורה
םינללוצל
תיזכרמ תיוז   ,לוכשיאו הצבקה יעונמ
תורתוכל דעבמ   ,לש תיעוצקמ המצעהו תובשקותמ עדי תויליהק
םירומ
ןועשל ביבסמ   ,םיחישק םיקסידו הפק
םיעושעשו םחל   ,ןוחטיבו אבצ
ןועשל ביבסמ   ,םיטובו םיקנב
ןיעה ןמ תויומסה םירעה   ,רתסנה בווה35 'סמ ןויליג
zoom in   ,םייניבה ימי
תיזכרמ תיוז   ,טנרטניאה תוברת הדילוהש רנא`זה : םיגולב
הוושמה וק   ,םוריע אוה ךלמה
תואדו E   ,תויצפוא וא תוינמ ,ק"דסאנה וא ףועמה דדמ
םיעושעשו םחל   ,ובוב
ןועשל ביבסמ   ,רקחו תויפרגויב
ןועשל ביבסמ   ,שוכ דעו ודוהמ
ןועשל ביבסמ   ,תוירפס34 'סמ ןויליג
תיזכרמ תיוז   ,ןמז לש הלאש
הוושמה וק   ,!לודגה םוחה ינפל עגר
תורתוכל דעבמ   ,רמוא היה דיורפ המ - טנרטניאב ישפנ לופיט
?הז לע
zoom in   ,םינואיזומ
ןועשל ביבסמ   ,17 ןועשל ביבסמ
ןיעה ןמ תויומסה םירעה   ,ל ךירדמ
ןיעה ןמ תויומסה םירעה   ,תיכוכזה תרקת םגו טנ.הדוקנ.ילחר
תובשחמו םיבשחמ   ,עדימ תמוצ
ןיעה ןמ תויומסה םירעה   ,יריוואה בחרמל תולוצמהמ
ןמזה תרהנמ   ,םיחילבמ תורוא
ןמזה תרהנמ   ,הקיסומה תוזרכ
ןיעה ןמ תויומסה םירעה   ,היצולובאו תויח ,םיסקדניא ,םיכירדמ
תובשחמו םיבשחמ   ,עדימ רוזחאו תונעדימ33 'סמ ןויליג
הוושמה וק   ,ףרוחה לא שולגנ ואוב
תיזכרמ תיוז   ,תונחת רשעב ןיסל עסמ :ישמה ךרד
ןועשל ביבסמ   ,ןועשל ביבסמ
zoom in   ,טנרטניאה תשרב היגולויצוסב עדימ יבאשמ
עובשה רמאמ   ,ינרדומה ןדיעב ירשפא רוביח םיבשחמו תונמא
עובשה רמאמ   ,?םידליה םויה םיארוק המ
תואדו E   ,תואדו E
zoom in   ,תשרב היגולואנג
םיעושעשו םחל   ,סבלס
תובשחמו םיבשחמ   ,תובשחמו םיבשחמ
ןיעה ןמ תויומסה םירעה   ,ןאכמ םיאור אל ,םשמ םיאורש המ32 'סמ ןויליג
הוושמה וק   ,האופרה םוחתב עדימ ירגאמ
תיזכרמ תיוז   ,!ןאכ רבכ `זעונה רחמה`
zoom in   ,תונעדימה ימוחתב םישדחתמו םישדח םינוויכ
עובשה רמאמ   ,עדימ תיירכ
ןועשל ביבסמ   ,12 ןועשל ביבסמ
יעובשה רוטה   ,אתלדה לש אתיב תסריג
יעובשה רוטה   ,ןיביבח ןיעיבשה לכ
ןועשל ביבסמ   ,11 ןועשל ביבסמ
ןועשל ביבסמ   ,13 ןועשל ביבסמ
ןועשל ביבסמ   ,14 ןועשל ביבסמ31 'סמ ןויליג
לעי לש גגה   ,focalpress.com
הוושמה וק   ,םזיפקסא
תיזכרמ תיוז   ,...ןוששב םימ םתבאשו
zoom in   ,םיטנטפ
עובשה רמאמ   ,ינורטקלאה ריינה תאיבל ונוכיה
יעובשה רוטה   ,חיתפ
יעובשה רוטה   ,2 שמש דוד
יעובשה רוטה   ,3 שמש דוד
יעובשה רוטה   ,רעס לעו היבוט לע תמאה
יעובשה רוטה   ,םישמתשמו םישמושמ לע
ןועשל ביבסמ   ,קרוי וינב םילדגמל ביבסמ
יעובשה רוטה   ,בי הביטח םולש - א התיכ םולש
יעובשה רוטה   ,?םימואתה ירוחאמ רתתסמ המ
ןועשל ביבסמ   ,3 ןועשל ביבסמ
ןועשל ביבסמ   ,4 ןועשל ביבסמ
ןועשל ביבסמ   ,5 ןועשל ביבסמ
ןועשל ביבסמ   ,6 ןועשל ביבסמ
ןועשל ביבסמ   ,7 ןועשל ביבסמ30 'סמ ןויליג
תיזכרמ תיוז   ,ימלשורי ברועמ
הוושמה וק   ,תשרב םיריש
zoom in   ,טנרטניא יאשונב עדימ יתוריש
לעי לש גגה   ,ףלוד גגה
עובשה רמאמ   ,GPS גוסמ ןיוול תוססובמ טווינ תוכרעמ
עובשה רמאמ   ,ישילשה ףלאב עדימ זכרמ
לעי לש גגה   ,ד"סב םיטרס
ןועשל ביבסמ   ,1 ןועשל ביבסמ
ןועשל ביבסמ   ,2 ןועשל ביבסמ29 'סמ ןויליג
תיזכרמ תיוז   ,דחא םהש םירפס 1000
הוושמה וק   ,םינווקמ םיניזגמ28 'סמ ןויליג
תיזכרמ תיוז   ,עדמ יעותעת
הוושמה וק   ,םילימ ףלא הווש תחא הנומת27 'סמ ןויליג
הוושמה וק   ,תשרב םיריחמ תאוושה
תיזכרמ תיוז   ,יברעה םלועל טנרטניאה תרידח26 'סמ ןויליג
תיזכרמ תיוז   ,םיילאוטריו רפס יתב
הוושמה וק   ,תשרב םיגחו םישלוג25 'סמ ןויליג
תיזכרמ תיוז   ,השפוחב םידליה קתומ
הוושמה וק   ,לארשיב חוריאו ירפכ שפונ24 'סמ ןויליג
הוושמה וק   ,תשרב תוינק
תיזכרמ תיוז   ,תורואה ריע זירפ