תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  
Untitled
יעובשה רוטה < 31 'סמ ןויליג
  Untitled
.רוט ול שי הנה - רוטב רדתסהל בהואש ימ זא

:תיבב הפ שיגרהל לכוי דחא לכש ידכ הזו ,שמש@דוד יל םיארוק ,םלוכל םולש
םימ ומכ םימעפל םהש םילימ ןאכ לבקי - גגה לע רליוב יב תוארל הצורש ימ
.גגה לע יל תבבותסמש היגרנאהמ םימח םתוא השע ילש טלוקהש םימח

קר םימייוסמ םירבד רמואש ,בורק שיאמ קר םיעמושש םירבד עומשל שפחמש ימ
דודה ומכ שמש דוד תא יב תוארל לכוי - םירז םישנאל אלו םירקי החפשמ יבורקל
.דודהו הדודהמ אוהה

המכ הפ ויהי ילוא לבא ,םס דודה םעפ קליחש ומכ ףסכ הפ םיקלחמ אל .אל
.והשמ הז םג םויה .ףסכ הוושל תונמדזהב םתוא טורפל רשפאש םיפיט

תוארל יאשר טלחהב - ישיא רתוי תצק סחי הזה ישיאה רוטב שיגרהל בייחש ימו
דיודה אוה דוד רמולכ ,ילש החפשמה םש תאו יטרפה םשה תא - שמש דוד - ילש םשב
לומ תמסרופמה המראוושהמ רחא קוחר-בורק םש לע הארנכ - שמשו ,רסח ביתכב
:בושח רתוי המ םתא ודיגת לבא ,רנורג בוד לש לספהמ רטמ ינש ,ןג תמר תרטשמ
.רנורג וא שמש

וישכע םיאצמנ ,רתוי ילוא ,םכיניבמ ןוילימ ינש תוחפל ,םכבורש עדוי ינא ,ןכ
,םיבכוכ םע עצבמב ןודנולב וא ,ירפ יטוידב ןיידע םישובל וא ףוחה לע סודורב
רשאמ רתוי םלתשמ טלחהב הז ,הלועה שמשה דוד ץראל וליפא עיגה רבכ םכמ קלחו
ןהש שארמ עדוי התאשכ ,רוטב םילימ ןאכ םושרל המל זא ,רפתה וקב בבותסהל
.הקיר-יצח תילולש ךות לא ןבא םיקרוזשכ רצונה לגעמ ומכ תורזפתמ
.ורזחי םלוכשכ תוכחל יאדכש יאדווב

ריכמש ימל דחוימב ,טנרטניאו עדימ יניינעב ,תחא הלאש קר םויהל םייתניב זא
תלהנה לש םירפס המל ,המל ודיגת ,המל :וב םימורופה לש דצהמ הזה טנרטניאה תא
לכ הנוק םיגנוקפ המכו תורוניצ המכו חפ המכ לע תוינובשח לש ,תשפוטמ תונובשח
המל ,תוקרי תונח לעב לכ לש היליזורטפ לע תולבק לש םירפסו ,שמש-דוד לש רחוס
,המושה דיקפ הצור הככ יכ ,םינש עבש רמשימ לכמ רומשל םיבייח ונחנא הז תא
ךשמב םישלוג יפלא ידי לע םימורופב ורצונש םירפס המלו ,טפשמה תיב הצור הככו
תוחפל םתוא רומשל םילטרופה ירחוס תא בייחמש קוח ןיא דוע הז לע המל - םינש
?הזמ הלעמל אל םא - םינש עבש ןתוא תא


.בורקב ןאכ שגפינ דוע

שמש@דוד

:תפסונ האירקל

םישלוגה תואחמ
(קסידל הרגמהמ) 'םורופב הרוטטקיד'מ תרגיא .1
(קסידל הרגמהמ) 'קפקפמה אמות'מ תרגיא .2
(רבשמב תויגוז) 'הרוטילופ ימס'מ תרגיא .3

יללכ
24.07.01 טנרטניא ןטפק ,IOL-ב םיישיאה םירתאה :!הלאוו לש תנווכה לע האבה הרטמה .4הבתכל הבוגת ףסוה
תובוגת
םאה ,דוע אורקל קשח השוע טלחהב
?ךשמה היהי
(27/07/2001) רנגו החמש
 
ןושארה קלחה תא הפידעמ אקווד ינא
(27/07/2001) לטימ
 
הבתכ הלחא
(26/07/2001) ריפוא
 
!הלאוו תא דשה חקי
(26/07/2001) יפט
 
.חוכ רשיי .ןוכנ ללכה ןמ אצוי
.הננרל תפרטצמ
(26/07/2001) תרופיצ
 
!ןורחאה קלחה דחוימב !!!קתרמ
!!עלס הלימ לכ
(26/07/2001) הננר