תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  
Untitled
הוושמה וק < 40 'סמ ןויליג
תופסונ תובתכל
  וז הירוגיטקב
Untitled

טנלמעב קורי

סאלב הלאפר :תאמ


.חתפבש ביבאה ינצינו טבשב ו"ט תארשהב תאז לכ - ףונ ,םיחמצ ,םיצע ,קורי ,עבט
!עבטב לודגה תושדחתהה לגל ףרטצהלו ונתיא חורפל םינמזומ םכנה
םילובב הנידמ

לארשיב תואלקחה יגשיה
:םיבר םימוחתב םיאטבתמ לארשי תנידמב תואלקחה יגשיה
ףנעל םייח ילעב חופיט ,םיחמצ םולקיא ,םישדח םילודיג חותיפב
דוביע ,הייקשהה םוחתב םייוטיב םיאצומ ,ןכ ומכ .רקבהו בלחה
תרדסב .חמוצבו יחב תולחמ תעינמו תולחמ תרבדה ,עקרקה
תואלקחב םימדקתמ םיגשיהל ועיגהש םיפנע םיגצומ וז םילוב
.הייקשהה םוחתבו םיחרפה ,םיעטמה ףנעב
תרושקת םישוע

עבט הז םוליצ
םיארנה ולא ומכ עבט טרס םלצל םלוח ואידיו בבוח לכ טעמכ
וא יראפסל עוסנל הבוח אל ,תאז םישגהל ידכ .8 ץורעב
עבטה תורומשמ תחא וא תירוחאה רצחה םג ;םשגה תורעיל
םינתונ VIDEO camera ןיזגמהו AV+ .קפסל םילוכי ,ץראב
ימוליצ לש קתרמה םלועל הצצה .תוקינכטו תוצע ,תונויער םכל
עבטה
תורפס


םידוגינ לש םלוע - הנירטאקב עבטה ירואית
.הבר תויטויפב תחסונמו עבט-ירואית תעפוש הלבונה תחיתפ
היוג לש תומד ,הנירטאק לש התומדל דוגינב תדמוע החיתפה
ומצע תא לאוש ארוקה .םירוצעמ תרסחו המילא ,תספסוחמ
יוטיב תלוכיו עבטה לש ךכ-לכ הנידע הייאר ןכתית דציכ
לש השפנ ... ?תיביטימירפו היוג השישק ידי-לע תנדועמ
רזושה ןפוד אצוי בוציע והזו ,עבטה תרזעב תבצועמ הנירטאק
התוהמל דוגינב הב הלגתמה תוידוחייה לע רואו רהוז
.תספסוחמה

קנרפ הדיא ,םיקחרמל גילפמה ןגה
עפושו הפי םינכשה לש ןגה הז היה .גילפמ ןג יתיאר תחא םעפ
אוה דציכ יתיאר .ירפ-יצע ולדג - ונלש ךותבכ - ובו ,ונלשכ
התיה .םגישהל ןיאש םיקחרמ לא ,דוה אלמ ,וטאל קחרתמ
יבג לע יתוחא םע יתבשי ,המימחו החונינ םיירהצה-רחא תעש
ך'ציוו לש ,םינגה ינש ,די-ףכ לעכ ,ונינפלו ,הרטזוזגה תוגרדמ
...ונלשו
םייחו םימ


ןיחלוק רוהיטל תיתביבס הפולח :םיקורי םינגא
תיתריצי השיג םיארוקה ינפב גיצהל יחכונה רמאמה תרטמ
ארקיהל התכז רשא ,םיכפש רוהיטל ,תיסחי השדח ,הקורי
וא ,Wetland Constructed :תילגנאב) םיקורי םינגא תירבעב
אטבמ םיקורי םינגא חנומה .(Wetland Treatment System
םיכילהת תועצמאב ,םיחלוק שוטיל/םיכפשב לופיט לש השיג
הרצוי רשא ,הייחמצ תריתעו םימ תיוור הביבסב םייעבט
.תיתוכאלמ הרוצב

םיבשומה תעונת :ןבל-לוחכ קורי
-מ הלעמל םירזמ "תורוקמ" תרבח לש "ישילשה וקה" לעפמ
םירוזיא חירפהש טקייורפב ,בגנל םיבשומ םימ ק"מ ןוילימ 100
יכפשב םרוקמש ,םימה .ימואל תונייטצה תואל הכז םגו םיחיחצ
רוהיטו לופיט יכילהת לש הכורא הרדיס םירבוע ,ןד שוג
םייאלקחה םילודיגה לכ לש תלבגומ-יתלב היקשהל םיבשומו
.בגנב
םימזינגרואורקימ


!!!םיינגסנרט םיחמצ י"ע ץפנ ירמוח קוריפ
םיחמצ תועצמאב יופירל תרבוג בל תמושת תנתינ הנורחאל
יגולויב יופירל םיקורי םיחמצב שומיש (phytoremediation)
םיינגסנרט הפצפצ יצע םגש אצמנ ...םימהוזמ םירוזא לש
קלסלו םיהובג תיפסכ יזוכיר תוליכמה תועקרקב לודגל םילגוסמ
. mercuric reductase םיזנאה תועצמאב ןהמ תיפסכה תא
ורבעויש םיקדייחמ םינג לע ססבתהל עצוה תאז תובקעב
םירמוח קוריפב עייסתש תכרעמ חותיפ ךרוצל םיצעו םיחמצל
.תועקרק ימהזמ םיינגרוא
יתוזחה גוסהמ םישגפמ


המדא תונמא
תונמא" םג היורקה תיתונמא תעונתל סחייתמ ,"המדא תונמא"
האמה לש םישישה תונשב הנושארל החמצ וז העונת ."עקרק
תודובע רוציל ובריס וז העונת םע םינמנה םינמאה ...םירשעה
ןמ קתנתהל וטילחה םה .תונמא ינפסאו םיניינק ןעמל
וידוטסה לש תרגסמה תא שוטנל ,תונמאה לש תוירחסמה
םתדובעב שמתשהלו ,ירבדמה וא ירפכה עבטב הדובע תבוטל
לש םלגה ירמוחכ םירחא םייעבט םירמוחבו ןבאב ,ץעב ,המדאב
.תיתונמאה הריציה
החימצב הנידמ :הירוטסיה רתא

ףונ תנומת ,1956 ,ץכ קילומש לש רויאהבתכל הבוגת ףסוה
תובוגת
(07/04/2012) אנונימי