תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  
Untitled
zoom in < 40 'סמ ןויליג
תופסונ תובתכל
  וז הירוגיטקב
Untitled
ףרוח לש םינורחא םימי
תג ןדרי :תאמ

,בלבלמ תותה ץע .לכב רבכ רכינ יונישה .שדח ןווג לבקמ ריוואהו ,ףרוח לש םינורחא םימי
לכמ בנגתמ החירפה חיר ,םימוזגה םיחישה תא םיטשקמ רבכמ הז ועקבש םיינועבצ םירפרפ
םישטעתמ תוחוקלמ םימוה תחקרמה יתבו תרכינ רבכ ונידלי תועורז לע החירפה םג .רבע
םבצמ תא ורימחי קר רשא ,תיזה יצעו תופקרה ,םיסוריאה יחיטשמ םשבתהל הנופצ םיאצויה
רוזחיו ביהצי וט-וט-ואו ,ףרוחה תונופטשל רכז ,קרקרי הטעמב רדהתמ בגנה וליפא .ינגרלאה
תואלמתמ תורצחה .ינולח לא רוקה תוצראמ ינדפק הנבמב תוענ ,תוקהל-תוקהל םיימשב .ורוסל
,רבעמה תנוע .היניש תפשוחה תמעזנה םאב לקתינ אמש םהב רהזהל שיו ,םילותח ירוגב
.חתפב איה הנה ,ונצראב ךכ לכ הרצקה

ונוכיה .הרהזא תותיאו תרוכזת אוה ביבאה אוב ,המזויהו ןונכתה ,השעמה ישנא ,ונרובע לבא
םוחה .ףוזיש םרק ,ףוחה יפכפכ ,םירצקה םידגבה .םינובובזה ינושאר ונשארב םימזמזמ ,ץיקל
.ונירעש לע תקפדתמ איה הנה ,הזוע אולמב שמשה .הקיבדה תוחלה .חתפב ,קיעמה ,לודגה
?םירטליפה םע המו ?םתקדב רבכ ןגזמה תאו ,דחא עגר


שמש תויוצרפתה יתש
Credit: SOHO - EIT Consortium, ESA, NASA

! ץיקה םוח תא גיפהל םיינגזמה חורה יבשממ תענומה תיתיבה ןוזואה תבכש ! םירטליפה ,הוא
רוריק תלועפו ןנצמל תישפוח ריוא תעונת םיחיטבמ ,תודח לזרב תוליסמ לע םיענה תכתמה יגרוס
.ריזחהל ,ףוטשל ,תוקנל ,ריסהל םיישדוח ידמ ,יאנכטה ריהזמ ,םיישדוח ידמ .תילמיטפוא
.דאמ םח .םח היהי תרחא

ונל .ךלש תוארוההו התא .םיישדוח ידמ התא הקנת .ונבלב םיגלגלמ ונא !?םיישדוח ידמ
םידאה טסוגוא עצמאב רשאכ ,הלוע אוה רקויב ,הז גולגל .ץיקה ינפל ,הנשב םעפ קיפסמ
גוזימה תולעת ומתסנ בוש :תותתואמ תיבה ינב לש תומודאה םייחלהו תפקרקהמ םילוע
.םעדייובה לא בוש ספטל ,לפוקמ בנזב ,ונתוא חלשמ םישאמה םטבמו תויובכה םהיניע
שרדנ ,ותוקנלו וריסהל תנמ לע .הלילח .די גשיהב יוצמ וניא םלועל ,תעדל שי ,רטליפה יכ
דע תועבצאה ךותיחב וכשמה ,ןסחמה ןמ עוערה םלוסה תרירגב ותליחתש בכרומ עצבמ
קבא יננע :תואנהה תגספו ,תודילחמה לזרבה תוליסמב תוקסעתהה תליחת םע םד בוז
עוקתה ןנסמה תא ריסהל ץמאמה עצמאב רועפה הפה ךות לא רשיה םירשונה ףופצו רופא
.הרקתל בורק ,םש יא

רוסל ובוטב ליאויש דע ענענלו טובחלו לטלטל ץלאנ םלועל .עוקת ןנסמה היהי םלועל ,ןכא
.תינאירוטקיוה הפוקתהמ םינטק תובורא יקנמ םתואכ ,רוחשמ םירוחשל ךופהנ םלועל .ומוקממ
.דבאי ונלקשמ יווישו ,תוימואתפב ,תחאב רטליפה ררחתשי רשאכ םלוסה ןמ דעמנ םלועל
לזונב היטבמאה רדח תא ףיצנ רשאכ ,הפיטשה תעשב ונמצעל םזמזנ ,ינימי'צמי'צ ,ינימי'צמי'צ
,ןוטרנ הז לכ ונתושעבו .הקימרקהמ ויתויראש תא ףצרקל םיימוי ושרדיי רשא שפועמו רופא
חילצנש דע ,ותעשב ר'גדופ דודכ ,ונתחלצה יאב וניבבוס תא םישאנ ,יד ילב דע ללקנו ףדגנ
.הרזחה ,הפיטש ,יוקינ ,הרסה :שרדנה בבסה תא עצבל ףוס ףוס

תודשהו ,ונשאר תא וררחסי אל החירפה תוחוחינ .םיברועמ תושגרב ביבאה אוב תא לבקנ ןכל
ןיתממ אוה םש .םעדייובבש ביואל ויהי תונותנ וניתובשחמ יכ .ונשפנ תא ובבושי אל םיקוריה
.דעל ונחור תא ריכעהלו ונב רמעתהל תשקבמה תינתמיא תצלפמכ ,הכורד הייפיצב ,ונל
תיתכתמ םתוזח ,םש םירתתסמה ,לפואה ירוצי ןיבל םדאה-ינב ןיב השוטנ םלוע תמחלמ
!ףרוחה תא ונל וריזחה ,לזאזעל .תינטש םתמשנו


:םיפסונ םירושיק
וייח רוזחמ ,ישמה יאווט
תגצמ ללוכ ,דעותמ טקייורפ :תשרב ןג ,ישמה יאווט
לודיג תווח ,ישמה יאווט
תנווקמ תוליעפ - עבטב תויארקא
תויגרלא םיתיחפמ םיקבואמ םיתב !תוקנל קיספהל רשפא
םולשב ביבאה תא רובעל ךיא ,תחשה תחדק
"תורומת" ,ןורג הליה ,תיגרלא תלזנ רנימס
תינונס ,תונומת תכורעת - תונופטש
תינונס ,הכורעת - תודדונ םירופיצ
ןדריה קמע תללכמ ,ןויכרא ,הימונורטסאב םויה תנומת
הקוזחת - םינגזמ
הדרא לש הידפולקיצנאה - רונמונ
טננע
הלאוו/םוליצ םורופ - תותשק ימוליצהבתכל הבוגת ףסוה
תובוגת