תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  

ןיסל הנטק הציפק

ינדע תילגיסו טנלס ימע :תאמ
  הפש China City Guide
תישארב קר ברעמל החתפנ ,םימעטו םיפונ ,תויוברת לש רישע ןווגמ העיצמה ,ןיס
קפסמ ,Tiglion לש סקדניאה .טושפ אלל הב לויטה תא תכפוהה הדבוע ,םינומשה תונש
.תויצקרטאו םיגהנמל דע ,הרובחתו תונולמ ,ריווא גזממ .קנעה תנידמ לע עדימ
http://www.tiglion.com/travel/china/index.htm
  הפש History: China
יאש רורב ירה , ?OKתורוש המכב תראופמו הרישע הכ הירוטסיה םצמצל רשפא ךיא
לש תינרדומהו הקיתעה הירוטסיהב םיקסועה םירתא רחבמ םכרובע ונזכיר ןכלו ,רשפא
.ןיס
http://chineseculture.about.com/cs/historychina
  הפש Tour Guide of Cities and Provinces in China
תועסמ רתא םע ליחתהל היהי יאדכ , ןיסל סוטל עגרכ םכתורשפאב ןיא םא
םוקל ילבמ ןיסב םיבושחה םייגולואיכראה םירתאה לכב רקבל ולכות .םיילאוטריו
.םכלש בשחמה תא בוזעל ילבמו הסרוכהמ
http://www.chinavista.com/travel/virtualtours.html
  הפש ןיסב םינוקרדה
,תונמאב םיעיפומ םה .תיניסה היגולותימב דבכנו בושח םוקמ םיספות םינוקרד
וניא םרוקמ .תיניסה תועדומה לש םיבר םיטקפסאבו הרוטקטיכראב ,הרישב ,תורפסב
הב הנושארה םעפהמ לחה תיניסה תרוסמב ןוקרדה תוחתפתה רחא בוקעל ןתינ ךא עודי
.ןיס ינוקרד לש הירוטסיהה - רתאב .עיפוה
http://www.chinapage.com/dragon1.html
  הפש גנו`גמ Mahjoong
לע חולהמ תויבוק קלסל שי .תשרב ישפוח עודיה יניסה קחשמה - גנו`גמ Mahjoong
תוגוז תמאתה ידי
http://www.pimpernel.com/mahjongg/
  הפש המיחל תויונמואל תיניס היפוסוליפמ
, ןאכ ליחתהל יאדכ ןכלו דוביאל תכלל רהמ ולכות תיניסה היפוסוליפה לא עסמב
,וזט ול .טנרטניאב אוצמל רשפאש תיניסה היפוסוליפה לע רמוחה לכ תא דגאמה רתאב
.דועו וזט ןאס ,וזט גנוא`צ
http://uweb.superlink.net/~fsu/philo.html
  הפש ופ- גנוק
הלוכסאה איה תחאה :תונוש תולוכסא יתשל תוקלוחמ תויניסה המיחלה תויונמוא"
תוכרה תולוכסאה .השקה וא תינוציחה הלוכסאה איה הינשהו ,הכרה וא תימינפה
תויתנגהל תובשחנו המיחלה תויונמוא לש יפוסוליפה טביהה תא בורל תושיגדמ
.ןאו`צ י`צ יאטו יא-גניסה ,האוק-הפ :תונונגסה תא תוללוכ ןהו תויביספלו
שומיש ,םיבר רשוכ ינומיא ,בר חוכב תושמתשמה תוכמ תושיגדמ תושקה תולוכסאה
תוטישהמ רתוי תויביטקאו תוינפקותל תובשחנ ןה .תוטיעב לע שגדו םירשי םיווקב
תוטיש בור .גנול גנוטו ראג גנוה ,ןילואשה ףורגא :תונונגסה תא תוללוכו תוכרה
ודמלנ המיחל תוקינכט .עבטהו תדה םלועמ וחקלנש תויפוסוליפ תוללוכ ופ גנוקה
ןילואש רזנמב אוה ופ גנוקה רוקמ .םימה תוגהנתהמ וליפאו םיקרח ,תופוע ,םיקנוימ
דמיל וידודנ ךלהמב רוזאל עיגהש ידוה ריזנ .הריפסל 500 תנש תוביבסב ןיס ןופצב
".ופ גנוקל רתוי רחואמ וחתפתהש שפנהו ףוגה קוזיחל םיליגרת םיריזנה תא
http://members.lycos.co.uk/budoindex/budofr.html
  הפש תיניסה הקיסומה
לש הנזה ירחא ךא , טרצומ לש תוריציה ומכ תידולמ הניא ילוא תיניסה הקיסומה
.תוחפ אל העיגרמ איה םייעובש
המוסיקה הסינית אולי אינה מלודית כמו היצירות של מוצרט , אך אחרי הזנה של...
  הפש תיניסה האופרה
האופר לע בושחל ולחה הקיתעה ןוויבש ינפל הברה הנש 5000 תב איה תיניסה האופרה
תא תצק ןיבהל ידכ . ולוזה יטבשב תוקינילק וחתפ לילאה יאפור הקירפאבש ינפלו
.עקר לבקלו תיניסה האופרה תונורקע
הרפואה הסינית היא בת 5000 שנה הרבה לפני שביוון העתיקה החלו לחשוב על רפ...
  הפש יניסה לכואה
ללגב אל יאדוובו תולקמה ללגב קר אל , תויניס תוחורא לוכאל םיפידעמ ונא עודמ
רחאלש תוחונינהו לכואה לש תוינוגססה איה תיתימאה הביסה יכ קפס ןיא , ריחמה
ךכ לכ תודבכמ ףלעתמ ךניא הנשד תיניס החורא רחאל ,יברעמ לכואל דוגינב . לכואה
? יסיסע יאקירמא קייטס רחאל ומכ רהמ
http://pasture.ecn.purdue.edu/~agenhtml/agenmc/china/cfood.html