תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  

םייחו םימ

ינדע תילגיסו טנלס ימע :תאמ
  הפש תונורתפו תויעב - 2000 לארשיב םימ
םימ רוזחימ :ןוגכ םיירשפא תונורתפו לארשי תנידמב םימה קשמ תויעב תגצה
.דועו םירטממ תרבגה ,םימ תלפתה ,םיחלוקב שומיש תועצמאב
http://www.snunit.k12.il/seder/water/problem.html
  הפש Water: Critical Shortages
.אובל דיתעה םימה רוסחמ לע ןויד
http://www.wri.org/wri/wr-98-99/water2.htm
  הפש Water use in the world
.דיתעה יכרצו הווהב בצמה :םלועב םימב םישומיש
http://www.unesco.org/science/waterday2000/water_use_in_the_world.htm
  הפש Water Conflict Chronology
.םימ תורוקמ לש אשונה ביבס וצרפש תומחלמו םיטקילפנוק לש הכורא הירוטסיה תמייק
http://www.worldwater.org/conflictIntro.htm
  הפש Water for the Future
.ןדריו לארשי ,הזע תעוצרב הביבסהו םימל סחייתמה רמאמ
http://www.nap.edu/openbook/030906421X/html/66.html
  הפש Water
.הטרקנא תיידפולקיצנא ךותמ "םימ" ךרעה
http://www.encyclopedia.com/searchpool.asp?target=@DOCTITLE%20water
  הפש לארשיב םימה תורוקמ
.לארשי תנידמב םימה תורוקמ טוריפ
http://www.snunit.k12.il/seder/water/source.html
  הפש םימב ןוכסיח
. תוישעמ תוצעו םימב ןוכסחה תובישח
http://www.snunit.k12.il/seder/water/save.html
  הפש Citizen
.םוהת ימ לע הרימשל ךירדמ
http://www.epa.gov/safewater/protect/citguide.html