תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  

ןימז לשממ

ינדע תילגיסו טנלס ימע :תאמ
  הפש ה"ליהת
תא םירפשמה םייתלשממ ללכ םיטקיורפ םושייב יזכרמ ביכרמ הווהמ ה"ליהת טקייורפ
םינושה םיתורשלו עדימל תושיגנ תרשפאמ ה"ליהת .ןוטלשה םע חרזאה לש תושיגנה
.הלשממה ידרשמב
http://www.tehila.gov.il/tehila1/
  הפש םייתלשממה םימולשתה תיתשתו תורש - םהוש
תונקלו קשנו בכר ,הגיהנ תונוישר שודיח ,מ"עמ תוח"וד רובע םלשל רשפאמה רתא
.םיפסונ םולשת יתוריש וחתפי דיתעב .םינוש הלשממ ימוסרפו תופמ ,םירפס
http://ecom.gov.il/cgi-bin/ncommerce3/ExecMacro/base/main.d2w/report
  הפש הלשממה רעש - ןימז לשממ
רשפאמו םינושה הלשממה ידרשמ לש םיתורישו עדימ לש ןווגמ זכרמ ןימז לשממ רתא
.םהילא השיג
http://www.first.gov.il/first/
  הפש םינווקמ םייתלשממ םיתורישב שומישב 12ה םוקמב םילארשיה
שומישה יפולא םה םיבנידנקסה .םלועב תונידמ 32 ףיקהש ימואלניב רקסמ הלוע ךכ
.טנרטניאב
http://computers.iol.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path=4&id=476957
  הפש ןימז לשממ אשונב חוד
אלמ הטויט חוד
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/infocom/final103.htm
  הפש הלשממב ללוכ יבחור בושחמל טקייורפ - ה"בכרמ
תופיקש תגשהל :הלשממב הדובעה יכילהתב םייוניש עוציבל םקוה "הבכרמ" טקייורפ
שפוח לע הרימשו חרזאל תורישה רופיש ,ליעי םיבאשמ לוהינ ,רוביצ יפסכ לוהינב
וחיטביש עדימ תוכרעמ לש שדח רוד תמקה לע הלשממב טלחוה ,ךכ םשל .הרקבהו עדימה
.יתלשממה דרשמה ךותב ,תיכנא היצרגטניאו הלשממה ידרשמ ןיב ,תיבחור היצרגטניא
http://147.237.72.87/odot/odot_merkava.htm
  הפש יתלשממה עדימה תויגולונכט רתא - ןימז לשממ
לשממל תובכשה שמח לדומ ,ןימז לשממל תיתנש תלת בא תינכות) םיכמסמו םירמאמ
,הריקס - םימולשתה תרש ,ימלוע רקס - ןימז לשממ ,םייתלשממ םירתא רקס ,ןימז
,םייתלשממ םירתאב חרזאה תויטרפ לע הרימש ,םייתלשממ טנרטניא ירתאב תוישומיש
רתא חותינ ,דגנו דעב - טנרטניאב תוריחב ,טנרטניאב תורגאו םיסימ םולשת
לשממ ירתאל םילבגומ םישלוג תושיגנ ,םייתלשממה טנרטניאה ירתאב םידלי ,תוריחבה
לשממ ידוקפת תמגדהל ןוטרס ,ןווקמה לשממה םוחתב םלועב תושדח תומזוי ,טנרטניאב
.(טנרטניאב יתלשממ שומיש ,ינורטקלא לשממ ,ןימז
.םירפסו םירמאמ ,םיחמומ ,ןויד תוצובק ,םירצומ ,םירתאל םירושיק
http://147.237.72.87/topics/main_e_gov.htm
  הפש החוורהו הדובעה דרשמ ,חרזאל ץועי תורש - ליש
לעו ויתובוחו ויתויוכז לע הנווכהו ץועיי ,עדימ ןתמב חרזאל עויס ןה ל"יש תורטמ
חרזאל עייסל תורישה תנווכ .תיצראהו תימוקמה המרב ותושרל םידמועה םיתורישה
תא שממל תנמ לע םיחמומ םג ותושרל דימעמו הליעי הרוצב ויתוקוצמ תא עיבהל
.החלצהב ויתויוכז
,תוינפל תובותכ ,הלכשהו ךוניח ,ןוכישו רויד ,תואירב ,ימואל חוטיב :םיאשונה
,ןוחטבו אבצ ,היילעו הטילק ,תונכרצ ,הדובע ,תושיאו החפשמ ,תורגאו םיסימ
.(החוור
http://shil.haifa.ac.il/Hebrew/
  הפש רוקמל הנמאנ אל רבכ טפשמה תכרעמ
.זעוי לבוי תאמ רמאמ
http://www.themarker.co.il/tmc/article.jhtml?ElementId=%2Fibo%2Freposi...