תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  

תשרה ירחבנ

!תשרב ישיא עסמ תוצלמה גיצמה רודמ
םינמזומ םתא םגו םיישיא ןיינע ימוחת פ"ע םירתא תוצלמהב קסוע הז רודמ
(קוסיע םוחתו םש ףרצל חוכשל אל) תויטרפה םכיתוצלמה תא ונילא חולשל
!םמסרפל חמשנ ,mamba@amalnet.k12.il :האבה תבותכל