תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  
2004 ץרמ   , ב קלח קורי
40 :רפסמ ןויליג
Untitled


ךלש סקדניאה
! ץרמנ רוציקב
 
ממב"א ברשת
תכרעמה רבד

.םעפה ונלש ןוילגה םש אוה "קורי"

,םולש ,הקיטסימ - תושדח תולחתה לש עבצ ,סייפמ ,עיגרמ עבצ אוה קורי
...בוט לכוא םגו אבצ

אשונב תיזכרמ הבתכב לחה ,וינווג לכ לע קוריה תא ונפקה ,הז ןוילגב יכ ,ואצמת ,ןכאו
לש םינורחא םימי" םע ZOOM IN -ל ונכשמה ,טנלמעב קורי םע תיזכרמ תיווז ךרד ,קורי
.תויושטעתהו תויגרלא ללוכ ,"ףרוח

,תונווגמ לגרודכ תוצובק :לשמל ,תוקורי תובשחמ הברה ואצמת ,תיזכרמה תיוזב
הביבסה תוכיא ,הקיטילופ-או הקיטילופ ,םיפונו עבט ,הרובחת יעצמא
! תוקורי תויצקרטא דועו

! הקרקרי האירק תכרבב םכלש

םיא"בממה
:לע ץילממ א"בממה תווצ
תורוק םיחלוש תינעדמו ןעדמ
היגולונכט-ויב תרבחל םייח
 
:שלוגה תצלמה
םיעדמ ירומל םיצבק רגאמ
םיעדמ ירומל דעוימ רגאמה
תידדה הירפה ךרוצל
ללוכו הארוה יכרד רופישלו
,הדובע יפד ,םינחבמ ,עדימ
.דועו הדימל ירמוח